Türkçe

2006/4 Sayılı Tebliğ

Sirküler Tarih/No: 01.09.2016/747

Sayı

: DYRD/7811

İstanbul,01.09.2016

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, 2006/4 sayılı "Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'in ‘Yetki' başlıklı 40 ıncı maddesi; Bu Tebliğin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları haklı ve mücbir sebep hallerini de gözetmek suretiyle inceleyip sonuçlandırmaya ve bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde destek kapsamına alınacak kuruluş ile şirketleri ihracat stratejisinde belirtilen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde tespit etmeye, ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye, bu Tebliğde yer alan lehe olan hükümleri uygulamaya ve destek kapsamında değerlendirilecek harcama ve ödeme miktarlarını belirlemeye Bakanlık yetkilidir” hükmü amirdir.

Bu çerçevede 01.09.2016 tarihinde T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan Genel Sekreterliğimize ulaşan 31.08.2016 tarihli yazıda,

01.09.2016 tarihi itibariyle şirket bazında mezkur Tebliğ kapsamında yapılacak yıllık ödeme tutarının;

a) 2016 yılı için, bir önceki takvim yılında Tebliğ kapsamında gerçekleşen toplam ödeme tutarının %5'ini geçmemesi (01/01/2016 ila 31/08/2016 tarihleri arasındaki harcama belgeleri için bu kısıtlama uygulanmaz.)

b) 01/01/2017 tarihinden itibaren bir önceki takvim yılında Tebliğ kapsamında gerçekleşen toplam ödeme tutarının %3'ünü geçmemesi,

c) Yıllık ödeme tavanını aşmış olması nedeniyle destek ödemesi yapılmayan harcama belgelerinin bir sonraki takvim yılında değerlendirmeye alınmaması

hususları belirtilmiştir.

Bilgileri ve gereği rica olunur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Devlet Yardımları Şubesi