Türkçe

2014/1 Sayılı Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ

Sirküler Tarih/No: 14.02.2019/89

Sayı

: 266-01013

İstanbul,14.02.2019


İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; ozon tabakasını incelten madde ve bu maddeleri içeren ürünlerin ihracatına ilişkin usul ve esasların, ülkemizin de taraf olduğu Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü ve değişikleri doğrultusunda anılan Bakanlıkça hazırlanan ve 24/01/2014 tarihli ve 28892 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2014/1)” ile düzenlendiği belirtilmektedir.

Ayrıca, Montreal Protokolü ve değişiklikleri ile kontrol altına alınan maddelerin kullanılmasına ve bazılarının tüketiminin bir takvim çerçevesinde azaltılarak kullanımdan kaldırılmasına ilişkin usul ve esasların T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan ve 07/04/2017 tarih ve 30031 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik” ile düzenlendiği ifade edilmektedir.

Ozon tabakasını incelten maddelerden biri olması nedeniyle ihracatı yasak olan ve sivil havacılıkta özellikle yangın söndürme amaçlı kullanılması zorunlu olan halon gazının ülke içindeki stoklarının azalması nedeniyle, halonun kritik kullanım alanları doğrultusunda ithalatının Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik'in "Halonun Kritik Kullanım Alanları” başlıklı Ek-6'sı dikkate alınarak Bakanlık izni ile yapıldığı, ithal edilen halon gazı içeren komponentlerin tamir amaçlı yurtdışına gönderilmesinin gerektiği, bu sebeple söz konusu komponentlerin ihracatına izin verilmesi yönündeki sektör talebinin Bakanlık tarafından değerlendirildiği iletilmektedir.

Bu kapsamda, "Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2014/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in (İhracat: 2019/2)” 07/02/2019 tarihli ve 30679 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği ve sivil havacılıkta kullanılan 2903.76.10.00.00 ve 2903.76.20.00.00 GTİP'li maddeleri içeren söz konusu Tebliğ'in Ek-3/A sayılı listesinde yer alan 8424.10 GTİP'li yangın söndürücü cihazların ihracatında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan izin alınması gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi