Türkçe

2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgeleri

Sirküler Tarih/No: 17.06.2019/318

Sayı

: 956-03530

İstanbul,17.06.2019

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Bakanlıklarınca yürütülmekte olan 2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınan yurt dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemlerine ilişkin harcamaların belirli bir bölümünün Bakanlıklarınca desteklendiği,

Diğer taraftan, 2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar'ın Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelgesi'nin 7 nci maddesinin 2 nci fıkrasının "EK 5 - Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri Listesi'ne belge/sertifika ve kurum/kuruluş ekleme/güncelleme talepleri İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri'ne (İBGS) yapılır. İBGS'ler yapacakları ön değerlendirme sonrasında uygun görecekleri talepleri Bakanlık'a ilettiği; EK 5 - Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri Listesi gelen talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda değerlendirilerek Bakanlıkça güncellenir.” hükmünü amir olduğu,

Bu kapsamda ve bahse konu hüküm çerçevesinde, İBGS'ler eliyle şirketlerden gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda, söz konusu Genelge'nin "EK-5 Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri Listesi”ne eklenmesi uygun görülen belge, sertifika, kurum ve kuruluşların anılan metne eklendiği belirtilmektedir.

Revize edilmiş "EK-5 Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri Listesi”ne https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2014-8-sayili-pazara-giris-belgelerinin-desteklenmesine-iliskin-karar/destek-1-pazara-giris-belgeleri adresinden ulaşılabildiği hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi