Türkçe

5957 Sayılı Kanunun Uygulanması

Sirküler Tarih/No: 31.08.2012/776

Sayı

: EGT/9506

İstanbul,31.08.2012

 

İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 29.08.2012 tarihli yazıda;

01.01.2012 Tarihinde yürürlüğe giren 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna istinaden hazırlanan Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 07.07.2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olduğundan bahisle,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin yazısına atıfta bulunularak; anılan Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, ihraç etmek veya sınai üretimde kullanılmak üzere satın alınan mallardan hal rüsumu alınmayacağının hükme bağlandığı; ancak, sınai üretimde kullanılacak veya ihraç edilecek malların doğrudan üretici yerine aracılardan temin edildiği durumlarda uygulamada bazı sıkıntıların yaşandığına ilişkin ihracatçı firmalar tarafından anılan Bakanlığa bilgiler iletilmesi üzerine konunun, İç Ticaret Genel Müdürlüğünce aşağıdaki şekilde açıklandığı

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

* "Mezkur Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında bildirimciler tanımlanmıştır. Sınai üretimde kullanılmak üzere mal satın alan sanayiciler ile ihraç etmek üzere mal satın alan ihracatçılar bildirimciler arasında sayılmış ve bunların Hal Kayıt Sistemine kaydolmaları gerektiği aynı maddenin ikinci fıkrasında belirtilmiştir. Sisteme kaydolan söz konusu kişilerin üreticilerden doğrudan satın aldığı mallara ilişkin yaptıkları bildirimlerde hal rüsumu mevzuat gereği tahakkuk etmemektedir.

* Öte yandan, uygulamada sanayici veya ihracatçılardan bazılarının sınai üretimde kullanacakları veya ihraç edecekleri malları toptancı hali dışında faaliyet gösteren kişilerden de temin ettiği anlaşılmaktadır. Anılan Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında, malların toptan satışının hal içi ve dışında faaliyet gösteren üretici, üretici örgütü, komisyoncu ve tüccarlar tarafından yapılacağı, hükme bağlanmış olup, bu fıkraya göre toptancı hali dışında faaliyet gösteren ve ihracatçı veya sınai işletmelere toptan mal temin eden kişiler de Hal Kayıt Sistemine kaydolacaklardır. Bu kişilerin, söz konusu hizmeti aracılık faaliyeti çerçevesinde yürütmeleri durumunda komisyoncu sıfatı ile, tüccarlık faaliyeti çerçevesinde yürütmeleri durumunda ise tüccar sıfatı ile Hal Kayıt Sistemine kaydolmaları gerekmektedir. Sınai üretimde kullanılacak veya ihraç edilecek mallara ilişkin olarak; malın Sisteme tüccar sıfatıyla kayıtlı olanlardan satın alınması durumunda hal rüsumu tahakkuk edecek, komisyoncu sıfatıyla kayıtlı olanlardan satın alınması durumunda ise hal rüsumu tahakkuk etmeyecektir.

* Söz konusu kayıt işlemi mezkur Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca kayıtlı olunan ticaret sicil memurluğu ya da esnaf sicil müdürlüğünün bulunduğu yerdeki Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne istenilen bilgi ve belgelerle birlikte başvurulmak suretiyle gerçekleştirilebilecek olup, istenilen bilgi ve belgeler anılan Yönetmeliğin 4. no.lu ekinde belirtilmiştir.”