Türkçe

6455 Sayılı Kanun

Sirküler Tarih/No: 16.04.2013/325

Sayı

: EGT/4283

İstanbul,16.04.2013

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 11.04.2013 tarihli yazıda;

6455 sayılı "Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 11.04.2013 tarihli ve 28615 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği

bildirilmektedir.

Bu çerçevede; anılan bakanlıktan alınan söz konusu yazının detayları aşağıda bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

"Bilindiği üzere, 6455 sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 11/4/2013 tarihli ve 28615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, söz konusu Kanun ile diğer hususlar meyanında 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 3 üncü ve 238 inci maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

Buna göre, 6455 sayılı Kanunun;

- 2 nci maddesiyle 4458 sayılı Kanunun 3 maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş,

"26. "Gümrüklenmiş değer” deyimi, Uluslararası Kıymet Sözleşmesine göre belirlenecek; ithal eşyası için eşyanın CİF kıymeti ile gümrük vergileri toplamını, ihraç eşyası için FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamını;”

- 15 inci maddesiyle de, 4458 sayılı Kanunun dahilde işleme rejiminin ihlali halinde uygulanacak müeyyidelerin yer aldığı 238 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"1. 241 inci maddenin üçüncü fıkrasının (h), (l) ve (m) bentleri, dördüncü fıkrasının (g) ve (h) bentleri ile beşinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen durumlar hariç, dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ile geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin ihlali halinde eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı, tam muafiyet suretiyle geçici olarak ithal edilen özel kullanıma mahsus taşıtlar için gümrük vergileri tutarının dörtte biri oranında para cezası verilir. Ancak, dahilde işleme rejimi kapsamı ithal eşyasının, işleme faaliyetindeki hali veya işlem görmüş ürün hali de dahil olmak üzere rejim çerçevesinde izin verilen yerlerde tespiti halinde, ithal eşyasının gümrük vergileri tutarının iki katı oranında para cezası verilir. Bu cezanın ödeme süresi içinde eşyanın gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması halinde eşyanın gümrük vergileri tutarında para cezası tahsil edilir.”