Türkçe

"Açık Yönetim Ortaklığı Girişimi”

Sirküler Tarih/No: 23.08.2013/644

Sayı

: ARGUYG1/8587

İstanbul,23.08.2013

 

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Deniz Ticaret Odası'ndan alınan yazıda, Başbakanlık tarafından "Açık Yönetim Ortaklığı Girişimi” konusundaki Genelge'nin 23.08.2013 tarih ve 28744 sayılı Resmi Gazetede yayınlandığı ifade edilmekte olup;

1. Bugüne kadar yaklaşık 60 ülke tarafından benimsenen Açık Yönetim Ortaklığı adlı uluslararası girişime Ülkemizin de katıldığı ve girişim kapsamında üye ülkeler; saydamlık ve hesap verilebilirliğin artırılması ile yolsuzlukla etkin bir biçimde mücadele edilmesi, vatandaşların ve sivil toplumun kamusal karar alma ve uygulama süreçlerine daha fazla katılımının sağlanması, açık ve etkin bir kamu yönetimi için teknolojik imkânların daha fazla kullanılması ve vatandaşların devlet karşısında daha güçlü konuma getirilmesi temel prensipleri ışığında ulusal eylem planlarını hazırlamış oldukları ve uygulamaya başladıkları;

2. Hükümetimiz tarafından büyük önem verilen Açık Yönetim Ortaklığı Girişimi çerçevesinde ülkemiz adına şu anda yürütülmekte olan ve bundan sonraki dönemde hazırlanacak tüm plan, program, strateji ve politikaların belirlenmesi, bunların uygulaması takip ve gözetimi ile güncel gelişmelere göre gerekli değişikliklerin yapılması, söz konusu süreçlere mümkün olduğunca sivil toplum kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinin de katılımının sağlanması, ulusal ve uluslararası platformlarda ülkemizin temsil edilmesi ve yapılacak çalışmalarda gerekli koordinasyonun sağlanması hususlarında 2009/19 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kurulan "Türkiye'de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Komisyonu Başkanı” yetkilendirildiği,

3. Bu kapsamda yürütülecek çalışmalara idari ve teknik destek verilmesi ile alınan kararların kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanmasının takibinin Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacağı,

bildirilmektedir.

Ayrıca yine bahse konu yazıda, ilgili Genelgenin Deniz Ticaret Odası web sayfasının (http://www.denizticaretodasi.org.tr/) "Mevzuat Duyuruları” bölümünde yayınlanmakta olduğu ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Ağaç-Su Ürünleri-Yaş Meyve-Gemi Birlikleri Koordinasyon Şubesi