Türkçe

Birliklerimizin Olağan Genel Kurullarına Davet

Sirküler Tarih/No: 01.04.2019/186

Sayı

: 514-02133

İstanbul,01.04.2019

ÖNEMLİ - SÜRELİ

İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

OLAĞAN GENEL KURUL İÇİN DAVET

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında, 5910 sayılı Kanun kapsamında Birliğimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurulları aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde ekli (Ek-1) gündem çerçevesinde yapılacaktır.

Üyelerimizin genel kurula katılma ile ilgili,

  • Cari yıl itibari ile (2019 yılı) üyelik borcu bulunan üyelerimizin borcunu zamanında ödemesi
  • Genel Kurula katılım için gerekli evrakları;
  • Tüzel kişi üyeler için (1 - Temsilci görevlendirme yazısı (Ek-2B), 2 - "Ticaret Sicili Gazetesi ve/veya Ticaret Sicili Gazetesine” istinaden hazırlanan ve geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan aslı veya noter tasdikli imza sirküleri),
  • Gerçek kişi üyeler için (1 - Geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza beyanı, 2- Katılım bildirim yazısını (Ek - 2A)

süresi içinde Genel Sekreterliğimize iletmesi,

  • Genel Kurul günü ve saatinde toplantı yerinde bulunması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesi ve Genel Kurula katılımın sağlanması hususu önemle rica olunur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

 

GENEL KURUL TARİHLERİ İLE SON BORÇ ÖDEME VE EVRAK TESLİM TARİHLERİ

Yönetim Kurullarımızın kararları doğrultusunda birliklerimiz için belirlenen 2018 yılı olağan genel kurul toplantı tarihleri aşağıdaki çizelgede yer aldığı şekilde belirlenmiş olup, mevzuat gereği birinci toplantı tarihinden 3 iş günü önce genel kurula katımla ilgili koşulları yerine getirmiş olmak gerekmektedir.

Genel kurul toplantıları, hazirun cetvelinde yer alan üye sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunması ile yapılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde müteakip toplantılarda çoğunluk aranmaz. Ancak, yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üye sayısı ile divan heyeti toplamı olan otuz üyeden az sayıda üye ile toplantı yapılamaz.

Birliklerimizin, evrak teslim, son borç ödeme ve toplantı tarihlerini gösterir çizelge:

Birlik Adı

Evrak Teslim Tarihi

Son Borç Ödeme Tarihi

I. Toplantının

Tarih ve Saati

Çoğunluk Sağlanamadığı Takdirde Yapılacak II. Toplantı Tarih ve Saati

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği

17 Nisan 2019 Çarşamba

22 Nisan 2019 Pazartesi

24 Nisan 2019 Çarşamba Saat 11:30

25 Nisan 2019 Perşembe 11:30

Toplantıların Yeri

Dış Ticaret Kompleksi C- Blok 6. kat Çobançeşme Mevkii Sanayi Caddesi Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL

GENEL KURULA KATILMA KOŞULLARI

  1. Cari yıl itibari ile (2019 yılı) birliğe aidat borcu bulunmamak, (Bu bilgi birlik kayıtlarında mevcut olup ilave bir belge ile tevsiki aranmaz)
  1. İhracat yaptığı birlik kayıtlarından tespit edilemeyen firmaların, 2017 veya 2018 yılında ilgili Birliğin iştigal sahasındaki ürünlerden 5.000 USD. (5.000 USD. dahil) üzerinde ihracat ve/veya ihraç kaydı ile imalat ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yaptığını gösteren bir gümrük beyannamesi ibraz etmesi,
  1. Tüzel kişilerin (şirketler) süresi içinde (Son Evrak Teslim Tarihine kadar) aşağıdaki belgeleri birliğe ibraz etmesi,

a. Temsilci Görevlendirme yazısı (Ek-2B) (Genel Kurula katılacak temsilcinin şirketi temsil ve ilzama yetkili olması ve Temsilci Görevlendirme yazısının da şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış olması gerekmektedir.)

b. Ticaret Sicili Gazetesi ve/veya Ticaret Sicili Gazetesine istinaden hazırlanan ve geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti

  1. Gerçek kişilerin (şahıs firmaları), süresi içinde (Son Evrak Teslim Tarihine kadar) aşağıdaki belgeleri birliğe ibraz etmesi,

a. Geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza beyanı,

b. Katılım bildirim yazısını (Ek -2A )

ile genel kurula katılabilirler.

GENEL KURULLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI BİLGİLER

TİM ve İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 5910 sayılı Kanuna göre hazırlanan yönetmeliğin 8. maddesinde açıklandığı şekilde,

"1) Genel kurul, son iki takvim yılı itibari ile üye olan (31.12.2017 tarihi ve öncesinde), üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılı içinde üyesi bulunduğu birliğin iştigal sahasına giren maddelerden, 5.000 USD. (5.000 USD. dahil) üzerinde üyesi olduğu birlik üzerinden fiili ihracat ve/veya ihraç kaydıyla satış (imalat) ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapan ve bu durumları birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik edilen üyelerden teşekkül eder.

İhracatın filen gerçekleştiğinin birlik veya gümrük kayıtları ile teyit edilmesi gerekeceği için gerek görülmesi halinde ihracatın tevsiki için gümrük onaylı beyanname istenebilecektir.

İhracatını özel fatura ile yapmış ise, yaptığı ihracata ilişkin birlik ve gümrük onaylı özel faturasını ibraz etmesi gerekebilecektir.

(2) Genel kurula gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten iştirak edilemez.

(3) Birlik genel kurullarında tüzel kişiler kanuni temsilcisi vasıtasıyla temsil edilir. Kanuni temsilcilerin, temsil ettiği tüzel kişileri temsile yetkili olduklarını Ticaret Sicili Gazetesi ve/veya Ticaret Sicili Gazetesine istinaden hazırlanan ve geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza sirküleri ve temsil ettikleri tüzel kişilikçe verilecek temsilci görevlendirme yazısı ile tevsik etmeleri gerekmektedir.

Genel kurula katılma hakkına sahip Gerçek Kişiler (şahıs firmaları) genel kurul toplantılarına katılabilmek için, geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza beyanı ve katılım bildirim yazısını tevsik etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurula katılacak tüm üyelerin temsilcilerinin , genel kurul ilk toplantı tarihinden en az 3 iş günü öncesine kadar (bakınız 2. sayfada yer alan çizelge) genel sekreterlik kayıtlarına geçmiş olması kaydıyla verilecek, tüzel kişileri temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanacak ekte (Ek 2B) sunulan temsilci görevlendirme yazıları ile imza sirkülerinin aslını, Gerçek kişiler katılım bildirim formunu (Ek-2A) ve geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza beyanını, Genel Sekreterliğimize sunmaları gerekmektedir.

Genel kurula katılacak tüm üyelerin (gerçek kişiler ve tüzel kişiler), genel kurul ilk toplantı tarihinden en az 3 gün önce (bakınız 2. sayfada yer alan çizelge) aidat borçlarını ödemiş olmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan aidat borcu ödemeleri toplantıya giriş hakkı vermez.

Yıllık aidat borçları; merkez uygulama birimine, irtibat bürolarına, diğer genel sekreterlik veznelerine ödenebileceği gibi Vakıflar Bankası Şirinevler Şubesi (Şube Kodu :282) nezdindeki TR06 0001 5001 5800 7260 0161 47 IBAN numaralı banka hesabına birlik sicil numarası veya vergi numarası belirtilmek sureti ile masraf ödenmeksizin yatırılabilecektir.

Genel Sekreterliğimizce genel kurula katılabilecekler listesi, ilk toplantı tarihinden 12 gün önce 3 (üç) gün süreyle Birlik Merkezine asılarak ilan edilir. İlan süresi içerisinde listeye yapılacak itirazlar Genel Sekreterlik tarafından en geç 2 (iki) gün içinde karara bağlanır. Genel Kurula katılma hakkını haiz üyeleri gösterir son liste ilk toplantı tarihinden 7 (yedi) gün önce birlik merkezinde ilan edilir. Kesinleşmiş listelerin ilanından itibaren listeye yapılacak itirazlar kabul edilmez.

Genel kurul toplantıları, hazirun cetvelinde yer alan üye sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunması ile yapılır. Ancak, yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üye sayısı ile divan heyeti toplamı olan otuz üyeden az sayıda üye ile toplantı yapılamaz. Genel kurul kararları oy çokluğu ile alınır.

Daha kapsamlı bilgi için;

· "Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”

· "Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik”

EKLER:
EK 1 : Gündem (1 sayfa)
EK 2A:Katılım Bildirim Yazısı (1 sayfa)
EK 2B:Temsilci Bildirim Yazısı (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
EK-2A KATILIM BILDIRIM.doc 28,50 KB İndir
EK-2B TEMSILCI BILDIRIM.doc 29,00 KB İndir
Gundem YMS.docx 14,82 KB İndir