Türkçe

Birliklerimizin Olağan Genel Kurullarına Davet Ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Sirküler Tarih/No: 01.03.2018/167

Sayı

:EGT/1715

İstanbul,28.02.2018

ÖNEMLİ - SÜRELİ

GEMİ, YAT VE HİZMETLERİ

İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER

İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ

İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ

İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE

İHRACATÇILARI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL İÇİN DAVET

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında, 5910 sayılı Kanun kapsamında Birliklerimizin 2017 yılı Seçimli Olağan Genel Kurulları, yargı gözetimi ve denetimi altında aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde ekli (Ek-1) gündem çerçevesinde yapılacaktır.

Üyelerimizin genel kurula katılma ile ilgili,

  • Cari yıl itibari ile (2018 yılı) üyelik borcu bulunan üyelerimizin borcunu zamanında ödemesi
  • Genel Kurula katılım için gerekli evrakları;

Tüzel kişi üyeler için (1 - Temsilci görevlendirme yazısı (Ek-2B), 2 - "Ticaret Sicili Gazetesi ve/veya Ticaret Sicili Gazetesine” istinaden hazırlanan ve geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ya da Birlik tarafından aslı görülerek teslim alınacak fotokopisi),

Gerçek kişi üyeler için (1 - Geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza beyanı veya birlik tarafından aslı görülmek kaydıyla teslim alınacak fotokopisi, 2- Katılım bildirim yazısını (Ek - 2A),

süresi içinde Genel Sekreterliğimize iletmesi,

  • Genel Kurul günü ve saatinde Genel Sekreterliğimizde bulunması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve Genel Kurula katılımın sağlanması hususunu önemle rica olunur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

 

GENEL KURUL TARİHLERİ İLE SON BORÇ ÖDEME VE EVRAK TESLİM TARİHLERİ

Yönetim Kurullarımızın kararları doğrultusunda ve Bahçelievler İlçe Seçim Kurulunun bilgisi dahilinde birliklerimiz için belirlenen 2017 yılı olağan genel kurul toplantı tarihleri aşağıdaki çizelgede yer aldığı şekilde belirlenmiş olup, mevzuat gereği birinci toplantı tarihinden 17 gün önce genel kurula katımla ilgili koşulları yerine getirmiş olmak gerekmektedir.

 

Birliklerimizin, evrak teslim, son borç ödeme ve toplantı tarihlerini gösterir çizelge:

Birlik Adı

Son Borç Ödeme ve Evrak Teslim Tarihi (*)

I. Toplantının

Tarih ve Saati

Çoğunluk Sağlanamadığı Takdirde Yapılacak II. Toplantı Tarih ve Saati

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği

17 Mart 2018 Cumartesi

03 Nisan 2018

Salı 14:00

04 Nisan 2018

Çarşamba 14:00

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği

24 Mart 2018 Cumartesi

10 Nisan 2018 Salı 14:00

11 Nisan 2018 Çarşamba 14:00

İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

07 Nisan 2018 Cumartesi

24 Nisan 2018 Salı 13:00

25 Nisan 2018 Çarşamba 13:00

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

07 Nisan 2018 Cumartesi

24 Nisan 2018 Salı 15:00

25 Nisan 2018 Çarşamba 15:00

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği

08 Nisan 2018 Pazar

25 Nisan 2018 Çarşamba 11.00

26 Nisan 2018 Perşembe 11:00

Toplantıların Yeri

Dış Ticaret Kompleksi C- Blok 6. kat Çobançeşme Mevkii Sanayi Caddesi Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL

GENEL KURULA KATILMA KOŞULLARI

  1. Cari yıl itibari ile (2018 yılı) birliğe aidat borcu bulunmamak, (Bu bilgi birlik kayıtlarında mevcut olup ilave bir belge ile tevsiki aranmaz)
  1. İhracat yaptığı birlik kayıtlarından tespit edilemeyen firmaların, 2016 veya 2017 yılında ilgili Birliğin iştigal sahasındaki ürünlerden 5.000 USD. (5.000 USD. dahil) üzerinde ihracat ve/veya ihraç kaydı ile imalat ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yaptığını gösteren bir gümrük beyannamesi ibraz etmesi,
  1. Tüzel kişilerin (şirketler) süresi içinde (Son Evrak Teslim Tarihine kadar) aşağıdaki belgeleri birliğe ibraz etmesi,

     a. Temsilci Görevlendirme yazısı (Ek-2B) (Genel Kurula katılacak temsilcinin şirketi temsil ve ilzama yetkili olması ve Temsilci Görevlendirme yazısının da şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış olması gerekmektedir.)

     b. Ticaret Sicili Gazetesi ve/veya Ticaret Sicili Gazetesine istinaden hazırlanan ve geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ya da Birlik tarafından aslı görülerek teslim alınacak fotokopisi

  1. Gerçek kişilerin (şahıs firmaları), süresi içinde (Son Evrak Teslim Tarihine kadar) aşağıdaki belgeleri birliğe ibraz etmesi,

     a. Geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza beyanı veya birlik tarafından aslı görülmek kaydıyla teslim alınacak fotokopisi.

     b. Katılım bildirim yazısını (Ek -2A )

ile genel kurula katılabilirler.

YARGI GÖZETİM VE DENETİMİNDE YAPILACAK OLAN GENEL KURULLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI BİLGİLER

TİM ve İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 5910 sayılı Kanuna göre hazırlanan yönetmeliğin 8. maddesinde açıklandığı şekilde,

"1) Genel kurul, son iki takvim yılı itibari ile üye olan (31.12.2016 tarihi ve öncesinde), üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılı içinde üyesi bulunduğu birliğin iştigal sahasına giren maddelerden, 5.000 USD. (5.000 USD. dahil) üzerinde üyesi olduğu birlik üzerinden fiili ihracat ve/veya ihraç kaydıyla satış (imalat) ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapan ve bu durumları birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik edilen üyelerden teşekkül eder.

İhracatın filen gerçekleştiğinin birlik veya gümrük kayıtları ile teyit edilmesi gerekeceği için gerek görülmesi halinde ihracatın tevsiki için gümrük onaylı beyanname istenebilecektir.

İhracatını özel fatura ile yapmış ise, yaptığı ihracata ilişkin birlik ve gümrük onaylı özel faturasını ibraz etmesi gerekebilecektir.

(2) Genel kurula gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten iştirak edilemez.

(3) Birlik genel kurullarında tüzel kişiler kanuni temsilcisi vasıtasıyla temsil edilir. Kanuni temsilcilerin, temsil ettiği tüzel kişileri temsile yetkili olduklarını Ticaret Sicili Gazetesi ve/veya Ticaret Sicili Gazetesine istinaden hazırlanan ve geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza sirküleri sirkülerinin aslı ya da Birlik tarafından aslı görülerek teslim alınacak fotokopisi ve temsil ettikleri tüzel kişilikçe verilecek temsilci görevlendirme yazısı ile tevsik etmeleri gerekmektedir.

Genel kurula katılma hakkına sahip Gerçek Kişiler (şahıs firmaları) genel kurul toplantılarına katılabilmek için, geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza beyanı veya birlik tarafından aslı görülmek teslim alınacak fotokopisi ve katılım bildirim yazısını tevsik etmeleri gerekmektedir.

Temsilci görevlendirme yazısı (Ek-2B) ile gerekli diğer evraklarla geçerli başvuruyu yapan firmalar ve katılım bildirim yazısı (Ek-2A) ile gerekli diğer evraklarla geçerli başvuruyu yapan şahıs firmalarından teşekkül ettirilen Hazirun Listesinde adı yazılı olmayan üye oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin ve bu yönetmeliğe göre üyeleri temsil ve ilzama yetkili olduklarının ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra, seçim sandık kurulunun huzurunda sandığa atılmak suretiyle kullanılır.

Genel Kurula katılacak tüm üyelerin temsilcilerinin , genel kurul ilk toplantı tarihinden en az 17 gün öncesine kadar (bakınız 2. sayfada yer alan çizelge) genel sekreterlik kayıtlarına geçmiş olması kaydıyla verilecek, tüzel kişileri temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanacak ekte (Ek 2B) sunulan temsilci görevlendirme yazıları ile imza sirkülerinin aslını ada ya da Birlik tarafından aslı görülerek teslim alınacak fotokopisi ile tevsik etmeleri gerekmektedir. Gerçek kişiler katılım bildirim formunu (Ek-2A) ve geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza beyanını noter tasdikli örneği veya birlik tarafından aslı görülmek kaydıyla fotokopisi, Genel Sekreterliğimize sunmaları gerekmektedir.

Genel kurula katılacak tüm üyelerin (gerçek kişiler ve tüzel kişiler), genel kurul ilk toplantı tarihinden en az 17 gün önce aidat borçlarını ödemiş olmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan aidat borcu ödemeleri toplantıya giriş hakkı vermez.

Yıllık aidat borçları; merkez uygulama birimine, irtibat bürolarına, diğer genel sekreterlik veznelerine ödenebileceği gibi Vakıflar Bankası Şirinevler Şubesi (Şube Kodu :282) nezdindeki TR06 0001 5001 5800 7260 0161 47 IBAN numaralı banka hesabına birlik sicil numarası veya vergi numarası belirtilmek sureti ile masraf ödenmeksizin yatırılabilecektir.

Genel Sekreterliğimizce genel kurula katılabilecekler listesi, İhracatçı Birlikleri Yönetmeliği'nin 45 inci maddesi uyarınca, ilk toplantı tarihinden 15 gün önce İlçe Seçim Kurulunun onayına sunulacaktır. Hakim tarafından 3 gün içerisinde onaylanan liste, onayı müteakip 3 (üç) gün süreyle Birlik Merkezine asılarak ilan edilir. İlan süresi içerisinde listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından incelenir ve en geç 2 (iki) gün içinde karara bağlanır. Genel Kurula katılma hakkını haiz üyeleri gösterir son liste ilk toplantı tarihinden 7 (yedi) gün önce birlik merkezinde ilan edilir. Kesinleşmiş listelerin ilanından itibaren listeye yapılacak itirazlar kabul edilmez.

Genel kurul toplantıları, hazirun cetvelinde yer alan üye sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunması ile yapılır. Ancak, yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üye sayısı ile divan heyeti toplamı olan otuz üyeden az sayıda üye ile toplantı yapılamaz. Genel kurul kararları oy çokluğu ile alınır.

ORGAN SEÇİMLERİ

Genel Kurullarımızda, birliklerimizin

· Yönetim kurulu başkanı ile asil ve yedek üyelerinin,

· Denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin ve,

· Türkiye İhracatılar Meclisi (TİM) Genel Kurullarında birliklerimizi temsil edecek asil ve yedek delegelerinin,

seçimi yapılacaktır.

Yönetim kurulu, genel kurul tarafından aşağıdaki vasıfları haiz üyeler arasından 4 (dört) yıl için liste halinde seçilen bir başkan ile 10 (on) asil ve 10 (on) yedek üyeden oluşur. Birliklerde yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri, aynı oy pusulaları kullanılarak gerçekleştirilir. Oy pusulasında, en üste başkan adayı, daha sonra sırayla yönetim kurulu asil üye adayları, yönetim kurulu yedek üye adayları, denetim kurulu asil üye adayları ve son olarak denetim kurulu yedek üye adayları alt alta yazılır. Bir aday, birden fazla listede asil veya yedek olarak yer alamaz. Asil ve yedek adayların sıralanması ayrı ayrı belirlenir, dolayısıyla asil ve yedekler arasında geçiş imkanı bulunmamaktadır. Başka bir organın seçimine ait olduğu tespit edilen, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunmayan veya üzerinde herhangi bir işaret, imza veya hüviyet taşıyan zarflar geçersiz sayılır.

Genel Kurul ayrıca, Birliği TİM Genel Kurulunda temsil edecek olan delegelerini de seçer. Birlikleri TİM genel kurulunda temsil edecek delegelerin seçiminde kullanılacak oy pusulasında, önce asil adaylar, sonra yedek adaylar tek liste halinde alt alta yazılır.

Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday olunan birliğin iştigal konusuna giren maddelerde son iki takvim yılı itibariyle toplam ihracatı; tarım sektöründe 250.000 ABD dolarından, sanayi ve madencilik sektörlerinde 1.000.000 ABD dolarından az olmamak kaydıyla, ilgili sektörün son iki takvim yılındaki ihracatının ortalamasının en az on binde biri oranında, birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında yapılan ve ihracat kabul edilen satışlar dahil olmak üzere, fiili ihracat ve/veya ihracat kaydıyla satış yapan üyeler arasından seçilir.

Buna göre, bir üyenin Yönetim Kurulu seçimine aday olabilmesi için; Genel Kurula katılma hakkına sahip olması ve aynı zamanda ilgili birliğin uğraşım konusuna giren maddelerden 2016 ve 2017 yılları içinde;

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği için 1.000.000 USD

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği için 250.000 USD

İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği için 250.000 USD

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği için 250.000 USD

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği için 250.000 USD

tutarında ihracat veya ihracat kaydıyla imalat yapmış olması gerekmektedir.

Daha kapsamlı bilgi için; 

  •  "Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”
  •  "Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik”
  •   Ekte sunulmakta olan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yayınlanmış olan Seçimli Genel Kurul Kılavuzu

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
EK-2A KATILIM BILDIRIM YAZISI (1).doc 28,50 KB İndir
EK-2B TEMSILCI BILDIRIM YAZISI.doc 29,00 KB İndir
GK_Kitapcik.pdf 740,15 KB İndir
gundem.pdf 297,70 KB İndir