Türkçe

Birliklerimizin Olağan Genel Kurullarına Davet ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Sirküler Tarih/No:16.03.2021/208

Sayı

:329-01040

İstanbul,11.03.2021

İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER
İSTANBUL MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ
GEMİ, YAT VE HİZMETLERİ
İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ
İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ
İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE
İSTANBUL HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ
İHRACATÇILARI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

OLAĞAN GENEL KURUL İÇİN DAVET

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında, 5910 sayılı Kanun kapsamında Birliklerimizin 2019 ve 2020 yılları Olağan Genel Kurulları aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde ekli (Ek-1) gündem çerçevesinde yapılacaktır.

Üyelerimizin genel kurula katılma ile ilgili,

  • Cari yıl itibari ile (2021 yılı) üyelik borcu bulunan üyelerimizin borcunu zamanında ödemesi
  • Genel Kurula katılım için gerekli evrakları;
  • Tüzel kişi üyeler için (1 - Temsilci görevlendirme yazısı (Ek-2B), 2 - "Ticaret Sicili Gazetesi ve/veya Ticaret Sicili Gazetesine” istinaden hazırlanan ve geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan aslı veya noter tasdikli imza sirküleri),
  • Gerçek kişi üyeler için (1 - Geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza beyanı, 2- Katılım bildirim yazısını (Ek - 2A)

süresi içinde Genel Sekreterliğimize iletmesi,

  • Genel Kurul günü ve saatinde toplantı yerinde bulunması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve Genel Kurula katılımın sağlanması hususu önemle bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

 

GENEL KURUL TARİHLERİ İLE SON BORÇ ÖDEME VE EVRAK TESLİM TARİHLERİ

Yönetim Kurullarımızın kararları doğrultusunda birliklerimiz için belirlenen 2019 ve 2020 yılları olağan genel kurul toplantı tarihleri aşağıdaki çizelgede yer aldığı şekilde belirlenmiş olup, mevzuat gereği birinci toplantı tarihinden 3 iş günü önce genel kurula katımla ilgili koşulları yerine getirmiş olmak gerekmektedir.

Genel kurul toplantıları, hazirun cetvelinde yer alan üye sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunması ile yapılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde müteakip toplantılarda çoğunluk aranmaz. Ancak, yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üye sayısı ile divan heyeti toplamı olan otuz üyeden az sayıda üye ile toplantı yapılamaz.

 

Birliklerimizin, evrak teslim, son borç ödeme ve toplantı tarihlerini gösterir çizelge:

Birlik Adı

Evrak Teslim Tarihi

Son Borç Ödeme Tarihi

I. Toplantının

Tarih ve Saati

Çoğunluk Sağlanamadığı Takdirde Yapılacak II. Toplantı Tarih ve Saati

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği

31 Mart 2021 Çarşamba

02 Nisan 2021 Cuma

05 Nisan 2021 Pazartesi Saat 11:00

06 Nisan 2021 Salı Saat 11:00

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği

01 Nisan 2021 Perşembe

05 Nisan 2021 Pazartesi

06 Nisan 2021 Salı Saat 11:30

07 Nisan 2021 Çarşamba 11:30

*Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği

02 Nisan 2021 Cuma

05 Nisan 2021 Pazartesi

07 Nisan 2021 Çarşamba Saat 14:00

08 Nisan 2021 Perşembe 14:00

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

05 Nisan 2021 Pazartesi

05 Nisan 2021 Pazartesi

08 Nisan 2021 Perşembe 13:00

09 Nisan 2021 Cuma Saat 14:00

İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

05 Nisan 2021 Pazartesi

05 Nisan 2021 Pazartesi

08 Nisan 2021 Perşembe Saat 15:00

09 Nisan 2021 Cuma Saat 15:00

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği

22 Nisan 2021 Perşembe

26 Nisan 2021 Pazartesi

28 Nisan 2021 Çarşamba Saat 14:30

29 Nisan 2021 Perşembe Saat 14:30

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

26 Nisan 2021 Pazartesi

26 Nisan 2021 Pazartesi

29 Nisan 2021 Perşembe Saat 15:30

30Nisan 2021 Cuma Saat 15:30

Toplantıların Yeri

Dış Ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii Sanayi Caddesi Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL

(*) Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği'nin 2. Toplantı yeri

Holiday Inn Otel Tuzla Güzelyalı Mah,

Sahil Blv. No: 72, 34903 Pendik/İstanbul

GENEL KURULA KATILMA KOŞULLARI

  1. Cari yıl itibari ile (2021 yılı) birliğe aidat borcu bulunmamak, (Bu bilgi birlik kayıtlarında mevcut olup ilave bir belge ile tevsiki aranmaz)
  1. İhracat yaptığı birlik kayıtlarından tespit edilemeyen firmaların, son iki takvim yılında ilgili Birliğin iştigal sahasındaki ürünlerden 5.000 USD. (5.000 USD. dahil) üzerinde ihracat ve/veya ihraç kaydı ile imalat ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile Türkiye'de ikamet etmeyenlere fatura ile satış yapanlar satış yaptığını gösteren bir gümrük beyannamesi ibraz etmesi,
  1. Tüzel kişilerin (şirketler) süresi içinde (Son Evrak Teslim Tarihi mesai saati sonuna Saat 17:30 kadar) aşağıdaki belgeleri birliğe ibraz etmesi,

a. Temsilci Görevlendirme yazısı (Ek-2B) (Genel Kurula katılacak temsilcinin şirketi temsil ve ilzama yetkili olması ve Temsilci Görevlendirme yazısının da şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış olması gerekmektedir.)

b. Ticaret Sicili Gazetesi ve/veya Ticaret Sicili Gazetesine istinaden hazırlanan ve geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti

  1. Gerçek kişilerin (şahıs firmaları), süresi içinde (Son Evrak Teslim Tarihi mesai saati sonuna Saat 17:30 kadar) aşağıdaki belgeleri birliğe ibraz etmesi,

a. Geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza beyanı,

b. Katılım bildirim yazısını (Ek -2A )

ile genel kurula katılabilirler.

GENEL KURULLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI BİLGİLER

TİM ve İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 5910 sayılı Kanuna göre hazırlanan yönetmeliğin 8. maddesinde açıklandığı şekilde,

"1) Genel kurul, son iki takvim yılı itibari ile üye olan, üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılı içinde üyesi bulunduğu birliğin iştigal sahasına giren maddelerden, 5.000 USD. (5.000 USD. dahil) üzerinde üyesi olduğu birlik üzerinden fiili ihracat ve/veya ihraç kaydıyla satış (imalat) ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile Türkiye'de ikamet etmeyenlere fatura ile satış yapan ve bu durumları birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik edilen üyelerden teşekkül eder.

İhracatın filen gerçekleştiğinin birlik veya gümrük kayıtları ile teyit edilmesi gerekeceği için gerek görülmesi halinde ihracatın tevsiki için gümrük onaylı beyanname istenebilecektir.

İhracatını Türkiye'de ikamet etmeyenlere fatura ile satış ile yapmış ise, yaptığı ihracata ilişkin birlik ve gümrük onaylı özel faturasını ibraz etmesi gerekebilecektir.

Bir üyenin, ihracata ilişkin beyannamede imalatçı/tedarikçi olarak belirtilmiş olması, ilgili Birliğin genel kuruluna katılabilmek için tek başına yeterli olmayıp, ilgili beyannamedeki ihracatçıya satış yapıldığına dair, en az FOB 5.000 ABD Doları ve üzerindeki tutarda satış için İmalatçı/tedarikçi tarafından ihracatçıya kesilmiş, satışa ilişkin fatura örneğinin, Hazirun listelerine itiraz süreleri sona erinceye kadar Genel Sekreterliğimize ibraz edilmesi zorunludur. Bu süre içerisinde ilgili belgeleri ibraz etmeyen üyeler hazirun listesinden çıkarılır.

(2) Genel kurula gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten iştirak edilemez.

(3) Birlik genel kurullarında tüzel kişiler kanuni temsilcisi vasıtasıyla temsil edilir. Kanuni temsilcilerin, temsil ettiği tüzel kişileri temsile yetkili olduklarını Ticaret Sicili Gazetesi ve/veya Ticaret Sicili Gazetesine istinaden hazırlanan ve geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza sirküleri ve temsil ettikleri tüzel kişilikçe verilecek temsilci görevlendirme yazısı ile tevsik etmeleri gerekmektedir.

Genel kurula katılma hakkına sahip Gerçek Kişiler (şahıs firmaları) genel kurul toplantılarına katılabilmek için, geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza beyanı ve katılım bildirim yazısını tevsik etmeleri gerekmektedir.

 

Genel Kurula katılacak tüm üyelerin temsilcilerinin , genel kurul ilk toplantı tarihinden en az 3 iş günü öncesine kadar (bakınız 2. sayfada yer alan çizelge) genel sekreterlik kayıtlarına geçmiş olması kaydıyla verilecek, tüzel kişileri temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanacak ekte (Ek 2B) sunulan temsilci görevlendirme yazıları ile imza sirkülerinin aslını, Gerçek kişiler katılım bildirim formunu (Ek-2A) ve geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza beyanını, Genel Sekreterliğimize sunmaları gerekmektedir.

Genel kurula katılacak tüm üyelerin (gerçek kişiler ve tüzel kişiler), genel kurul ilk toplantı tarihinden en az 3 gün önce (bakınız 2. sayfada yer alan çizelge) aidat borçlarını ödemiş olmaları gerekmektedir. Borç ödeme sürelerinin son gününün tatil gününe denk gelmesi halinde (Cumartesi ve Pazar günleri tatil günü kabul edilecektir), takip eden ilk işgünü son gün olarak kabul edilecektir. Bu tarihten sonra yapılan aidat borcu ödemeleri toplantıya giriş hakkı vermez.

Yıllık aidat borçları; merkez uygulama birimine, irtibat bürolarına, diğer genel sekreterlik veznelerine ödenebileceği gibi Vakıflar Bankası Şirinevler Şubesi (Şube Kodu :282) nezdindeki TR06 0001 5001 5800 7260 0161 47 IBAN numaralı banka hesabına birlik sicil numarası veya vergi numarası belirtilmek sureti ile masraf ödenmeksizin yatırılabilecektir.

Genel Sekreterliğimizce genel kurula katılabilecekler listesi, ilk toplantı tarihinden 12 gün önce 3 (üç) gün süreyle Birlik Merkezine asılarak ilan edilir. İlan süresi içerisinde listeye yapılacak itirazlar Genel Sekreterlik tarafından en geç 2 (iki) gün içinde karara bağlanır. Genel Kurula katılma hakkını haiz üyeleri gösterir son liste ilk toplantı tarihinden 7 (yedi) gün önce birlik merkezinde ilan edilir. Kesinleşmiş listelerin ilanından itibaren listeye yapılacak itirazlar kabul edilmez.

Genel kurul toplantıları, hazirun cetvelinde yer alan üye sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunması ile yapılır. Ancak, yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üye sayısı ile divan heyeti toplamı olan otuz üyeden az sayıda üye ile toplantı yapılamaz. Genel kurul kararları oy çokluğu ile alınır.

Daha kapsamlı bilgi için;

 

· "Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”

· "Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik”

GÜNDEM

1. Açılış, saygı duruşu ve istiklal marşı,

2. Başkanlık divanının seçilmesi,

3. 2019 yılı Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,

4. 2020 yılı Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,

5. 2019 yılı Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,

6. 2020 yılı Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,

7. 2019 yılı Denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,

8. 2020 yılı Denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi

9. Yönetim kurulunun ve denetim kurulunun 2019 yılı iş ve işlemleri için ibrası,

10. Yönetim kurulunun ve denetim kurulunun 2020 yılı iş ve işlemleri için ibrası,

11. Müteakip yıl bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,

12. İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller, İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri , Gemi, Yat ve Hizmetleri, İstanbul Fındık ve Mamulleri, İstanbul Yaş Meyve Sebze, İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birlikleri için yıllık aidat tutarının "0” (sıfır) TL olarak belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

13. İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği için, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Sektör ihracatları üzerinden 0,001 (binde bir) oranında tahsil edilen nispi aidatın 0,0007 (onbinde yedi) oranına düşürülmesinin görüşülmesi,

14. İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği için, (Mülga) Fındık Tanıtım Grubu'nun 2016 Yılı faaliyetleri ve bütçe durumunun görüşülmesi ve ibrası,

15. İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği için, Tasfiye Halinde Tüm Ticaret Net Bilişim Hizmetleri AŞ'nin Tasfiye Memuru Kudret Fikirli'nin Dilekçesinin Müzakeresi ve Gerekli Hususların Karara Bağlanması,

16. Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği için, gemi yat ve hizmetleri sektör ihracatları üzerinden 0,0005 (on binde beş) oranında tahsil edilen nispi aidatın 0,0004 (on binde dört) oranına düşürülmesinin görüşülmesi,

17. Dilekler.

EK :      2a:Katılım Bildirim Yazısı 
             2b:Temsilci Görevlendirme Yazısı

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
EK-2A KATILIM BILDIRIM.doc 28,50 KB İndir
EK-2B TEMSILCI BILDIRIM.doc 29,00 KB İndir