Türkçe

C Şekeri Tebliği Değişikliği

Sirküler Tarih/No: 23.01.2017/59

Sayı

: TSVK/587

İstanbul,23.01.2017

 

İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

21.01.2017 tarih ve 29995 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde özetle;

"MADDE 1 -23/2/2013 tarihli ve 28568 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde, aynı fıkranın (j) bendinde yer alan "İhracatçı birlikleri genel sekreterliklerinin” ibaresi "Bölge müdürlüklerinin” olarak değiştirilmiştir.

"ç) Bölge müdürlükleri: Ekonomi Bakanlığı taşra teşkilatında yer alan Marmara Bölge Müdürlüğü, Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü, Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü, İç Anadolu Bölge Müdürlüğü, Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğünü,”

MADDE 2 -Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, yedinci fıkrasında ve sekizinci fıkrasında yer alan "İBGS'ler” ibareleri "bölge müdürlükleri” olarak değiştirilmiştir.”

MADDE 11 -Bu tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

denilmektedir.

Bu itibarla, yapılan değişiklikle, (23.02.2013 tarih ve 28568 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan) İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ kapsamında olmak üzere, işbu değişiklik yapılmasına dair Tebliğ gereği, C Şekeri hak edişine ilişkin işlemlerin, T.C Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlükleri nezdinde tekemmül ettirilecektir.

Bu nedenle, tebliğde yapılan değişiklik tarihi -21.01.2017- itibariyle, Genel Sekreterliğimiz nezdindeki henüz tekemmül ettirilmemiş olan müracaatı da kapsamak üzere, İmalatçı-İhracatçılarımızın C Şekeri hak edişine ilişkin, (Gümrük Beyannamesinin tescil tarihi itibariyle 1 yıl içerisinde) müracaatının, T.C Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Bilgileri ve gereğini önemle rica olunur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Teşvik Şubesi

İlgili mevzuat değişikliğine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
*
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170121.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170121.htm