Türkçe

Cezayir - AB Ortaklık Anlaşması Yeni İndirim Cetveli

Sirküler Tarih/No: 31.10.2012/961

Sayı

: EGT/11848

İstanbul,31.10.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü' nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 30.10.2012 tarihli yazıda;

Cezayir Ticaret Müşavirliği'nin konuya ilişkin yazısına atıfla; Avrupa Birliği (AB) ile Cezayir arasında 1977 yılında imzalanan ve 1978'de yürürlüğe giren ve Cezayir menşeli sanayi ürünlerinin AB ülkelerine ihracatında tercihli bir rejim tanıyan Anlaşma'nın yerini alan, AB-Cezayir Avrupa Akdeniz Ortaklık Anlaşması (OA)'nın bahse konu taraflar arasında 22 Nisan 2002 tarihinde imzalanarak 01 Eylül 2005 tarihi itibari ile yürürlüğe girdiği,

Söz konusu Anlaşma ile Cezayir menşeli sanayi ürünlerinin AB ülkelerine ihracatında, 1978 yılından bu yana tanınan gümrük muafiyet sistemi korunurken (Md.8), AB ülkelerinden anılan ülkeye (Md.7'de tanımlanan ve 25 ile 97 inci fasıllardaki ürünler ile http://www.caci.dz/fileadmin/template/images_utils/ANNEXE1.pdf linkinde yer verilen EK-1 kapsamındaki ürünler hariç olmak üzere) sanayi ürünlerinin ihracatında;

· http://www.caci.dz/fileadmin/template/images_utils/ANNEXE2.pdf linkinde yer alan EK-2 numaralı liste konusu AB menşeli sanayi ürünlerinin gümrük vergilerinin, Anlaşma'nın yürürlüğe girdiği tarih itibari (01 Eylül 2005) ile, (Md.9/1)

· http://www.caci.dz/fileadmin/template/images_utils/ANNEXE3.pdf linkinde yer alan EK-3 numaralı liste konusu AB menşeli sanayi ürünlerinin gümrük vergilerinin, Anlaşma'nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 7 yıl içerisinde (01 Eylül 2012) kademeli olarak azaltılmak suretiyle, (Md.9/3)

· EK-2 ve EK-3 numaralı listeler dışında kalan ve http://www.caci.dz/fileadmin/template/pdf_statistiques/Liste_produitsindustriels.pdf linkinde yer verilen AB menşeli sanayi ürünlerinin gümrük vergilerinin ise, Anlaşma'nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 12 yıl içerisinde (01 Eylül 2017) kademeli olarak azaltılmak suretiyle, (Md.9/3)

sıfırlanmasının öngörüldüğü; böylece, Anlaşma'nın onaylanması ile sanayi ürünlerinin gümrük vergilerinde %25 oranında bir indirim sağlanması, 7 yıllık bir süreçte ise %40 oranında indirime gidilmesi ve 12 yılın sonunda ise tamamen sıfırlanmasının planlandığı,

Ancak, bahse konu Anlaşma'nın yürürlüğe girmesinden sonra 2 taraf arasındaki ticaretin giderek artan bir şekilde AB lehine seyretmesi ve Cezayir'in AB ülkeleri ile enerji

ürünleri harici ticaretinde çok yüksek miktarlarda dış ticaret açığı vermesi ile AB menşeli sanayi ürünleri ile rekabet edemeyen Cezayirli iş çevrelerinin şikayetleri sonucunda, Cezayir tarafında, sanayi ürünlerinin çok önemli bir kısmındaki gümrük tarife indirimlerinin, söz konusu anlaşmanın 11. Maddesinde öngörülen istisnai koşullar öne sürülerek 01 Eylül 2009 tarihi itibari ile 3 yıllığına (01 Eylül 2012'ye kadar) askıya alındığı,

Bu kapsamda yapılan müzakereler sonucunda, AB menşeli sanayi ürünlerine uygulanacak tarife indirimlerinin yeni bir takvime bağlanarak gümrük tarifelerinin sıfırlanması sürecinin 2017 yılından 2020 yılına ertelendiği ve bu çerçevede;

· http://www.douane.gov.dz/pdf/LISTE_2.pdf linkinde yer alan ve Anlaşma'nın EK-3 numaralı listesi kapsamındaki 8'li HS kodu 829 satırda sıralanan ürünlerin gümrük tarifelerinin 01 Eylül 2012 tarihi itibari ile sıfırlanırken, 267 satırda sıralanan ürünlerin, 2 seviyeye ayrılarak gümrük tarife indirimleri 01 Eylül 2016 tarihinde sıfırlanacak şekilde yeniden düzenlendiği,

· http://www.douane.gov.dz/pdf/LISTE_3.pdf linkinde yer alan ve Anlaşma'nın EK-2 ve EK-3 numaralı listeler kapsamı dışında tutulan ürünlerin ise, yine 790 satırda 2 seviyeye ayrıldığı ve bu ürünlerin son gümrük tarife indiriminin 2020 yılına ertelendiği; öte yandan, bu liste kapsamında bu ürünlerin dışında kalan 1055 satırdaki ürünlerin son gümrük tarife indirimi olarak ise 2017'nin belirlendiği,

Diğer taraftan, AB ülkeleri ile Cezayir arasında (OA 12. Maddesinde tanımlanan ve yukarıda anılan EK-1 de yer alan sanayi ürünleri de dahil olmak üzere) tarım, balıkçılık ve işlenmiş tarım ürünleri ticaretinde, yine söz konusu anlaşmanın 14. Maddesinde bahsedilen 1,2,3,4,5 numaralı protokoller çerçevesinde öngörülen indirimlerin de http://www.douane.gov.dz/pdf/tableau%20synoptique.pdf linkinde yer verilen tablodaki şekilde düzenlendiği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi