Türkçe

Dahilde İşleme Rejimi

Sirküler Tarih/No: 13.04.2012/383

Sayı

: EGT/4429

İstanbul,13.04.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRKLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 12.04.2012 tarihli yazıda; 17.01.2005 tarih ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dahilde İşleme Rejimi Kararı'nın "Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesi ile ilgili talimatları iletilmektedir.

Söz konusu yazı aynen aşağıda bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Alpaslan ARDUÇ
Genel Sekreter Yrd.

 

"Bilindiği üzere, 17.1.2005 tarih ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dahilde İşleme Rejimi Kararı'nın "Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde "Asıl İşlem Görmüş Ürün”, "İkincil İşlem Görmüş Ürün” ve "Fire” tanımları yapılmış olup, bu kapsamda;

Asıl İşlem Görmüş Ürün: Dahilde işleme rejimi kapsamında elde edilmesi amaçlanan ürünü,

İkincil İşlem Görmüş Ürün: İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl işlem görmüş ürün dışındaki ürünü,

Fire: İşleme faaliyetleri sırasında özellikle kuruma, buharlaşma, sızma veya gaz kaçağı şeklinde yitirilen ve imha olan kısım ile ekonomik değeri olmayan atıkları,

şeklinde tanımlanmıştır.

Yukarıda ifade edildiği üzere, Karar'ın ilgili hükümlerince; üretim esnasında ortaya çıkan, "Asıl İşlem Görmüş Ürün” dışındaki çıktılar "Fire” ve "İkincil İşlem Görmüş Ürün” şeklinde iki başlık altında sınıflandırmakta olup, bu çıktıların hangi kapsamda değerlendirileceğine yönelik tespitin ekonomik değeri olmama kriterine göre yapılması gerektiği de açıkça belirlenmiş bulunmaktadır. Kuruma, buharlaşma, sızma veya gaz kaçağı şeklinde yitirilen veya imha olan kısımların fire olarak nitelendirilmesi ise tartışmasızdır.

Bu çerçevede, Bakanlığımızca, sektöre müteallik sivil toplum örgütleri, üniversiteler gibi mercilerin görüşlerinden de istifade edilmek suretiyle sektör ve ürüne göre "azami fire oranları belirlenmiş” bulunmakta olup, azami fire oranı içinde kalmak kaydıyla dahilde işleme izin belgelerinin (DİİB) düzenlenmesi aşamasında fire oranı işlem bazında "firma beyanına göre” belirlenmektedir. Bir başka ifade ile, DİİB sahibi firmalarca, üretim sürecinde kullanılan teknolojik özellikler ve verimlilik unsurları dikkate alınarak fire oranlarının belirlenmesi ve buna uygun olarak beyan edilmesi gerekmektedir.

Yine bilindiği üzere, DİİB taahhüt hesabının kapatılması esnasında ithal eşyasının ihraç edilen mamulde kullanıldığının tespitinde DİİB'de firma tarafından beyan edilen fire ve kullanım oranları esas alınmaktadır.

Bu itibarla, her bir işlem bazında belge kapsamındaki üretime yönelik firmanın fiili durumu dikkate alınarak fire oranlarının belirlenmesi gerekmekte olup, fiili durum ile DİİB'de beyan edilen fire oranının uyuşmaması halinde, firmaların 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Gümrük Kanunu'nun 238 inci maddesi ile 2005/8391 sayılı Karar'ın 21 ve 22 nci maddeleri kapsamında müeyyideye muhatap olması söz konusu olabilmektedir.

Bu hususlar muvacehesinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan inceleme ve denetimler sonucunda firmaların aleyhine ortaya çıkabilecek hukuki sorumluluğun bertaraf edilebilmesini teminen, anılan Karar'ın amir hükümleri gereğince, fire oranlarının, firmalar tarafından mer'i mevzuat çerçevesinde firmaların üretim tesislerinin özellikleri, üretim süreçleri ve teknolojik gelişmelerine, fiili durumlarına uygun olarak göz önünde bulundurularak eksiksiz beyan edilmesi gerektiği aksi halde firmaların aleyhine hukuki sonuçların doğabileceği yönünde Birliğiniz üyesi firmaların bilgilendirilmesi hususunda gereğini önemle rica ederim.”