Türkçe

Dahilde İşleme Rejimi

Sirküler Tarih/No: 20.03.2014/221

Sayı

: TESVK/2802

İstanbul,19.03.2014

 

İSTANBUL AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 10.03.2014 tarihli yazıda;

Bilindiği üzere, Onaylanmış Madde Bilgileri Revizesi (MBR) ekranı firma kullanıcılarına açılmış bulunmaktadır. Ancak, MBR ekranının firma kullanıcılarına açılmasının bazı firmalarda ve İBGS'nde, miktar aşımına konu eşyanın serbest dolaşıma giriş hükümleri çerçevesinde ithalatının yapılması halinde söz konusu aşıma ilişkin müeyyide uygulanmayacağı şeklinde kanaate neden olduğu müşahede edildiği,

Diğer taraftan, 17.01.2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "DİR Kararı'nın Dahilde İşleme Tedbirlerine Uyulmaması " başlıklı 22. maddesi;

"Dahilde işleme tedbirlerini, dahilde işleme rejimi ve belge/izinde belirtilen esas ve şartlara uygun olarak yerine getirmeyenlerden;...

c) Belge/izin kapsamında izin verilen miktarın üzerinde ithalat yapılması halinde, bu kısma tekabül eden ithalattan doğan vergi,

ithal tarihi itibari ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Ayrıca, ithal edilen ve süresi içinde ihracı gerçekleştirilemeyen eşya için 4458 sayılı Kanunun 238. maddesi hükmü çerçevesinde gümrük vergilerinin 2 (iki) katı para cezası alınır..."

hükmünü amir bulunmakta olduğu,

Bu kapsamda, aynı hüküm, mezkur Karar'a istinaden hazırlanan İhracat 2006/12 sayılı DİR Tebliği'nin "Dahilde işleme tedbirlerine uyulmaması” başlıklı 45. maddesinde de yer almakta olduğu,

Ayrıca, anılan Tebliğ'e istinaden hazırlanarak 29.01.2008 tarihli ve 120000800 sayılı yazıları ekinde tüm İBGS'lere gönderilen 2008/1 sayılı DIR Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge'nin 49. maddesinde, belgede kayıtlı miktarın üzerinde ithalat yapılması halinde, bu aşımın revize işlemine konu edilemeyeceği belge ihracat taahhüdünün kapatılması esnasında revize yapılan tarih itibariyle miktar aşımı yapılıp yapılmadığının kontrol edilerek, yapılan kontrol neticesinde aşım yapıldığının tesbiti halinde yukarıda belirtilen şekilde işlem tahsis edilmesi gerektiğine ilişkin düzenleme yapılarak, revize yapılan tarih itibariyle miktar aşımı yapıldığının tespiti halinde müeyyide uygulanması gerektiğinin hüküm altına alındığı,

Bu çerçevede, DİİB'de miktar aşımı yapılması halinde, Bakanlıklarınca izin verilen miktarın üzerinde yapılan ithalatın serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında kat'i ithalatının yapılmasının, gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük idaresi gözetiminde imhasının, gümrüğe terk edilmesi veya mahrecine iadesinin veya ihraç edilmesinin mezkur Karar'ın 22. maddesinde belirtilen müeyyidenin uygulanmasını bertaraf etmesinin mümkün olmadığı,

Bilgileri ile belge kapsamında izin verilen miktarın üzerinde ithalat yapıldığının tespiti halinde anılan Karar'ın 22. maddesi, İhracat :2006/12 sayılı Tebliğ'in 45. maddesi ile 2008/1 sayılı Genelge'nin 49. maddesinde belirtilen esaslara göre işlem tekemmül ettirilmesi ve yukarıda yer alan hususun tüm üyelere duyurulması hususunun gerekliliği,

bildirilmiştir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Teşvik ve Dahilde İşleme Şubesi