Türkçe

Dahilde İşleme Rejimi

Sirküler Tarih/No: 23.02.2015/150

Sayı

: EGT/1544

İstanbul,23.02.2015

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 20.02.2015 tarihli yazıda;

Son zamanlarda Bakanlıklarına vaki bazı müracaatlarda, ihracatçı firmalarımızın, Irak, Suriye, Mısır, Libya ve Ukrayna genelinde vuku bulan iç karışıklıkların halen çözüme kavuşturulamamasından ötürü, dahilde işleme izin belgesi (DİİB) ihracat taahhütlerini gerçekleştirmede sıkıntı yaşadığı ifade edilerek, DİİB ihracat taahhütlerinin kapatılabilmesini teminen ek süre talep edildiğinden bahisle,

2005/8391 Sayılı Dahilde İşlemem Rejimi Kararının "Yetki” başlıklı 26 ncı maddesinin "Bakanlık bu Karar hükümlerine istinaden, dahilde işleme rejimi ile ilgili usul ve esaslara ilişkin tebliğ ve genelgeler çıkarmaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yönden çözümlemeye yetkilidir” hükmünü amir olduğu,

Bahse konu mevzuat hükümleri çerçevesinde, 18/11/2014 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı kapatılmayan dahilde işleme izin belgelerine,

-Belge ihracat taahhüdünde yer almakla beraber gerçekleştirilmeyen ihracatın Ukrayna, Irak, Suriye, Libya ve Mısır'a yapılmasının kararlaştırıldığının akreditif, kontrat, anlaşmalar vb. bir belgeyle tevsik edilmesi veya,

-Belge sahibi firmaların son iki takvim yılı itibarıyla ihracatının ya da son dört takvim yılı içerisinde düzenlenmiş ve ihracat taahhüdü kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri kapsamındaki ihracatının bir kısmının adı geçen ülkelere gerçekleştirildiğinin tespiti,

kaydıyla en geç belge süresi sonundan itibaren üç (3) ay içerisinde Bakanlıklarına müracaat edilmesi halinde, ilave süre talebinin Bakanlıkları tarafından uygun görüldüğü tarihten itibaren sadece belge kapsamındaki eksik ihracatın tamamlanabilmesini teminen, İhracat: 2006/12 Sayılı Tebliğ'in 25 inci ve 49 uncu maddeleri çerçevesinde 3 (üç) ay ek süre verilmesinin uygun görüldüğü

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi