Türkçe

DBNPA Biyositi Danışma Süreci

Sirküler Tarih/No:28.11.2019/663

Sayı

:1768-06869

İstanbul,27.11.2019

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda; Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA) Biyosidal Ürünler Komitesi (Biocidal Product Committee-BPC) tarafından, DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamid) biyositinin gıda ve yem alanlarında kullanılan dezenfektanlarda (4. Ürün Tipi) etken madde olarak kullanımının onaylanması talebine ilişkin görüşünü 25 Haziran 2019 tarihinde açıkladığı, anılan görüş belgesine https://echa.europa.eu/documents/10162/085a4896-b067-bdbc-e38c-81794e60e4f3 internet adresinden, BPC'nin tüm görüşlerine ise https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/bpc-opinions-on-active-substance-approval internet adresinden erişim sağlandığı bildirilmektedir.

İnsan sağlığı için endokrin bozucu etkisi olan söz konusu etken maddenin, 528/2012/EU sayılı Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 5(1)'inci maddesi kapsamında belirlenen "onaylanmayacak etken maddeler" kriterini karşıladığı, kriteri karşılayan etken maddelerin, aynı yönetmeliğin 5(2)'nci maddesinde belirlenen istisna koşullarından en az birini karşılamadığı müddetçe onaylanamadığı ve Avrupa Komisyonu tarafından DBNPA biyositine ilişkin bir danışma sürecinin başlatıldığı ifade edilmektedir.

Bahse konu, Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 5(2)'nci maddesi kapsamında;

- Biyosidal ürün kapalı sistemlerde veya insanlarla temasının ya da doğaya salınımının önlenmesini amaçlayan koşullar altında kullanılıyorsa,

- Etken maddenin insan sağlığına, hayvan sağlığına ya da çevreye yönelik ciddi tehlikeleri bertaraf etmek ya da kontrol altına almak için gerekli olduğu kanıtlanmışsa,

- Etken maddenin onaylanmamasının toplum üzerindeki olumsuz etkisi, söz konusu etken maddenin kullanımının insan sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre üzerindeki riskler ile karşılaştırıldığında orantısız kalıyorsa

istisnai koşulların karşılandığının kabul edildiği, danışma süreci kapsamında ise, DBNPA biyositinin yukarıda maruz istisnai durumlardan bir ya da birkaçını karşılayıp karşılamadığının tespit edilmesinin amaçlandığı, süreçte ayrıca, alternatif etken maddeler ya da teknolojilerin varlığının kilit faktör olarak göz önünde bulundurulacağı belirtilmektedir.

Diğer taraftan, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen danışma sürecinde, üye ülkeler ve ilgili paydaşların DBNPA biyositine ilişkin geri bildirimleri kapsamında söz konusu etken maddenin onaylanıp onaylanmayacağına yönelik bir karar verileceği, konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler içeren danışma sürecine ilişkin internet sayfasına https://echa.europa.eu/derogation-to-the-exclusion-criteria-current-consultations bağlantısı ile erişim sağlanabileceği bildirilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen anılan biyosite ilişkin değerlendirmelerin gerekçeleri ile birlikte ekli form vasıtasıyla en geç 28 Kasım 2019 Perşembe mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

EK: Form (1 sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_DBNPA Biyositi.doc 34,50 KB İndir