Türkçe

DİİB Taahhüt Hesabının Kapatılması

Sirküler Tarih/No: 13.04.2012/385

Sayı

: TESVK/4431

İstanbul,13.04.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 12 Nisan 2012 tarihli ve 0000120003689 sayılı yazıda, 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İhracat 2006/12 sayılı "Dahilde İşleme Rejimi Tebliği”nin "Kapatma müracaatının değerlendirilmesi” başlıklı 38 inci maddesinin birinci fıkrası; "Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ihracat taahhüdünün kapatılmasına ilişkin yapılan müracaatta, eksik bilgi ve belge gönderildiğinin tespiti halinde, bu eksiklik 1 (bir) ay içerisinde tamamlanmak üzere ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği/gümrük idaresi tarafından firmaya bildirilir. Bu süre içerisinde eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmaması durumunda, ihracat taahhüdü mevcut bilgi ve belgelerle, bu Tebliğ'in 45 inci maddesi de dikkate alınarak kapatılır.”

hükmünün amir olduğu hatırlatılıp;

Genel Sekreterliğimiz ilgili şubesi tarafından DİİB taahhüt kapatma dosyalarına ilişkin ön inceleme sürecinin süratle tekemmül ettirilmesi, firmalara eksik bilgi ve belgelerin "bir ay içerisinde tamamlanmasına ilişkin yazılı bildirimlerin” yapılması, bu bildirimlerde belirtilen sürede eksiklerin tamamlanmaması halinde, söz konusu belgenin taahhüt hesabının mevcut bilgi ve belgelerle kapatılacağının belirtilmesi bu sürenin dolmasını müteakip kapatma işlemlerinin bekletilmeksizin mevcut bilgi ve belgelerle gerçekleştirilmesi yönünde gerekli işlemlerin tesis edilmesi gerektiği şeklinde talimat verilmiştir.

Diğer taraftan bundan sonra yapılacak olan inceleme ve denetimler ile ilgili Genel Sekreterliklerden istenilecek ayrıntılı raporlarda aksine bir durumun tespit edilmesi halinde, DİİB taahhüt kapatma müracaatlarını haklı bir sebep olmaksızın bekleten personel (genel sekreter, genel sekreter yrd., şube müdürü, uzman, uzman yrd.v.b.) hakkında ilgili mevzuat kapsamında gerekli işlemler tesis edileceği ifade edilmektedir.

Bilgilerinizi ve firma menfaatiniz açısından konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Saygılarıml,

Dr. Yasemin DEMİRDAĞ
Genel Sekreter