Türkçe

DTÖ Kamu Alımları Anlaşması

Sirküler Tarih/No: 12.04.2012/378

Sayı

: EGT/4390

İstanbul,12.04.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan 10.04.2012 tarihli yazıda;

30 Mart 2012 tarihinde gerçekleştirilen Dünya Ticaret Örgütü Kamu Alımları Komitesi toplantısı sırasında, üyelerce müzakere edilerek revize edilen Kamu Alımları Anlaşması (KAA)'nın yeni metni ekinde yer alan yeni taviz listeleriyle onaylandığı; söz konusu Anlaşmanın, yeterli sayıdaki üye tarafından onay işleminin tamamlanması akabinde yürürlüğe gireceği,

Bu kapsamda, Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN'ın talimatları doğrultusunda, kamu alımları alanında yeni anlaşmanın getirdikleri ve ülkemizin söz konusu anlaşmaya taraf olması hususlarının da ele alındığı bir sunum gerçekleştirileceği ve bu konuda, aşağıda belirtilen çerçevede özel sektörümüzün değerlendirmelerine ihtiyaç duyulduğu,

Mallar, hizmetler ve müteahhitlik hizmetleri olmak üzere üç alanı kapsayan KAA'nın DTÖ'nün diğer anlaşmalarının aksine çoklu bir yapı arz ettiği; bu kapsamda, KAA'nın tarafı olan ülkelerin, diğer taraf ülkelere karşı yerli ve yabancı tedarikçiler arasında ve taraf ülkeler arasında ayrım yapmama yükümlülüklerine sahip olduğu; KAA'ya taraf olmayan ülkeler için ise iki ülke arasında bir ikili anlaşma bulunmaması durumunda hiçbir yükümlülük bulunmadığı; öte yandan, yukarıda belirtilen gelişmenin KAA'ya katılım sürecindeki Çin, Ukrayna ve Ürdün gibi ülkelerin katılım sürecini hızlandıracağı yönünde değerlendirmelerin bulunduğu,

Ülkemizce KAA'ya taraf olunması durumunda, KAA'nın diğer tarafları tarafından ülkemize karşı, anlaşmaya tabi kamu alımları sektörlerinde ve anlaşmada belirtilen eşik değerler içinde yerli ve yabancı tedarikçiler ve mallar arasında her türlü ayrımcılığın yasaklanmış olacağı; ayrıca, ülkemizin her bir taraf ülkenin pazarında, diğer taraf ülkelerle eşit muamele görme hakkını kazanmış olacağı,

Diğer yandan, KAA'ya taraf olunması durumunda, ülkemizin de bu yükümlülükleri tüm diğer taraf ülkelere karşı üstlenmiş olacağı; diğer bir deyişle, diğer taraf ülkelere karşı, belli istisnai sektörler dışında ve belirlenecek eşik değerlerin üstündeki ihalelerde ülkemiz tedarikçi ve mallarına avantaj sağlayan her türlü uygulamadan vazgeçilmek durumunda kalınacağı, benzer şekilde, KAA tarafları arasında hiçbir ayrımcı uygulamada bulunulmayacağına dair de ülkemizce yükümlülük altına girilmiş olacağı,

Bu kapsamda, KAA'ya taraf olma hususunun ülkemiz açısından sağlıklı bir fayda maliyet analizinin gerçekleştirilebilmesi açısından;

· KAA'ya taraf olan ülkelerin pazarında, kamu ihalelerinde ülkemiz firmalarının performansı, bu ülkelerde kaybedilen ihalelerde ihaleyi düzenleyen otoritenin ülkemize uyguladığı ayrımcı uygulamaların rolü,

· Ülkemize karşı bu ülkelerde karşılaşılan ayrımcı ve kısıtlayıcı uygulamaların ortadan kalkmasının ülkemiz sektörü adına ne kadar bir kazanca yol açabileceği,

· Ülkemiz dahilindeki kamu alımlarında, KAA'ya taraf olunmasının yol açabileceği pazar kaybı

hususlarında değerlendirmelerin önem arz ettiği

bildirilerek, halihazırda KAA'ya taraf olan ülkelerin bir listesi iletilmektedir.

Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen yukarıda belirtilen kapsamdaki değerlendirmeler ile KAA konusundaki olabilecek görüşlerin, ek'teki form aracılığıyla 18 Nisan 2012 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Alpaslan ARDUÇ
Genel Sekreter Yrd.

 

Ek:
1 - Form (1 sayfa)
2 - Ülke Listesi (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_DTO.doc 33,50 KB İndir
Ulke_Listesi.docx 12,11 KB İndir