Türkçe

DTÖ'nün E-ping Sitesi

Sirküler Tarih/No:03.01.2017/7

Sayı

:EGT/47

İstanbul,03.01.2017

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 30.12.2016 tarihli yazıda; Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından kurulmuş olan "e-ping” sitesi ile ilgili olarak aşağıdaki şekilde bilgi verildiğinden bahisle, söz konusu sitenin ihracatçılarımız açısından önemine değinilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

"Bilindiği üzere, DTÖ Ticarette Teknik Engeller (TTE) ile Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri (SPS) Anlaşmaları tüm DTÖ üyesi ülkeleri bağlayan çok taraflı anlaşmalardır. Söz konusu Anlaşmalar, ülkelerin vatandaşlarının sağlık ve güvenliğini korumak gibi meşru gerekçelerle uygun gördükleri önlemleri almalarına imkân tanımakta; bununla birlikte, bu önlemlerin uluslararası ticaret üzerinde gereksiz engeller yaratmamasını sağlamaya yönelik hüküm ve mekanizmalar getirmektedir.

TTE Anlaşması kapsamında teknik engellerin uluslararası ticaret üzerindeki olumsuz etkilerini önlemeye yönelik olarak öngörülen en temel prensiplerden birisi şeffaflık olup bu prensip kapsamında, herhangi bir DTÖ üyesi ülkenin uygulamaya koymayı planladığı ve bildirimini yaptığı bir taslak düzenleme söz konusu ise, yorum süresi içerisinde diğer ülkeler görüş, değerlendirme ve kaygılarını ilgili ülkeye bildirebilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu sistem kapsamında üreticilerimiz ve ihracatçılarımız hedef ülke pazarlarında, ilgili ürün gruplarında meydana gelebilecek teknik düzenlemelere ilişkin taslak aşamasında bilgi sahibi olduğu, yorum yaparak bu düzenlemelerin değiştirilmesini sağlayabilmektedir. Bu itibarla, bildirimlerin takibi gerek üretici ve ihracatçıların piyasaya giriş şartlarını önceden bilmeleri, gerek kurumlarımızın benzer ürünlerde teknik düzenlemelerdeki gelişmeleri yakın takibi açısından azami önem taşımaktadır.

Bu çerçevede, ihracatçılarımızın hedef ülke pazarlarına girişinin kolaylaştırılması, karşılaştıkları engellerin çözümüne yönelik gerek DTÖ, gerek bölgesel ve ikili alanda sonuç alınmasını kolaylaştıracak mekanizmaların tesisi ve ihracatçılarımızın, ticarette teknik engellerle ilgili bilgilendirilmelerini sağlayacak platformlar oluşturulması amacıyla, ‘Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi' revize edilerek Aralık 2015 tarihinde http://www.teknikengel.gov.tr/ adresinden erişime açılmıştır. Bahse konu internet sitesi, ihracatçılarımızın ticarette teknik engeller alanında yararlanacağı ve etkin olarak kullanacağı temel bir platform olarak yapılandırılmıştır.

Diğer taraftan anılan sitenin bir benzeri DTÖ Sekretaryası tarafından "e-ping” ismiyle kurulmuş ve http://www.epingalert.org/en adresinde erişime açılmıştır. Söz konusu site, Bakanlığımız sitesinden farklı olarak, TTE bildirimlerinin yanı sıra SPS bildirimlerinin de kullanıcılara ulaşmasını sağlamaktadır. İlgili site, ücret ödemeksizin üye olmak suretiyle tüm gerçek ve tüzel kişilerin ücretsiz olarak kullanımına açıktır. Haftalık ve aylık TTE ve SPS bildirimleri site kullanıcılarına e-posta olarak gönderilmektedir. Ayrıca, uluslararası alanda kaydedilen ve ticareti etkileyecek yasal düzenlemeler, aylık özetler ve istatistiki bilgiler sitede bulunmaktadır.

DTÖ tarafından böyle bir sitenin hayata geçirilme amacı sistem ve altyapı anlamında imkânları yetersiz olan gelişme yolundaki ülkelere diğer ülke pazarlarına giriş koşulları hakkında güvenilir bir bilgi kaynağı sağlamaktır.

Bu itibarla, ülkemiz özelinde, "e-ping” sitesinin birincil yararı SPS önlemlerine ilişkin bildirimlere zamanında erişim sağlanması ve bu anlamda üretici ve ihracatçılarımızın pazara giriş koşulları hakkında zamanında ve düzenli olarak bilgilendirilmesini sağlamak olacaktır. Üreticilerimiz ve ihracatçılarımızın bu kapsamda söz konusu düzenlemelere yorum yapma imkânını da daha etkin bir şekilde kullanabileceği, ihraç pazarlarındaki düzenlemeler hakkında doğrudan söz sahibi olabilecektir.”