Türkçe

Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği

Sirküler Tarih/No:13.07.2012/ 646

Sayı

:EGT/8009

İstanbul,13.07.2012

 

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz

T.C. Ekonomi Bakanlığının bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Avrupa Komisyonu'nun, 2003'de yayımladığı bir genelgeyle düzenlenmemiş alanda Türk ürünlerinin de üye devlet kaynaklı ürünlerle aynı muameleye tabi tutulması gerektiğini belirttiği, Türkiye'de üretilmiş veya üçüncü ülkeler menşeli olsa dahi Türkiye'de serbest dolaşıma girmiş ürünlerin Topluluk gümrük kapılarında ilke olarak denetime tabi tutulamayacağını üye devletlere hatırlattığı ve karşılıklı tanıma ilkesinin Türkiye için de işletilmesini istediği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, bunun karşılığında Komisyon'un, Türkiye'den düzenlenmemiş alanda yer alan teknik düzenlemeleri taslak aşamasındayken AB'ye bildirmesini ve bunlara karşılıklı tanıma hükmü koymasını bir süredir talep ettiği ifade edilmektedir. Diğer taraftan, karşılıklı tanıma ilkesinin işletilmesinin AB tarafından "malların serbest dolaşımı” faslının açılış kriterleri arasında yer aldığı, 2011 ve önceki ilerleme raporlarında "Türkiye'nin bu yükümlülüğü yerine getirmediği” de sürekli tekrarlanmaktadır.

Bunun yanısıra, bahse konu yazı ile, AB'nin 2009'da yürürlüğe koyduğu 764/2008 sayılı Tüzük ile düzenlenmemiş alanda Topluluk içinde malların serbest dolaşımının sağlanması ve karşılıklı tanıma ilkesinin uygulanması için takip edilecek kuralları belirlediği ve Türkiye'nin uyumlaştırması gereken 3052/95/EC sayılı Konsey Kararını yürürlükten kaldırdığı da bildirilmektedir.

Bu nedenlerle, 764/2008 sayılı Tüzük ve ilgili diğer düzenlemeler doğrultusunda ve 4703 sayılı Kanuna dayanarak Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan "Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği” Bakanlar Kurulu'nun 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı kararıyla kabul edilerek 23/06/2012 tarihli ve 28332 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bu kapsamda, 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girecek Yönetmelik ile yapılan önemli değişiklikler aşağıda sıralanmaktadır:

· Yetkili kuruluşlar alacakları bir önlemin düzenlenmemiş alanda bulunan AB kaynaklı malların serbest dolaşımını kısıtlayacak olması halinde, önlemi almadan önce, Yönetmelikte öngörülen usul ve esasları izleyeceklerdir. Alınacak önlemler Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Avrupa Komisyonu'na bildirilecektir.

· Yetkili kuruluşlar hazırladıkları düzenlenmemiş alanda bulunan teknik düzenlemelere, gerektiği her durumda Yönetmelik ekinde bir örneği olan karşılıklı tanıma hükmünü koyacaklardır. Teknik düzenleme taslakları Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirilecektir.

· Yetkili kuruluşlar, yürürlükteki teknik düzenlemeleri (zorunlu standart dâhil) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 16 ay içerisinde (1/5/2014 tarihine kadar) gözden geçirerek Yönetmelik hükümlerine aykırı olanları düzeltecek ve gerekirse yürürlükten kaldıracaklardır.

· Ekonomi Bakanlığı "ulusal ürün irtibat noktası” olarak görevlendirilmiş olup, düzenlenmemiş alanda AB üyesi ülkelerin kurumlarının ve firmalarının talep ettiği bilgileri sağlayacaktır.

Diğer taraftan, Yönetmeliğin 19'uncu maddesine göre Türkiye'den AB üyesi ülkelere ihracat yapan firmalar, mallarının bu ülkelerin pazarına girişini veya bu ülkelerin pazarında serbest dolaşımını kısıtlayan ulusal mevzuat, önlem ve uygulamalar hakkında girişimde bulunması için Ekonomi Bakanlığı'na başvurabilecek ve bunun yanı sıra, Yönetmeliğin 14'üncü maddesinde belirtilen bilgileri ilgili AB üyesi devletlerin ürün irtibat noktalarından doğrudan veya Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla talep edebileceklerdir.

denilmektedir.

Yönetmelik metnine ve AB'nin düzenlenmemiş alan ürün listesine aşağıdaki link aracılığıyla http://www.ekonomi.gov.tr/avrupabirligi/index.cfm?sayfa=DDF19EBB-D8D3-8566-45203E94C0C41901 sitesinden ulaşılabileceği

ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Dr.Yasemin DEMİRDAĞ

Genel Sekreter