Türkçe

Florlu Sera Gazı İçeren Ürün veya Ekipmana Müdahale Eden Gerçek ve Tüzel Kişilerin Belgelendirilmesine İlişkin Tebliğ Taslağı

Sirküler Tarih/No:21.11.2019/638

Sayı

:1734-06766

İstanbul,20.11.2019

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda; ülkemizin 1991 yılında taraf olduğu Ozon Tabakasını İncelten Maddelere dair Viyana Sözleşmesi ve Montreal Protokolü kapsamındaki ulusal ve uluslararası çalışmaların anılan Bakanlık koordinasyonunda yürütüldüğü, florlu sera gazlarından kaynaklanan emisyonların kontrol altına alınması amacı ile 4.1.2018 tarihli ve 30291 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmeliğin 12. maddesinin 4. bendinde "Florlu sera gazı içeren veya çalışması florlu sera gazlarına dayalı olan cihazlara müdahale eden kullanıcıların eğitim ve belgelendirme işlemleri, belge iptali, sınav ve ilgili diğer işlemlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlenir" hükmünün yer aldığı, ayrıca, aynı yönetmeliğin Geçici l. maddesinde "Nitelikleri 7.4.2017 tarihli ve 30031 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelikte belirtilen teknik personel, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 (iki) yıl süreyle ürün veya ekipmana müdahale edebilir" hükmünün yer alığı ve bu sürenin 4.1.2020 tarihi itibarıyla biteceği ifade edilmektedir.

Anılan yönetmelik hükümlerine istinaden hazırlanmış olan ve ekte yer alan "Florlu Sera Gazı İçeren Ürün veya Ekipmana Müdahale Eden Gerçek ve Tüzel Kişilerin Belgelendirilmesine İlişkin Tebliğ" taslağına ilişkin görüş ve önerilerin bildirilmesi talep edilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen üyelerimizce, söz konusu tebliğ taslağına ilişkin görüş ve önerilerin ekte yer alan form vasıtasıyla en geç 22 Kasım 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

EK: Tebliğ ve Form (3 sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Teblig_ve_Form.pdf 2.497,73 KB İndir