Türkçe

Gümrük Mesai Uygulaması

Sirküler Tarih/No: 04.01.2012/15

Sayı

: EGT/146

İstanbul,03.01.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden alınan 03.01.2012 tarihli yazıda;

02.11.2011 Tarihli ve 28103 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5/j maddesi ile, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 221 inci maddesinin 3 üncü fıkrası değiştirilerek, 4 üncü fıkranın "Üçüncü fıkrada belirtilen ödemeden aynı esas ve usullere göre kara sınır kapılarında görevli mülki idare amirleri ile gümrük idarelerinin hizmetini yürüten muhasebe birimi personelinden Maliye Bakanı ile Gümrük ve Ticaret Bakanı tarafından belirlenecekler de yararlandırılır.” hükmünün yürürlükten kaldırıldığından bahisle,

Bu çerçevede; 01.01.2012 tarihinden itibaren, yeni getirilen düzenleme doğrultusunda, yükümlülerden tahsil edilecek fazla çalışma ücretlerinden, kara sınır kapılarında görevli mülki idare amirleri ile gümrük idarelerinin hizmetini yürüten muhasebe birimi personelinin faydalanmayacağı; sadece Gümrük ve Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatına ait kadro ve pozisyonlarda bulunanlardan gümrük idarelerinde gümrük işlemlerini yürüten memurlara ödemenin söz konusu olacağı,

Yeni düzenleme ile yükümlülerce gümrük idareleri nezdinde halen yürütülen ve yürütülecek işlemlerde herhangi bir olumsuz etkilenme olmayacağı, süre gelen uygulamanın eskiden olduğu gibi devam ettirileceği,

Ancak; hafta içi normal mesai saatleri sonrası ve hafta sonu, dini ve milli bayramlar gibi resmi tatil günlerinde, vergi tahsilatı ve saymanlıkça tahsil edilen tüm ödemelerde gümrük idaresinden kaynaklanmayan, kurumları dışındaki birimlerin (Gümrük Saymanlık ve Muhasebe Müdürlükleri dahil) mesai saatleri dışında personel görevlendirmemelerinden kaynaklanabilecek olası bir olumsuzluk (vergi tahsilatının ertesi güne kalması gibi) yaşanmasından kurumlarının sorumlu olamayacağı gibi muhtemel sorunlarla karşılaşılmaması, gümrük işlemlerinde aksama ve gecikmeler yaşanmaması bakımından yeni düzenlemenin yürürlük tarihi sonrasında, hafta içi normal mesai saatleri sonrası ve hafta sonları, dini ve milli bayram gibi resmi tatil günlerinde ödemelerin gümkart ve internet bankacılığı marifetiyle yapılmasının önerildiği

ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Alpaslan ARDUÇ
Genel Sekreter Yrd.