Türkçe

Hisse Devri

Sirküler Tarih/No: 05.09.2013/670

Sayı

: ARGUYG1/8839

İstanbul,05.09.2013

 

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nün yazısına atfen, Deniz Ticaret Odası'ndan alınan bir yazıda;

1. 10/08/2008 tarihli ve 26963 sayılı Resmi Gazete yayımlanan "Tersane, Tekne, İmal ve Çekek Yerleri Yönetmeliği” gereği tersane işletmecilerinin şirket hisse devirlerine yönelik iş ve işlemlerin sonuçlarının İdare'ye bildirilmek zorunda olduğu ve İdare'ye yapılan söz konusu bildirimlere yönelik son zamanlarda yapılan hisse devirlerinde bir artış olduğunun gözlemlendiği,

2. Bu itibarla, hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlar üzerinde yatırımcılar lehine tesis edilen üst haklarında veya verilen kullanma izinlerinde, hak lehtarı şirketler tarafından üst hakların veya kullanma izninin üçüncü kişi ya da kuruluşlara devredilmesi, bu yerler üstündeki tesislerin tamamının veya bir kısmının kiraya verilmesi işlemi ile ilgili olarak arzu edilmeyen olumsuzlukların ortaya çıkmaması açısından, firmalarca hisse devirleriyle ilgili yapılacak işlemlerde, devir işlemlerinin gerçekleştirilmeden önce Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın uygun görüşünün alınması hususundan

bahsedilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Ağaç-Su Ürünleri-Yaş Meyve-Gemi Birlikleri Koordinasyon Şubesi