Türkçe

Hızlı Kargo Yoluyla İthalat

Sirküler Tarih/No:26.11.2019/650

Sayı

:1738-06770

İstanbul,20.11.2019

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; ülkemizde ve dünyada elektronik ticaretin gelişmesiyle birlikte, uluslararası ticarette numune ve modellerin hızlı bir şekilde ulaştırılmasının önem arz etmesi, ayrıca özellikle KOBİ'ler tarafından üretilen ürünlerin hızlı, kolay ve daha düşük maliyetli bir şekilde iletiminin sağlanmasının ihracatın artışına olan olumlu katkıları nedeniyle, dış ticarette hızlı kargo yoluyla taşımacılığın gittikçe daha fazla kullanılır hale geldiği ifade edilmektedir.

Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ithal edilen ürünlere ve siparişlere yönelik gümrük vergisi muafiyet sınırının 2011 yılında 150 Euro'dan 75 Euro'ya, 31 Aralık 2016 tarihinde 75 Euro'dan 30 Euro'ya çekildiği; 11 Nisan 2018 tarihinde gümrük vergisi muafiyetli ithalat limitinin 30 Euro'dan AB ülkelerinde olduğu gibi 22 Euro'ya indirildiği; nihai olarak da 15 Mayıs 2019 tarihinde ise ticari mahiyetteki gönderiler için vergi muafiyetinin kaldırıldığı belirtilmektedir.

İhracatçılarımızın hızlı kargo ile ithalat işlemlerinde son düzenlemelere bağlı olarak yaşanan sorunlara ilişkin olarak 14 Kasım 2019 tarihinde önde gelen hızlı kargo operatörlüğü yetkisine sahip firma temsilcilerinin katılımlarıyla Meclislerinde bir toplantı düzenlendiği; söz konusu toplantıda özetle;

- Operatör (taşıyıcı) tarafından hızlı kargo yoluyla gelen tüm eşyanın öncelikle sınıflandırma işlemine tabi tutulduğu ve bu sınıflandırma neticesinde:

- Numune niteliğindeki tüm eşyanın gümrükleme işleminin, vergisiz olarak ETGB kapsamında yapıldığı,

- Ticari değeri 22 Euro'ya kadar olan eşyanın, vergileri operatör tarafından ödenerek ETGB kapsamında gümrükleme işleminin yapıldığı,

- Ticari değeri 22 Euro'nun üzerinde olan eşyanın, ithalat rejimine tabi tutulmak üzere geçici depolama yerine alındığı ve ithalatçıya ithalat işlemlerini tamamlamak üzere bilgi verildiği,

- Doğrudan ETGB kapsamına alınan eşyanın gümrüklemesinin basitleştirilmiş usul ile operatör tarafından yapılarak genellikle 24 saat içerisinde alıcıya teslimatının gerçekleştirildiği,

- Eşya beraberindeki bilgi ve belgelerden ETGB kapsamına girip girmediği anlaşılamayan eşyanın geçici olarak ayrı bir bölüme alınarak, ek bilgi ve belge sağlaması için ithalatçıya bilgi verildiği; alınacak bilgi ve belgeler neticesinde eşyanın ETGB kapsamına girdiğine kanaat getirilmesi durumunda ETGB kapsamında tesliminin yapıldığı, ancak bu sürecin birkaç gün alabildiği,

- Verilen süre içerisinde ek bilgi ve belge sunulmaması veya sunulan ek bilgi ve belge neticesinde eşyanın ETGB kapsamına girmediğinin değerlendirildiği durumda eşyanın normal ithalat sürecine yönlendirildiği; normal ithalat sürecinde ise gümrük beyannamesi düzenlenmesi gerektiği ve buna bağlı olarak gümrük müşavirliği, gümrük vergisi, ardiye, izne bağlı ürünlerde analiz ücretleri vb. maliyetlerin oluştuğu,

- Numune niteliğindeki eşyanın ETGB kapsamına alınması için fatura ve/veya etiketinde "Sample” (numune) yazmasının yeterli olmadığı; ithalat faturası ve etikette mutlak suretle ürünün cinsini belirten ibareye yer verilmiş olması gerektiği,

- Tüm gönderilerin ortalama yüzde 80-85'inin ETGB kapsamında işleme tabi tutularak teslim edildiği; bekleme ve ek maliyetlerin ETGB olarak değerlendirilmeyen eşya için yapılan işlemlerden kaynaklandığı

ifade edilmiştir.

Bu çerçevede, hızlı kargo yoluyla ithalatta bekleme ve maliyetlerin asgari seviyeye indirilmesini teminen, bilhassa numune ithalatında yalnızca "Sample” ibaresi yerine, fatura başta olmak üzere belgelerde eşyanın türünü belirtir ibareye mutlak suretle yer verilmesi gerektiği bilgisinin edinildiği belirtilmektedir.

Bununla birlikte, bilhassa ihracata yönelik numune ithalatında karşılaşılan sorunların ortadan kaldırılmasına amacıyla ilgili kurumlar nezdinde girişimlerinin devam etmekte olduğu bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi