Türkçe

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesi Hk.

Sirküler Tarih/No: 12.05.2017/353

Sayı

:EGT/4457

İstanbul,12.05.2017

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 11.05.2017 tarihli yazıda;

09/08/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 7'nci maddesi uyarınca, 15/07/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun "Hususi damgalı pasaportlar” başlıklı 14 üncü maddesinin (A) bendine eklenen paragraf ile son üç yılda yıllık ortalama ihracat tutarı Bakanlar Kurulunun belirleyeceği değerin üzerinde olan firma yetkililerine Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslara göre iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebileceğinin hükme bağlanmış olduğundan bahisle,

Bu kapsamda, 2017/9962 sayılı "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar”ın 23/03/2017 tarihli ve 30016 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği; mezkur Karar kapsamında yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecek firmaların Bakanlıkça belirlenerek, hak sahiplerine hususi damgalı pasaport verilmeye başlanmış olduğu,

Bu çerçevede; İçişleri Bakanlığı'nın (Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığı) ilgili yazısına atfen, Pasaport ve Güvenli Belge Daire Başkanlığınca aksine bir düzenleme yapılmadıkça, ülkemizden çıkış yapmak isteyen hususi damgalı pasaport hamili firma yetkililerinden yurt dışına çıkış izin belgesi talep edilmeyeceği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi