Türkçe

JUNCKER - TRUMP Görüşmesi

Sirküler Tarih/No: 09.08.2018/488

Sayı

: 5033-05093

İstanbul,08.08.2018

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 06.08.2018 tarihli yazıda; Avrupa Birliği (AB) ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasındaki ticari gerilimin azaltmasını teminen 25 Temmuz 2018 tarihinde Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude JUNCKER ile ABD Başkanı Donald TRUMP arasında ticari konuların ele alındığı bir görüşme gerçekleştirilmiş olduğu; söz konusu görüşmeye dair taraflarca yapılan ortak bildiride aşağıdaki bilgilere yer verildiği ifade edilmektedir (http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1898).

- Otomotiv haricindeki sanayi ürünlerinde taraflar arasında tarifelerin, tarife dışı engellerin ve sübvansiyonların kaldırılmasına yönelik işbirliğine gidilmesine karar verildiği,

- Bununla beraber, taraflar arasında hizmet sektörü, kimyasal ürünler, eczacılık ürünleri, tıbbi cihazlar ve soya fasulyesinde ticaretin arttırılması ve ticari engellerin kaldırılması için çalışmalar gerçekleştirileceği, bunun daha adil ve daha dengeli bir ticarete imkân sağlayacağı - Enerji alanındaki stratejik işbirliğinin güçlendirileceği ve AB'nin enerji arzını çeşitlendirmek amacıyla ABD'den daha çok sıvılaştırılmış doğal gaz ithal etmek istediği,

- Standartlar alanında taraflar arasında yakın bir diyalog tesis edilmesine karar verildiği ve bu kapsamda, ticaretin kolaylaştırılması, bürokratik engellerin kaldırılması ve maliyetlerin azaltılmasının hedeflendiği,

- Küresel ticaretteki haksız rekabete sebebiyet veren uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla tarafların işbirliğine gidecekleri ve aynı fikirdeki diğer ülkelerle beraber Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)'nün yeniden düzenlenmesi ve fikri mülkiyet ihlalleri, zorunlu teknoloji transferi, sübvansiyonlar, kamu iktisadi teşekkülleri tarafından yaratılan piyasa bozulmaları ve kapasite fazlası konuları dâhil olmak üzere haksız rekabet uygulamalarının ele alınması için çalışacakları,

- Bu amaçla tarafların ivedilikle bir Yüksek Düzeyli Çalışma Grubu tesis edecekleri, grubun ticareti kolaylaştıracak kısa vadeli tedbirleri tespit edeceği ve mevcut tarifeleri inceleyeceği ve taraflardan biri müzakereleri sonlandırmadıkça varılan uzlaşıya uygun hareket edecekleri,

- Ayrıca, tarafların ABD'nin alüminyum ve çelikte uyguladığı ilave vergiler ile AB'nin aldığı misilleme tedbirlerine bir çözüm getirmek istediği ifade edilmiştir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi