Türkçe

KOBİ'ler İçin En Sıkıntılı 10 Mevzuat Alanı

Sirküler Tarih/No: 18.12.2012/1115

Sayı

: EGT/13863

İstanbul,18.12.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Avrupa Birliği Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 17.12.2012 tarihli yazıda;

Avrupa Komisyonu'nun KOBİ'lerin büyümesi için en uygun ortamı yaratmayı ve Avrupa Birliği (AB) tarafından oluşturulan tüm politikalarda KOBİ'lerin ihtiyaçlarını ön planda tutmayı amaçlayan "Avrupa Küçük İşletmeler Yasası (Small Business Act for Europe - SBA)” nı 25 Haziran 2008 tarihi itibariyle yürürlüğe koyduğu; bu kapsamda, "Balkan Ülkeleri ve Türkiye'de Avrupa Küçük İşletmeler Yasası'nın Uygulanması Projesi”nin KOSGEB koordinatörlüğünde sürdürüldüğü,

SBA'da 3 no.lu başlık altında yer alan "Önce Küçük Olanı Düşün” prensibi çerçevesinde mevzuatın iyileştirilmesi için Komisyon tarafından, AB ülkelerinin 2012 sonuna kadar idari yüklerin %25 oranında azaltılmasına yönelik hedefleri yerine getirmesinin beklendiği; bu amaçla, Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) aracılığı ile değerlendirmeler yapılabilmesini teminen mikro işletmeler ile KOBİ'ler için en çok sıkıntı yaratan 10 mevzuatın belirlenmesine yönelik bir web sayfası oluşturulduğu; bu bağlamda, SBA kapsamında bu çalışmaya dahil edilen ülkemizden de http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/public-consultation-new/ internet sayfasında yer alan anket aracılığı ile 21 Aralık 2012 tarihine kadar en sıkıntılı 10 mevzuat alanının belirlenmesine katkı vermesinin beklendiği; söz konusu ankete ayrıca, KOBİ temsilcisi sivil toplum kuruluşlarının da katılmalarının beklendiği

ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi