Türkçe

Mısır Gümrük Tarifeleri

Sirküler Tarih/No: 03.01.2017/5

Sayı

:EGT/39

İstanbul,03.01.2017

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 30.12.2016 tarihli yazıda;

İhracatçılarımızın, Mısırlı ithalatçılar tarafından, Türk menşeli ürünlere uygulanan gümrük vergisi oranları hakkında yanlış bilgilendirildiği ve bu durumun Mısırlı ithalatçıların fiyat pazarlığı hususunda ihracatçılarımızın aleyhine menfaat elde etmelerine neden olduğundan bahisle,

1 Mart 2007'de yürürlüğe giren Türkiye - Mısır Serbest Ticaret Anlaşması (STA) Protokol I' de sanayi ürünlerinde uygulanacak tercihli rejim, farklı indirim takvimlerine tabi dört ayrı liste kapsamında düzenleneceği, ilgili Protokol uyarınca;

· Liste I ve Liste II kapsamındaki ülkemiz menşeli sanayi ürünlerinin Mısır'a ithalatında gümrük vergileri hâlihazırda (sırasıyla 1 Ocak 2008 ve 1 Ocak 2014) sıfırlanmış olduğu,

· Liste III kapsamında yer alan ülkemiz menşeli sanayi ürünlerinin Mısır'a ithalatında gümrük vergilerinin 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle sıfırlandığı,

· Liste IV kapsamında yer alan ülkemiz menşeli sanayi ürünlerinin Mısır'a ithalatında gümrük vergilerinin 1 Ocak 2017 itibariyle temel verginin %30'una indirilmesi ve kademeli olarak 1 0cak 2020 tarihinde tamamen sıfırlanmasının öngörüldüğü,

Anılan STA'nın Protokol II A'sında yer alan ülkemiz menşeli belirli tarım ürünlerinin

Mısır'a ithalatında ise belirlenen kotalar dâhilinde gümrük vergisi indirimi veya muafiyeti uygulandığı,

Söz konusu STA'nın II. Maddesi uyarınca, STA ile tesis edilen müteakip indirimlerin uygulanacağı temel verginin, tarafların 1 Ocak 2005 tarihinde yürürlükte olan (MFN) vergileri olduğu; ancak bu tarihten sonra, MFN bazlı tarife indirimi uygulanırsa, indirilmiş vergilerin yerini alacağı da hüküm altına alındığı ve bahse konu STA metni ve eklerinin Ekonomi Bakanlığı portalında yer aldığı

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi