Türkçe

Mücbir Sebep/Ek Süre Onayı

Sirküler Tarih/No: 05.05.2017/344

Sayı

: EGT/4219

İstanbul,05.05.2017

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İlgi: 09.03.2017 Tarihli ve 194 sayılı sirkülerimiz.

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 04.05.2017 tarihli yazı aynıyla aşağıda bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

"İlgide kayıtlı yazımızla; Libya, Irak ve Suriye'de devam eden iç savaş, Ukrayna ile Rusya arasında vuku bulan çatışmalar ve Rusya'nın Türk mallarına uyguladığı yaptırımların bu ülkelere yönelik çalışan ihracatçı firmalarımıza ağır mali külfetler getirmesi nedeniyle, 2006/12 sayılı "Dâhilde İşleme Rejimi Tebliği” uyarınca düzenlenen dâhilde işleme izin belgeleri ile 2005/2 sayılı "İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ” uyarınca düzenlenen dâhilde işleme izin belgelerine 6 (altı) aya kadar ve 2008/6 sayılı "İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ” uyarınca düzenlenen vergi resim harç istisnası belgelerine ve belgesiz ihracat kredilerine yönelik olarak ise 12 (on iki) aya kadar ek süre verilmesinin,

Ayrıca, 2006/12 sayılı Tebliğin 21 maddesi uyarınca dâhilde işleme izin belgelerine ek süre almak için belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde Bakanlığımıza, 2008/6 sayılı Tebliğ'in 17 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca vergi resim harç istisnası belgesi için en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde Bakanlığımıza, belgesiz ihracat kredileri için en geç kredinin istisnadan yararlanma süresinin sonunu takip eden 3 (üç) ay içerisinde ilgili bankaya, 2005/2 sayılı Tebliğ'in 8 inci maddesi uyarınca dâhilde işleme izin belgeleri için belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde Bakanlığımıza ek süre müracaatında bulunmuş olmakla beraber, bu başvuruları reddedilen firmaların da, bu süreler zarfında müracaat etmiş olmaları nedeniyle süre uzatımından faydalanabilmelerinin Bakanlık Makamının 25.02.2017 tarih ve 985 sayılı Onayı ile uygun görüldüğü bildirilmişti.

Bu defa, 2006/12 sayılı Tebliğ uyarınca dâhilde işleme izin belgeleri için mücbir sebep nedeniyle süre uzatımı başvurusunda bulunmuş olmakla birlikte, başvuruları reddedilen firmaların mezkûr Onay kapsamında sağlanan süre uzatımından faydalanabileceklerinin açıklığa kavuşturulması ve uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesini teminen bahse konu yazımızın dördüncü paragrafında geçen "Dâhilde İşleme Rejimi Tebliği'nin 21 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca” ifadesinin "Dâhilde İşleme Rejimi Tebliği'nin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca” şeklinde ve aynı paragrafta geçen "İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ'in 8 inci maddesi uyarınca” ifadesinin "İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ'in 11 inci maddesi uyarınca” şeklinde değiştirilmesi,

Ayrıca, 2008/6 sayılı Tebliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında mücbir sebep nedeniyle ek süre müracaatlarının belgesiz ihracat kredilerinin istisnadan yararlanma süresinin sonunu takip eden 1 ay içerisinde yapılacağının belirtilmesi nedeniyle, mezkûr yazımızın ikinci ve dördüncü paragraflarında belirtilen "kredinin istisnadan yararlanma süresini takip eden 3 (üç) ay içerisinde ilgili bankaya müracaat edilmesi” ifadesinin "kredinin istisnadan yararlanma süresinin sonunu takip eden 1 (bir) ay içerisinde ilgili bankaya müracaat edilmesi” şeklinde değiştirilmesi ve söz konusu değişikliklerin yukarıda zikredilen Onayın yürürlük tarihinden itibaren uygulanması, Bakanlık Makamının 28.04.2017 tarih ve 1963 sayılı Onayı ile uygun görülmüştür.”