Türkçe

Özel Fatura ile Yapılan Satışlar

Sirküler Tarih/No: 28.11.2013/880

Sayı

: TESVK/11560

İstanbul,28.11.2013

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 25.11.2013 tarihli yazıda;

"İhracat:2003/3 sayılı Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ kapsamında düzenlenen ve ilgili gümrük idaresine ibrazından önce veya gümrük idaresine onaylatılmasını müteakip İBGS'lerine de onaylatılan özel faturaların dahilde işleme izin belgelerinin (DİİB) kapatılmasında ibraz edilmesi ve söz konusu faturalarda sonradan düzeltme yapılması istenmesi durumunda, özel faturalara yazılması unutulan yan sanayici bilgisi ile dahilde işleme izin belgesi sahibi bilgilerinde, ilgili firma tarafından özel faturanın aslı ve her bir sureti için ayrı ayrı olmak üzere kaşe ve imza ile "Düzeltmeler tarafımızdan yapılmıştır.” İbaresi yazılmak suretiyle düzeltme yapılması ve özel faturanın aslı ve her bir sureti üzerinde yukarıda belirtilen şekilde düzeltme yapıldığının Genel Sekreterliğimize tevsik edilmesi halinde, söz konusu özel faturanın DİİB taahhüt hesabının kapatılmasında kullanılmasının mümkün bulunduğu”

bildirilmiştir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Teşvik ve Dahilde İşleme Şubesi