Türkçe

Pazar Araştırması Desteği

Sirküler Tarih/No: 13.02.2018/123

Sayı

:EGT/1247

İstanbul,13.02.2018

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdürlüğü'nden alınan 12.02.2018 tarihli yazıda;

22/01/2018 tarihinde, 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelgesinde değişiklik yapıldığından bahisle, anılan Genelge'nin 20. maddesi 7. ve 8. fıkralarının; "Bakanlık/Bölge Müdürlüklerine ibrazı zorunlu destek ve harcama başvuru belgeleri ile Bakanlık/Bölge Müdürlükleri tarafından ibrazı talep edilen her türlü bilgi ve belgenin, başvuru sahibine ait KEP adresi aracılığıyla Bakanlık/Bölge Müdürlüklerinin KEP adresine iletilmesi gerekir. Bakanlık/Bölge Müdürlükleri başvuru sahibine yapacağı bildirimleri KEP adresi aracılığıyla yapar. Bakanlık/Bölge Müdürlükleri kayıtlarındaki adreslerin/KEP adreslerinin güncel halde tutulması başvuru sahibinin yükümlülüğündedir.” "KEP aracılığıyla iletilen her başvurunun, imza sirküleri ile birlikte sunulması ve başvuruda yer alan belgelerden her birinin başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından 5070 sayılı "Elektronik İmza Kanunu” standartlarına uygun nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların dosya uzantılarının .pdf veya .pdf.imz olması zorunludur.” hükümlerini amir olduğu; ilgili hükümler gereği yurt dışı pazar araştırması destek başvurularının 01.04.2018 tarihi itibariyle sadece KEP aracılığı ile yapılabileceği bildirilmektedir.

Bu bağlamda, 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğde yer alan "Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteğine" yönelik başvuruların 01.04.2018 tarihi itibariyle T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdürlüğü'nün KEP adresi olan marmarabolgemud@hs01.kep.tr adresine yapılması gerekmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi