Türkçe

REACH Aday Liste Güncellemesi

Sirküler Tarih/No: 25.06.2012/583

Sayı

: EGT/7326

İstanbul,25.06.2012

 

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 22.06.2012 tarihli yazıda;

Avrupa Birliği'nin (AB) kimyasallara yönelik yeni politikasını oluşturan REACH Tüzüğü'nün (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals/ Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) 1 Haziran 2007'de yürürlüğe girdiği;ABÜyesi ( + İzlanda, Norveç, Lihtenştayn) ülkelerine yapılan ihracatımızın sekteye uğramaması için firmalarımızın, REACH Tüzüğü kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmelerinin önem arz ettiği,

Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA) tarafından yılda 2 defa güncellenen Yüksek Önem Arz Eden Maddeler -SVHC Listesi (Aday Liste)ve ihracat yapan firmalarımızın ihraç ettiği üründe (madde, karışım, eşya)söz konusu listede yer alan maddelerin mevcut olması halinde yükümlülüklerinindaha önceduyurulduğu,

Bu defa,AKA tarafından18 Haziran 2012 tarihinde Yüksek Önem ArzEdenMaddeler (SVHC) Aday Listesi'ne 13 madde daha ilave edildiğinin duyurulduğu; ayrıca, listede daha önce yer alan Alüminyum silikat ateşe dayanıklı seramik lifleri (Al-RCF) için olan 2 giriş ile Zirkonyum ateşe dayanıklı seramik lifleri (ZrAl-RCF) için olan 2 ayrı girişin de tek bir giriş altında birleştirildiği (Al-RCF ile ZrAl-RCF için birer giriş kaldığı; bunun, güncelleme önceki bildirimleri etkilemeyeceği); söz konusu değişiklikler sonrası REACH Aday Listedeki toplam madde sayısının 84'e yükseldiği; AKA tarafından SVHC Listesi'ne eklenen yeni maddeler ve bu maddelerin potansiyel kullanım alanlarının Ek 1'de özetlendiği,

Diğer taraftan, REACH Aday Listesi'ndeki maddeleri tek başına, bir preparat (karışım) ya da bir eşya içinde Avrupa Ekonomik Alanı'na ihraç eden firmaların, REACH kapsamındaki yükümlülüklerinin farklılık gösterdiği; bahse konu yükümlülüklerin, Ek 2'de yer aldığı,

Bu kapsamda AB'ye ihracat yapan firmalarımızın, öncelikle SVHCListesi'nde yer alan 84 maddenin kullanım alanlarını da dikkate alarak incelemeleri ve bu maddeleri tek başına,bir preparat (karışım) ya da bir eşya içerisinde ihraç etmeleri durumunda Ek 2'de belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeleri gerektiği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Dr. Yasemin DEMİRDAĞ
Genel Sekreter

 

İMMİB REACH ve CLP Yardım Masası
Tel: 0212 454 09 19 /454 06 31
Web sitesi: www.immib.org.tr

 

Ek-1: SVHC Aday Listesine eklenen 13 madde ve kullanım alanları (3 sayfa)
Ek-2: Ürün tipine göre SVHC Aday Liste ile ilgili yükümlülükler (2 sayfa)