Türkçe

REACH Tüzüğü İzne Tabi Maddeler Listesi'nde Güncelleme

Sirküler Tarih/No: 27.08.2014/615

Sayı

: EGT/7911

İstanbul,27.08.2014

 

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 26.08.2004 tarihli yazıda;

Avrupa Birliği'nin (AB) kimyasallar yönetimi politikasını oluşturan REACH Tüzüğü-İzin Uygulaması'nın, AB (+Norveç, Lihtenştayn, İzlanda) pazarındaki yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) insan sağlığı ve çevreye yol açabildiği risklerin uygun bir şekilde kontrol altına alınmasını ve bunlarınekonomik-teknik açıdan uygun alternatif madde/teknolojilerle aşamalı bir şekilde ikamesini öngördüğü,

REACH Tüzüğü İzin Uygulaması kapsamında; İzne Tabi Maddeler Listesi (Ek XIV)'ne dahil edilen her bir maddenin, listede belirtilen son kullanım tarihinden (sunset date) sonra (AB pazarındaki spesifik kullanımları için) yıllık ihracat hacminden bağımsız olarak İzin Onayı alınmaksızın AB'ndeki üreticiler, ithalatçılar ve alt-kullanıcılar tarafından piyasaya arzları/kullanımlarının yasaklandığı,

Diğer taraftan; REACH Tüzüğü İzne Tabi Maddeler Listesi'nin (EK XIV) Avrupa Komisyonu tarafındangüncellendiği;19 Ağustos 2014 tarihinde yayımlanan14 Ağustos 2014 tarih ve 895/2014 sayılı Tüzükileİzne Tabi Maddeler Listesi'ne (Ek XIV) aşağıda yer alan 9 yeni maddenin daha ilave edildiğinin duyurulduğu; bu kimyasallar,

1. Formaldehit, anilinli oligomerik reaksiyon ürünleri (teknik MDA)
2. Arsenik asit
3. Bis(2-metoksietil)eter (diglyme)
4. 1,2-dikloretan (EDC)
5. 2,2I-diklor-4,4ı-metilendianilinhylenedianilin (MOCA)
6. Dikromyumtris(kromat)
7. Stronsiyumkromat
8. Potasyumhidroksioktaoxodizinkatdikromat
8. Sodyum kromat
9. Pentaçinko kromat oktahidroksit

Her bir madde için"son başvuru tarihi (latest application date)” ve ”son kullanım tarihi (sunset date)”nin yer aldığı,toplam madde sayısı 31'e yükselengüncel İzne Tabi Maddeler Listesi'nin (Ek XIV) ek'te yer aldığı,

Bu çerçevede;İzne Tabi Maddeler Listesi'nde (Ek XIV) yer alan bir maddeyi,listede belirtilen"son kullanım (sunset date)” tarihinden sonra tek başına veya bir karışım içinde AB pazarına sunmayı planlayan firmaların, ihracatlarında sorun yaşamamaları için üretim/tedarik/ kullanımlara yönelik ikamemadde arayışına girerek,

-AB'de yerleşik "Tek Temsilci” vasıtasıylasöz konusu maddenin AB pazarındaki kullanımı için ilgili madde için Ek XIV'de belirtilen "son başvuru” tarihinden önce Avrupa Kimyasallar Ajansı'na (AKA)izin başvurusunda bulunmaları,veya

-AB'deki müşterileri ile bir an önce iletişime geçerek izin başvurusunda bulunup/bulunmayacaklarını sorgulamaları, ithalatçı firmalardan söz konusu maddenin AB pazarındaki hedeflenen kullanım/ kullanımlarının izin başvurusunun kapsamına alınmasını talep ederek ilgili kullanımın(ların) izin kapsamına alınacağının ayrıcateyidini almaları ve bu kapsamda gerekli bilgileri ithalatçı firmalara sağlamalarının önem arz ettiği,

Bu bağlamda; REACH Tüzüğü hakkında detaylı bilgi isteyen firmalarımızın, İMMİB Yardım Masası veya http://reach.immib.org.tr web adresine başvurabileceği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

EK: REACH Tüzüğü 22 Ağustos 2014 itibarıyla güncellenen İzne Tabi Maddeler Listesi (Ek XIV)