Türkçe

REACH Tüzüğü Kısıtlamalarda Değişiklik

Sirküler Tarih/No: 28.02.2013/192

Sayı

: EGT/2385

İstanbul,28.02.2013

 

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 27.02.2013 tarihli yazıda;

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde (+Norveç, Lihtenştayn, İzlanda)bazı tehlikeli maddelerin, karışımların ve eşyaların üretilmesi, pazara sürülmesi ve kullanılmasınınREACH Tüzüğü'nünEk XVII'si ile kısıtlandığı; 1 Haziran 2009 tarihi itibarıyla AB'nin 76/769/EEC sayılı Pazara Sunma ve Kullanım Direktif'indeki mevcut kısıtlamaları devralan REACH Tüzüğü'nün EK XVII'sinde"Bazı Tehlikeli Maddelerin Karışımların ve Eşyaların Üretilmesi, Pazara Sürülmesi ve Kullanılmasına İlişkin Kısıtlamalar”da değişen aralıklarla güncellemeler yapıldığı,

Bu çerçevede; 13 Şubat 2013 tarihindeyayımlanan 126/2013 sayılı Komisyon Tüzüğü ile REACH Tüzüğü Ek XVII- 6. girişteki "asbest fiberlerin”kısıtlama koşullarınakarışımlar da dahil edilerek asbest fiberlerin ve kasıtlı olarak eklenmek suretiyle bu fiberlerinkullanıldığıeşyalarınve karışımların AB'de üretimi, piyasaya sürülmesi ve kullanımının yasaklandığı,

  • Boya amaçlı kullanımlar için AB'de pazara sunumları ve karışımlar içinde kullanımları yasaklanan REACH Tüzüğü Ek XVII -16. ve 17. girişlerindeki "kurşun karbonat” ve "kurşun sülfat” bileşiklerinin ve bunlarıihtiva eden karışımların,AB sınırları içindeki sanat eserleri/tarihi binalar ve bunların restorasyon/bakımındaki kullanımlarına izin verildiği; 126/2013 sayılı Komisyon Tüzüğü ile yapılan değişiklikle, söz konusu kullanımlara yönelik 16. ve 17. girişlerdeki "kurşun karbonat” ve "kurşun sülfat” bileşiklerinin ve bunlarıihtiva eden karışımların, AB pazarına sunumlarına da izin verildiği,
  • REACH Tüzüğü Ek XVII -28, 29, 30. girişlerde "kanserojen, mutajen ve üreme için toksik (CMR)” olarak sınıflandırılan maddelerin 1999/45/EC sayılı Direktif'teki konsantrasyon limitinin kullanılmasına dair mevcut kısıtlama koşuluna "1272/2008 EC no'lu Tüzük Ek VI Bölüm 3'de belirtilmediyse” açıklamasının eklendiği,
  • Kalıcı Organik Kirleticilere ilişkin 850/2004 EC sayılı Komisyon Tüzüğü'nün Ek I'ini değiştiren 19 Haziran 2012 tarih ve 519/2012 sayılı Komisyon Tüzüğü kapsamında kısa zincirli klorlu parafinlerin (SCCPs) veağırlıkça % 1'den fazla SCCPs içeriğine sahip karışımların Birlik içinde üretimi, pazara sunumu ve kullanımının yasaklandığı; kısıtlama kapsamı, ilgili Komisyon Tüzüğü'nden daha dar bulunan SCCP'nin yer aldığı 42. girişin, REACH Tüzüğü Ek XVII'den çıkarıldığı,
  • REACH Tüzüğü Ek XVII - 47. girişteki krom (VI) bileşiklerininkısıtlanmakoşullarının yer aldığı 2. kolona "çimento ve çimento içeren karışımlardaki suda çözünebilir krom (VI) içeriğinin test edilmesiiçinAvrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından kabul edilen standart test metodukullanılır” paragrafınıneklendiği,

Metilendifenil diizosiyanat'ın (MDI) karışımlar içinde kullanımını kısıtlayan REACH Tüzüğü Ek XVII -56. girişine söz konusu maddenin üç spesifikizomeri için daha CAS ve EC numaraları ( (a) 4,4'-Metilendifenil diizosiyanat: CAS No 101-68-8 EC No 202-966-0;(b) 2,4'-Metilendifenil diizosiyanat: CAS No 5873-54-1 EC No 227-534-9; (c) 2,2'-Methylendifenil diizosiyanat: CAS No 2536-05-2EC No 219-799-4) eklenerek aynıgirişin kısıtlamakapsamına dahil edildiği,

  • REACH Tüzüğü Ek XVII -43. girişle kısıtlanan Azorenklendiriciler ve Azoboyalariçin test metotlarının listelendiği REACH Tüzüğü Appendix 10'un, Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından benimsenenAzorenklendiriciler ve AzoboyalarınTest Metotlarınailişkin 4 yeni standart ile güncellendiği; Eklenti 10'a eklenen4 standardınEk'te belirtildiği,
  • REACH Tüzüğü Ek XVII -30.girişle kısıtlanan "üreme için toksik” olarak sınıflandırılan maddelerinlistelendiğiREACH Tüzüğü Appendix6'daki diizopentilfitalat için3. ve 4. kolonlara doğru EC ve CAS numaraları (210-088-4[4] ve 605-50-5[4]) girilerek düzeltildiği,

Bu kapsamda; AB'ye madde/ karışım/ eşya ihracatı yapan firmaların, Ek'te ayrıca belirtilen REACH Tüzüğü'nün Ek XVII'si ve Eklentiler'inde yapılan değişiklikleritakip etmelerinin ve yükümlülüklerini yerine getirmelerinin önem arz ettiği; detaylı bilgiisteyen üyelerimizin, aşağıdailetişim bilgileri bulunan İMMİB Yardım Masası veya web adresine (http://www.reach.immib.org.tr/web) başvurabileceği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

İMMİB REACH ve CLP Yardım Masası
Tel: 0 212 454 09 19/0 212 454 09 31

Ek: REACHTüzüğü Ek XVII ve Eklentilerde (Appendix)Yapılan Değişiklikler (2 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
EK-REACHEk XVII duzeltme.docx 23,07 KB İndir