Türkçe

Resmi Gazetede Yayımlanan Mevzuat

Sirküler Tarih/No: 07.01.2013/21

Sayı

: EGT/242

İstanbul,07.01.2013

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

31.12.2012 Tarihli ve 28514 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazete'de;

Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2013 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2013/80)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 101)

5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 7)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 284)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 422)

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 121)

02.01.2013 Tarihli ve 28516 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de;

Çeşitli Afetler Nedeniyle Zarar Gören Gerçek veya Tüzel Kişi Üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararları Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

03.01.2013 Tarihli ve 28517 sayılı Resmi Gazete'de;

Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.01.2013 Tarihli ve 28518 sayılı Resmi Gazete'de;

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

05.01.2013 Tarihli ve 28519 sayılı Resmi Gazete'de;

Şili Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Yem Hijyeni Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.01.2013 Tarihli ve 28521 sayılı Resmi Gazete'de;

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2013/1)

İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2013/2)

yayımlanmıştır.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi