Türkçe

Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Sirküler Tarih/No: 18.04.2018/282

Sayı

:EGT/2832

İstanbul,17.04.2018

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 16.04.2018 tarihli yazıda;

Kamu alımlarında yerlileşmeyi sağlamak yoluyla sanayi, bilim ve teknoloji tabanlı bir üretim ekonomisi inşa etmeyi teminen yerli üretimin desteklenmesi amacıyla anılan Bakanlık tarafından icra edilen faaliyetler doğrultusunda;

- 6518 sayılı Kanun ile "kamu alımlarında yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi katılımı uygulamalarını içeren mal ve hizmet alımlarının” 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'ndan istisna olmasına yönelik düzenleme yapıldığı,

- Ardından söz konusu istisnanın uygulanmasına dair usul ve esasları düzenleyen "4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (u) Bendine Göre Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Sanayi İşbirliği Programı Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”in 15 Şubat 2015 tarihinde yürürlüğe girdiği,

- 2017 yılında 7033 sayılı Kanun ile bahse konu istisnanın kapsamının "yapım işlerini” de içerecek şekilde genişletildiği,

ifade edilmektedir.

Mezkur düzenlemenin gerek kamu idarelerimizin gerekse sanayicilerimizin ihtiyaçlarına daha etkin cevap verebilmesini teminen icra edilen çalışmalar neticesinde "Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik”in 7 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir. Söz konusu yönetmelik ile;

- "4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (u) Bendine Göre Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Sanayi İşbirliği Programı Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”in yürürlükten kaldırıldığı,

- Sanayi İşbirliği Projelerinin uygulama süreçlerinin tüm kamu idareleri tarafından uygulanabilecek bir yapıya kavuşturulduğu ve sadeleştirildiği,

- İhalelerin açılması, tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesi sürecinde gerekli olan aşamalar ve işlemlerin sadeleştirildiği, ihale sürecine ilişkin detaylarda ve ihalelere göre farklılaşması gereken hususlarda düzenleme yapma yetkisinin idarelere verildiği,

- İhalelerde, aday veya istekli sayı sınırı aranmaksızın, açık ihale veya belirli istekliler arasında ihale usulünün uygulanabilmesine ve stratejik öncelikler, ulusal menfaat, teknolojik birikimin tek bir yerde olması, özgün nitelik ve yüksek teknoloji nedeniyle özel uzmanlık gerektirmesi veya standardizasyonun sağlanması gerekçeleriyle tek adaydan da teklif alınabilmesine imkân tanındığı,

-İhalelerde maliyet etkin çözümlere ulaşılabilmesi ve rekabetin devamlılığının sağlanabilmesi amacıyla, teklif değerlendirme sürecinden azami faydanın elde edilebilmesine imkân veren düzenlemeler yapıldığı,

- Kamu alımları kapsamında sanayi katılımı ve teknoloji yönetimi sürecinin, merkezi bir yapıda, idareler ile koordineli bir şekilde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmesine yönelik düzenleme yapıldığı,

- Sanayi ve teknoloji katılımı sürecinde, tasarım, üretim, entegrasyon, test, kalifikasyon, sertifikasyon ve nitelikli insan kaynağı açısından yurt içindeki imkan ve kabiliyetlerin azami ölçüde kullanımına, gerçekleştirilecek faaliyetlerin sadece yüklenici ile sınırlı kalmayıp, yan sanayi, KOBİ'ler, üniversiteler ve araştırma merkezlerinin de katılımını sağlayacak şekilde yayılmasına, teknoloji transfer faaliyetlerinin katma değer yaratacak ve yerlileşmede öncelikli alanlara yoğunlaşmasına imkan verecek sanayileşme modellerinin hazırlanmasının hedeflendiği,

belirtilmektedir.

Kamu ihale alımlarının yerlileştirilmesi ve başvuru sürecinin kolaylaştırılması amacıyla yukarıdaki özetlenen düzenlemeler bilgilerine sunulmaktadır.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi