Türkçe

Tehlikeli Kimyasalların İthalat ve İhracatı

Sirküler Tarih/No: 05.11.2014/795

Sayı

: EGT/10093

İstanbul,05.11.2014

 

GEMİ VEYAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 05.11.2014 tarihli yazıda;

24 Şubat 2004 tarihinde yürürlüğe giren "Bazı Tehlikeli Kimyasalların Uluslararası Ticaretinde Ön Bildirimli Kabul Prosedürüne İlişkin Rotterdam Sözleşmesi”nin TBMM İhtisas Komisyonlarında görüşülerek 2015 yılı içerisinde onaylanacağının öngörüldüğü,

Avrupa Birliği'nde söz konusu Sözleşmeyi uygulayan 689/2008/EC sayılı Tüzüğün yerini almak üzere 27 Temmuz 2012 tarihinde AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan Tehlikeli Kimyasalların İthalat ve İhracatına İlişkin 649/2012/EU sayılı Ön Bildirimli Kabul Tüzüğü'nün (PIC- Prior Informed Consent) 1 Mart 2014 tarihinde yürürlüğe girdiği; bahse konu AB Tüzüğü'nün, AB'nin tehlikeli kimyasal ihracatçılarına bildirim yükümlülüğü getirdiği; bu tüzüğün, Rotterdam Sözleşmesi kapsamında PIC prosedürüne tabi kimyasalları ve Topluluk nezdinde yasaklanmış veya kısıtlanmış kimyasalları kapsadığı; söz konusu kimyasalların, tehlikeli endüstriyel kimyasallar, biyosidal ürünler ile pestisistlerden oluştuğu,

Anılan Tüzüğün ülkemizde uyumlaştırılması kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülen ve kimyasallar alanında ülkemizde yetkili otorite olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yararlanıcısı olduğu bir projenin ihale süreci devam etmekle birlikte, söz konusu mevzuatın halihazırda ülkemizde uyumlaştırılmamış olması sebebiyle AB pazarına tehlikeli kimyasal ihraç eden firmalarımızın AB'ye bildirimde bulunmadığı; tüzüğün uyumlaştırılması ile bahse konu ürünleri ihraç eden firmalarımızın ihracat bildiriminde bulunmaya başlayacağı,

Bu çerçevede, söz konusu mevzuat kapsamında AB'de yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiği, bu meyanda Avrupa Komisyonu bünyesinde gerçekleştirilen Yetkili Otoriteler Toplantıları'na Ekonomi Bakanlığınca katılım sağlandığı,

Bu kapsamda, Avrupa Birliği'nin Tehlikeli Kimyasalların İthalat ve İhracatına İlişkin 649/2012/EU sayılı Tüzüğü'nün (PIC- Prior Informed Consent- Ön Bildirimli Kabul Tüzüğü) 24. Yetkili Otoriteler Toplantısı'nın, 1 Ekim 2014 tarihinde Brüksel'de gerçekleştirildiği, anılan toplantıya ülkemizin gözlemci statüsünde iştirak ettiği,

Bahse konu toplantıda, PIC Tüzüğünün ön bildirimli kabul prosedürüne tabi kimyasal maddeler listesini içeren I sayılı ekinde yapılacak değişiklikler, Avrupa Kimyasallar Ajansı'nın (AKA) PIC Tüzüğü'ndeki rolü ve Komisyon bünyesindeki EDEXIM Veritabanının yerini alan AKA bünyesindeki e-PIC yazılımının ele alındığı,

PIC Tüzüğü'nün I sayılı ekinde ihracat bildirim prosedürü ile kabul prosedürüne tabi kimyasal maddeler listesinin yer aldığı; söz konusu maddelerin, AB'nin bitki koruma ürünlerine ilişkin 1107/2009/EC sayılı Tüzüğü, biyosidal ürünlere ilişkin 528/2012/EU sayılı Tüzüğü, kalıcı organik kirleticilere ilişkin 850/2004/EC sayılı Tüzüğü, kimyasalların kaydı değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına dair 1907/2006/EC sayılı REACH Tüzüğü'nün kısıtlamalar listesine dair 17 sayılı eki ve Rotterdam Sözleşmesi kapsamında yaşanan gelişmeler çerçevesinde güncellendiği; bu kapsamda söz konusu toplantıda, bahse konu mevzuat çerçevesinde PIC Tüzüğü'nün I sayılı ekinde yapılan değişikliklerin görüşüldüğü,

Söz konusu toplantının devamında AKA'nın PIC tüzüğündeki rolü ile EXEDİM veritabanı yerine kurulan e-PIC yazılımının ele alındığı; yeni PIC Tüzüğü'nün yürürlüğe girmesi ile, 1 Mart 2014 tarihinden itibaren AKA'nın bahse konu Tüzüğün idari, teknik ve bilimsel çalışmalarına dahil olduğu; bu kapsamda, AKA'nın yeni PIC Tüzüğü'ne ilişkin hazırlamakta olduğu rehberin Aralık 2014 tarihinde tamamlanmasının öngörüldüğü,

Bununla birlikte, ihracat ve ithalat bildirimlerinin 2 Eylül 2014 tarihi itibariyle Avrupa Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren EDEXIM veri tabanı yerine AKA bünyesinde kurulan e-PIC yazılımı vasıtasıyla gerçekleştirilmeye başlandığı,

Sonuç olarak, REACH, CLP ve Biyosidal Ürünler Tüzüğü'nün ardından PIC Tüzüğü'nün idari, teknik ve bilimsel çalışmaları ile bildirim sisteminin de AKA gibi merkezi bir sisteme dahil edilmesinin dikkat çektiği,

Diğer taraftan, ülkemizin Rotterdam Sözleşmesini imzalamış olduğu; tehlikeli kimyasalların ithalat ve ihracatına ilişkin 649/2012/EU sayılı OIC Tüzüğü'nün ülkemizin AB müzakere sürecinde Çevre Faslı açılış kriterleri kapsamında ikincil mevzuat hazırlanmasının söz konusu olduğu; ayrıca, bahse konu Tüzüğün AB tarafından sürekli olarak yeni güncellemelere konu edildiği göz önünde bulundurulduğunda, konuya ilişkin güncel doküman ve belgelerin izlenmesinin faydalı olacağının değerlendirildiği,

Bahse konu Tüzüğün ve konuyla ilgili son gelişmelerin http://eur-lex.europa.eu/, http://echa.europa.eu/regulations/ ve http://www.csb.gov.tr/gm/cygm/ internet sitelerinden takip edilebileceği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi