Türkçe

Ticari Kalite Denetimlerinin Kaldırılması

Sirküler Tarih/No: 16.04.2014/302

Sayı

: EGT/3815

İstanbul,16.04.2014

 

İSTANBUL AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan 11.04.2014 tarihli yazıda;

2014/21 Sayılı "Bazı Ürünlerin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği” kapsamına giren ürünlerin ihracatında ve/veya ithalatında ticari kalite denetimlerinin devamına ilişkin Sektör Kurulları görüş ve değerlendirmelerinin doğrultusunda konunun Meclislerince de değerlendirilerek,

- İhtiyaç duymaları halinde ithalatçı firmaların veya ithalatçı ülke makamlarının bu denetimleri zaten yaptırdıkları, dolayısıyla ihracat aşamasında kendi kamu otoritelerimiz tarafından zorunlu bir kalite denetimine ihtiyaç bulunmadığı,

- İhracatçılarımızın küresel piyasa şartlarında rekabet edebilmek, mevcut pazarlarını koruyabilmek ve yeni pazarlara erişebilmek için ithalatçıların istekleri doğrultusunda, talep edilen ürün özelliklerine uygun şekilde ihracat yapmaları gerektiğinin bilincinde oldukları; bu nedenle kalite denetimi mekanizmasının günümüz serbest piyasa ekonomisinin doğal koşullarında kendiliğinden oluştuğu,

- Mevcut kalite denetimlerinin tarım ürünleri haricindeki ürünleri kapsamaması nedeniyle Türk ürünlerine yönelik oluşabileceği endişesi duyulan olumsuz önyargının her halükarda bütüne şamil olamayacağı, bu çerçevede belli bir ürün grubuna denetim yapılmasının anlamlı görülmediği,

gerekçeleri ile 2014/21 sayılı Bazı Ürünlerin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği kapsamındaki ticari kalite denetimlerinin tüm mal grupları için kaldırılmasının yararlı olacağı yönündeki Meclisleri görüşünün Ekonomi Bakanlığı'na iletildiği,

Bu defa, Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin cevabi yazısında; Bakanlıkları tarafından TKD uygulamalarının sona erdirilmesinin ihracatçılarımızı nasıl etkileyebileceğine dair detaylı yapılan çalışmanın sonuçlarının göz önünde bulundurulmasında fayda görüldüğünün ifade edildiği ve aşağıdaki tespit ve değerlendirmelere yer verildiği,

• 2014/21 sayılı ÜGD Tebliği kapsamında ihracat denetimi başvurusuna konu olan bir ihraç partisinin Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) tarafından fiili denetime yönlendirilmesi halinde, TKD için ihracatçılardan 10 Türk Lirası ücret alındığı, ilave olarak, başta bitkisel yemeklik yağlar olmak üzere bazı ürün gruplarında laboratuvar analizinin gerekmekte olduğu, bu hizmet için de belli bir ücret alınmakta ve analizlerin iş yoğunluğuna bağlı olarak 3-5 gün sürebildiği; bu çerçevede, TKD uygulamalarının kaldırılması neticesinde ihracatçılarımızın para ve zaman maliyetinin azalacağının değerlendirildiği,

• TKD'nin, ülkemize has bir uygulama olmadığı; aksine, başta OECD ve AB ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülkede ihracatta ve ithalatta tarım ürünlerinin TKD'ye tabi tutulduğu; Trademap ve TÜİK verilerine bakıldığında, yaş meyve ve sebzelerin yer aldığı 7. ve 8. fasılda dünya ithalatının ve ihracatının %55-60'ına hakim ülkelerde ülkemiz ile aynı kriterlerin esas alındığı; ilave olarak, 7. ve 8. fasıl için dünyada en önde gelen ilk 10 ihracatçı ve ithalatçı ülkenin 7'sinin, TKD'de ülkemizle aynı kuralları (BM/AEK standartları, denetim usullerine ilişkin OECD'nin uygulama rehberleri vb. gibi) uyguladığı; bu çerçevede, kural olarak, TKD uygulamalarına ilişkin mevzuatın ilgili devlet kurumları tarafından hazırlanmakta ve yürütülmekte, denetimlerin ise doğrudan ilgili devlet kurumu tarafından veya ilgili devlet kurumu tarafından görevlendirilen ve denetlenen bir özel sektör kuruluşu tarafından yapıldığı,

• Bunun da ötesinde, konuya AB penceresinden bakıldığında, Tarım Ürünleri Piyasasına Ortak Düzen Getiren ve (EEC) 922/72, (EEC) 234/79, (EC) 1037/2001 ve (EC) 1234/2007 sayılı Konsey Tüzüklerini kaldıran 1308/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü ile mezkur Tüzüğün uygulamasını gösteren (EC) 543/2011 sayılı Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde bütün üye devletlerin ihracatta, ithalatta ve iç piyasada tarım ürünlerini ticari kalite yönünden denetlemesinin zorunluluk olduğu; üye devletlerin bu denetimleri yaparken, Uygulama Yönetmeliğinin EK IV'ünde belirtilen ve ülkemizin de aralarında yer aldığı 10 ülkenin ihracat aşamasında yaptığı TKD'yi tanımak ve risk analizinde bunu dikkate almak zorunda olduğu; bir başka ifadeyle, Türkiye de dahil olmak üzere EK IV'te belirtilen ülke menşeli ürünlere yapılan ithalat denetimlerinin, EK IV'te yer almayan ülkelere kıyasla daha sık ve yoğun olması gerektiği; nitekim, bir örneği Ek'te yer alan tablodan da görüleceği üzere, konuya ilişkin olarak en çok ihracat yaptığımız ülkelerden olan Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya kamu otoritelerinin, Türkiye'de ihracat aşamasında TKD denetimi olduğu için Türk ihraç ürünlerini ticari kalite yönünden diğer ülkelerden gelen ürünlere kıyasla çok daha düşük bir oranda denetlediklerini teyit ettikleri,

• Son olarak, yukarıda bahsi geçen Tüzüğün AB üyelerince uygulanması zorunlu bir AB mevzuatı olmasının, AB ile tam üyelik perspektifiyle müzakere yürüten bir ülke olarak Türkiye'nin uyumlaştırmak ve uygulamakla yükümlü olduğu bir mevzuat olduğu anlamına geldiği; nitekim, (EC) 1308/2011 sayılı Tüzük'ün GTHB'nin sorumluluğunda yürüyen Tarım ve Kırsal Kalkınma başlıklı 11'inci Fasıl kapsamındaki müktesebat uyum programının bir parçasını oluşturduğu; bu çerçevede, GTHB'nin mezkur Tüzüğü uyumlaştırma konusundaki çalışmaları ne zaman tamamlayabileceği kesinlik kazanmış olmamakla birlikte, AB'ye tam üyelik müzakerelerinin bir konusunu oluşturan TKD konusunun gündeme gelmeye devam edeceği; konuya ilişkin ihracatçılarımızın taleplerinin ve beklentilerinin GTHB nezdinde takip edilmesi gerektiği

ifade edilmektedir.

Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen yukarıda belirtilen hususlara ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ek'li form vasıtasıyla en geç 18 Nisan 2014 Cuma saat 13:00'e kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

EK:
1 - Tablo (1 sayfa)
2 - Form (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_TicariKaliteDenetimleri.doc 34,50 KB İndir
Tablo.docx 15,71 KB İndir