Türkçe

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Tasarısı

Sirküler Tarih/No:28.01.2020/70

Sayı

:250-00665

İstanbul,28.01.2020

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nun bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Teklifi'nin 17 Ocak 2020 tarihinde Meclis Başkanlığı'na sunulduğu ve anılan kanun teklifinin 29 Ocak 2020 tarihinde yapılacak TBMM Komisyon Toplantısı'nda görüşüleceği bildirilmektedir.

Söz konusu teklif ile; piyasaya arz edilen, hizmete sunulan veya piyasada bulundurulan ürünlerin kamu yararı bakımından tehlike arz etmemesi için gerekli koşullar belirlenmekte, ürünlerin teknik düzenlemesine uygun olması zorunlu hale getirilmekte, teknik düzenlemelere ilişkin usul ve esasların düzenlenmekte, ülke menfaatlerinin gerektirdiği durumlarda, ürünlerin uyması gereken kurallara sınırlama getirmeye ve istisna tanımaya Cumhurbaşkanı'nın yetkili kılınmakta ve Avrupa Birliği teknik mevzuatına uyum alanında yetkili kuruluşlar arasında koordinasyon görevi Ticaret Bakanlığı'na verilmekte olduğu ifade edilmekte olup, söz konusu kanun teklifine http://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-2537.pdf bağlantısından ulaşılabildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, TİM'e iletilmesini teminen üyelerimizce bahse konu teklife ilişkin görüş ve değerlendirmelerin en geç 29 Ocak 2020 Çarşamba gününe kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi