Türkçe

Yurtdışı Fuar Destekleri

Sirküler Tarih/No: 23.01.2013/70

Sayı:

DVLYRD/851

   İstanbul, 23/01/2013

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz

Bilindiği gibi, Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 sayılı Tebliğ kapsamında Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye'de yerleşik kurum, kuruluş veya üretici / imalatçı organizasyonlarının yurt dışı fuar organizasyonlarına iştirakleri ve T.C. Ekonomi Bakanlığınca belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara bireysel katılımlarına ilişkin harcamaları bu Tebliğin ilgili maddelerinde belirtilen miktar ve oranlar çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanmaktadır.

Anılan Tebliğe ilişkin Uygulama Usul ve Esaslar'nda yer alan

· Katılımcı, stand alanında, kendisinin veya aralarında ortaklık ilişkisi bulunan şirketin veya pazarlamacısı olduğu şirketin ticaret unvanı veya tescilli markasına (ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmiş halindeki unvanı veya tescilli markayı belirtecek en az bir sözcük kullanılmalıdır. Buna ilaveten şirketin ticaret unvanı, iştigal sahası, sektörü ve şirketin nevi gibi hususları belirten yabancı dilde bir ibare de kullanılabilir.) yer vermek zorundadır. Katılımcı ayrıca, ticaret unvanı veya tescilli marka ile birlikte kullanılmak şartıyla, kendisinin, aralarında ortaklık ilişkisi bulunan şirketin veya pazarlamasını yaptığı şirketin logosuna da yer verebilir. Katılımcı, standında ortaklarından birine veya ortaklık ilişkisi bulunan diğer bir şirketin ortağı adına tescilli markayı da sergileyebilir. Bu durumda, ortaklığı bulunan kişinin, adına tescilli markanın stantta sergilenmesine yazılı olarak izin vermesi gereklidir.

hükmü çerçevesinde, yurtdışı fuar katılımlarınızda, standınızda yalnızca yukarıda belirtilen koşulları sağladığını belgeleriyle tevsik edebileceğiniz marka ve logoları (renk, şekil ve yazı karakteri olarak tescilli oldukları haliyle birebir aynı) kullanmanız gerekmektedir.

Her ne kadar, söz konusu hükmün daha esnek bir yapıya kavuşturulması yönündeki yazışmalarımız sürüyor ise de bunun mümkün olup olamayacağı, mümkün olabilecekse de hangi tarihten itibaren geçerlilik taşıyabileceği belirsiz durumdadır.

Mevcut durumda, bu koşula uyulmaması durumunda destek başvurularınızın olumlu neticelendirilmesi mümkün olamayacağından, yurtdışı fuar katılımlarınızda bu hususa azami özen gösterilmesi gerektiği hususunda bilgilerinize sunulur.

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Devlet Yardımları Şubesi