Türkçe

İHBİR Tanıtım Filmi İhalesi

İİB BÜNYESİNDEKİ İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİNE (İHBİR) YÖNELİK HAZIRLANACAK TANITIM FİLMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İŞİN TANIMI

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), 1.000'in üzerinde üyesiyle Türkiye' de Hububat, Bakliyat, Baharat, Şekerleme ve Çikolata, Unlu Mamuller ve Sıvı Yağlar ihracatçısı firmaların öncü temsilci kuruluşudur. Pastacılık ürünleri, değirmencilik ürünleri, kakaolu mamuller, şeker ve şeker mamulleri, diğer gıda müstahzarları, bakliyat ürünleri, bitkisel yağlar ve hububat ihracatını yapmakta olan İHBİR üyeleri Türkiye'nin yaklaşık 10 milyar dolar olan sektör ihracatının %30'unu gerçekleştirerek Türk Hububat ve Bakliyat Sektörünün üretici ve ihracatçısının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.İHBİR, Hububat ve Bakliyat endüstrisinin menfaatleri doğrultusunda üyelerini temsil etmek ve sektörün sürdürülebilir kalkınmasını teşvik etmek vizyonuna sahiptir. Bu çerçevede, İHBİR gerek ulusal ve uluslararası platformlarda gerek kamu kurumları düzeyinde Türk Hububat ve Bakliyat mamulleri sanayisinin ortak menfaatlerini koruma amacıyla çalışmaktadır. İHBİR ayrıca hedef pazarlara yönelik alım ve ticaret heyetleri düzenlemekte ve ihracatın artırılması için alternatif pazar oluşturmak amacıyla ilgili pazarlara ilişkin farklı projeler yürütmektedir. Bu projelerden birisi de Birlik bünyesinde yer alan ‘altı alt sektörün' uluslararası platformda tanıtılması ve hedef pazarlarda ‘Türkiye' farkındalığının oluşturulmasıdır. Bu amaçla "Gıdanın Yolculuğu” kapsamında Şekerli Mamuller, Diğer Gıda Müstahzarları, Baharat, Değirmencilik ile Pastacılık Ürünleri, Yağlı Tohumlar, Hububat ve Bakliyat sektörlerini tanıtmak ve potansiyel yararlanıcıları teşvik etmek için farklı yararlanıcı gruplarına seslenen bir tanıtım çalışması yapılacaktır.

Tanıtım çalışmasını Yürütme Makamı sıfatıyla temsil eden İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ile sektörün alt bileşenleri olan Şekerli Mamuller, Diğer Gıda Müstahzarları, Baharat, Değirmencilik ile Pastacılık Ürünleri, Yağlı Tohumlar, Hububat ve Bakliyat sektörleri ve tüm sektörü içeren "The Journey of Türkiye's Food” tanıtım filmi, bu çekimlerin sosyal medya, fuarlar, ticaret ve alım heyetleri, sektör temsilcilerinin yapacağı sunumlar, katılacakları her türlü programda ve İHBİR tarafından belirlenebilecek her türlü mekan ve platformda kullanmak üzere çekilecek filmlerin mevcut kısa filmlere montajı, fotoğraf çekimi işidir.

2. KULLANILAN TERİMLER VE KISALTMALAR:

Bu şartnamenin uygulanmasında;

Birlik : İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) / İhaleyi yapan kurum

İstekli : İhaleye teklif veren tedarikçi / hizmet sunucusu

Yüklenici : Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekli

3. TARİH VE ÇEKİM YERİ:

3.1Söz konusu şartnamedeki teklifler kapalı zarf ile aşağıdaki iletişim adresine iletilecektir. İHBİR Yönetim Kurulu Kararı ile yapılacak çekimlerin tarihine göre son teklif verme tarihini değiştirebilir.

a)Tekliflerin gönderileceği adres: İİB Hububat Koordinasyon Şubesi Yenibosna Merkez Mah. Sanayi Cad. No:3 Dış Ticaret Kompleksi C Blok

b)Son teklif verme tarihi: 13.10.2022

c)Son teklif verme saati: 16:30

3.2Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen adrese elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta, kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak yapılan tekliflerin, son teklif verme tarihi ve saatine kadar belirtilen adrese ulaşmış olması gerekir. Postada yaşanabilecek olan olası gecikmelerden Birlik sorumlu tutulamaz.

4. TEKLİF VEREMEYECEK KİMSELER

4.1Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir.

a)Satın almayı yapacak TİM/Birlik Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, TİM/Birlik personeli.

b)Satın almayı yapacak TİM/Birlikten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle,

c)Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhri hısımları,

ç)Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler

d)Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen istekliler,

e)Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar.

4.2Bu yasaklara rağmen satın almaya katılan istekliler satın alma dışı bırakılır. Ayrıca, bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, satın alma işlemi iptal edilir.

5. TEKLİF HAZIRLAMA GİDERLERİ

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili yapılan ve yapılacak olan tüm masraf, harç ve sair giderleri ödeme yükümlülüğü isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı Birlik' ten veya bağlı kişi, kurum ve kuruşlardan isteyemez.

6. ŞARTNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

6.1 Teklif istendikten sonra şartnamede değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin Birlik tarafından tespit edilmesi veya Birlik' e yazılı olarak bildirilmesi halinde, şartnamede değişiklik yapılabilir.

6.2 Şartnamede değişiklik yapılması nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde; Birlik, satın alma tarihini erteleyebilir. Erteleme süresince, yeni teklif istenmesi ya da mevcut tekliflerin revize edilmesi mümkündür.

7. SATIN ALMANIN İPTAL EDİLMESİ

7.1 Birlik tarafından gerekli görülen veya şartnamede satın almanın yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, satın alma iptal edilebilir. Bu halde verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır.

7.2 Satın almanın iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Birlikten herhangi bir hak, zarar, alacak vs. taleplerinde bulunulamaz.

8. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

8.1İstekliler teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak belirtecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de Türk Lirası kullanılacaktır.İstenen belge ve ek bilgilere teklif mektubunda yer verilmelidir. Teklif mektubunda, teklif edilen fiyatlar rakam ve yazı ile açıkça yazılmalıdır. Fiyat Teklifi ve işbu şartname, teklif veren YÜKLENİCİin temsil ve ilzama yetkilisi tarafından imzalanmalıdır ve kaşelenmelidir.Bu kapsamda, teklifte;

a)İşbu şartnamenin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b)Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c)Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç)Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d)Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olması,

e)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; teklif verenin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli İmza Beyannamesi, tüzel kişilik adına teklif verilmesi halinde yüklenici temsil ve ilzama yetkili olunduğunu gösteren noter tasdikli İmza Sirküleri bulunması,

f)Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve / veya Sanayi odası veya meslek odası belgesi ile vergi levhasının birer örneği, gereklidir.

Teklif mektubu, bir zarfa konulduktan sonra zarfın üzerine teklif veren firma veya şahsın ismi, teklif verdiği konu açıkça yazılıp, zarf kapatıldıktan sonra, zarfın kapanan kısmı da teklif veren tarafından imzalanmalıdır.

Yapılacak olan teklifler KDV hariç olarak sunulacak ve ayrıca teklif içerisinde KDV'nin hariç olduğu belirtilecektir.

8.2 Şartnamenin konusu olan tanıtım filmi; sinema, sosyal medya ve TV vb. formatlara uygun, Birliğin ihtiyaç duyabileceği her türlü mekân ve platformda kullanılabileceği mutlak kullanma hakkı istekli'ye ait olan özgün hikayeli, 7-7,5 dakika arası kısa-uzun film şeklinde hazırlanacaktır. Ayrıca Birlik bünyesindeki alt sektörlere ait yeterli miktarda kısa film versiyonları da hazırlanacaktır.

8.3İstekli gerçekleştirilecek tanıtım filmi stratejisinin geliştirilmesi, tanıtım filmi konseptlerinin oluşturulması ve bütçelendirilmesinden münhasıran sorumludur. Sorumluluk kapsamında 3. Kişilerin ve Birlik' in doğrudan ve dolaylı zararlarından İstekli münhasıran sorumludur. Film senaryoları, daha önce sinema filmi / tanıtım filmi / belgesel filmi senaryoları yazmış profesyonel senarist/ekip tarafından yazılacaktır. Yazılan senaryolar ışığında yüklenici tarafından Birlik ve alt sektörleri hakkında saha araştırması yapılarak, gerekli bilgiler yetkililerden toplanacak, çekim öncesi diğer hazırlıklar tamamlanacaktır.

8.4Senaryo ve çekim yerleri Birlik onayıyla belirlenecektir. Birlik senaryoda ve çekim yerlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

8.5Filmler halihazırda en yüksek görsel çözünürlük ve ses formatına uygun olarak hazırlanacak ve sinema, sosyal medya ve TV formatlarına uygun, Birliğin ihtiyaç duyabileceği her türlü mekân ve platformda gösterilebilir nitelikte olacaktır.

8.7Filmler, online kurguları, ses ve renk tasarımları ile miksajı yapılarak teslim edilecektir.

8.8Filmlerin anlatımını güçlendirmek için reklam ve sinema filmlerinde seslendirme yapmış, profesyonel kalitede üst ses (voice over) kullanılacaktır. Çekimlerde ‘İstekli' tarafından geliştirilecek olan metin ‘Birlik' uygun görüşü alınması durumunda dış ses kullanılacaksa Birliğin belirleyeceği 2 dil alternatifiyle üretilecektir. Altyazı uyarlanabilir şekilde yapılacak tanıtım filmlerinde Birlik' in uygun görüşü ile diğer diller için altyazı kullanılabilir. Filmde kullanılacak dış ses veya dublaj varsa (Türkçe, İngilizce veya farklı dillerde) hepsinin kullanım süresi sınırsız olarak teliflendirilmelidir.

8.9Filmlerde özgün bestelenmiş veya telifli müzik kullanılacaktır. Özgün bestelerin de teliflerinin sınırsız süreli olarak alınması ve Birliğe devredilmesi şarttır. Eğer hazır müzik kullanılacaksa bunun kullanım süreside sınırsız olması gerekmektedir. Aksi durumda oluşabilecek doğrudan ve dolaylı zarardan yüklenici sorumludur. Filmlerde kullanılacak ses Dolby Digital formatından daha düşük bir formatta olamaz.

8.10Çekimler en az Full HD çözünürlükte kameralar, dar ve geniş açı lensler ile gerçekleştirilecektir. Çekimlerde cast oynatılacaksa, oynayan castlardan haklarını sınırsız süreli olarak Birliğe devrettiğine dair yazı alması İstekli' nin sorumluğu altındadır. Ayrıca, gözükecek fabrika personelinin elinden yine haklarını sınırsız süreli olarak Birliğe devrettiğine dair yazı alınması ve cast ve arka planda görüntü ve sair verileri alınanların kişisel haklarının devri İstekli' nin sorumluluğunda olup oluşacak dolaylı ve doğrudan zararlardan İstekli sorumludur.

8.11Oluşturulacak film asılları Birliğe teslim edilecek, dijital ortama aktarılacaktır.

8.12Filmin çekimi sırasında hava şartları dahil olmak üzere filmin üstelenecek İstekli tarafından sigortalanması gerekmektedir.

8.13Film çekimi ile elden edilen bütün görüntü ve veriler hem film içinde hem münferiden Birliğin uygun gördüğü yerlerde kullanılmak üzere Birlik' in belirlediği teslim tarihinde teslim edilecektir. (1. Film: Sektörel ve İİB Tanıtım Filmleri, 2. Ham Data)

8.14Ayrıca çekim görüntüleri İstekli Çekimi yapılan kişinin görüntüleri temizlenerek başı ve sonuna İİB, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye logosu gelecek şekilde montajlanarak dijital ortamda ve filmlerin ham ve montajlı halini içeren harici hard disk (USB 3.0) içerisinde teslim edilecektir.

8.15Video çekimi teslim edilmeden önce Birlik onayına sunulacak, Birlik'in istediği yerlerde düzeltme ve değişiklik yapılacaktır.

8.16Hazırlanacak video çekimi, Bluray, DVD, Full HD formatlarında Birlik tarafından belirlenen teslim tarihinde Birlik'e teslim edilecektir.

8.17Tüm tanıtıcı materyallerde İHBİR tarafından belirlenmiş logoların istenilen sıra ve büyüklükte kullanılması gerekmektedir.

8.18 Yüklenici tarafından elde edilen Tüm kayıtlar ve sair veriler ham halleri ile birlikte Birliğe teslim edilecektir. Hazırlanacak tanıtım filmlerinin ve kullanılan tüm hakları "Gıdanın Yolculuğu” projesinin bağlı olduğu Sözleşme kapsamında İHBİR' e devredilecektir. İHBİR bu noktada Yüklenici' tarafından işbu sözleşme kapsamında ürettiği içeriklerin ve elde ettiği veriler üzerinde Birlik'in süresiz ve mutlak hak sahibi olduğu kabul edilmektedir. Herhangi bir itilaf ya da şartnamenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıkları iyi niyet esasına uygun olarak karşılıklı görüşmelerle halledemez ise uyuşmazlıkların halli noktasında İstanbul (Merkez) Mahkemesi ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu beyan, kabul ve taahhüt edilmelidir.

9. GİZLİLİK, İFŞA ETMEME ve KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA

İşbu Sözleşmenin konusu İHBİR'in üyelerinde reklam ve tanıtım amacıyla yapılacak çekim ve çalışmalar sırasında taraflar arasında iş ilişkisi kapsamıyla ilgili olarak açıklanan veya ifşa edilen gizli veya kişisel bilgi/belge/verilerin münhasıran iş ilişkisi kapsamında sınırlı olarak kullanılması, İHBİR'in yazılı onayı olmaksızın 3.gerçek veya tüzel kişiye açıklanmaması, ifşa edilmemesi, paylaşılmamasına, işlenmemesine ilişkin gizliliğin ve kişisel verilerin korunması usul ve esasların tespit edilerek; bu çerçevede tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

9.1.TANIMLAR

a. Gizli Bilgi: İHBİR ve/veya üyelerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan ve İHBİR ve/veya üyeleri tarafından Yüklenici'ye açıklanabilecek veya Yüklenici'in herhangi bir şekilde elde edebileceği niteliği ne olursa olsun herhangi bir fikir, icat, çalışma, yöntem, geliştirme ve patent hakkı, fikri mülkiyet hakları, ticari marka, ticari sırlar ve yasal koruma altında olsun veya olmasın diğer her türlü yenilikler, formüller, teknoloji, tasarım, şemalar, çizimler, mühendislik veya donamım konfigürasyon bilgileri, finansal, teknik veya ticari bilgiler dahil her türlü belge ve bilgiler, hedef ve planlar, arge çalışmaları, know how, İHBİR'in ve/veya üyeleri mevcut ve potansiyel müşterileri ve tedarikçileri dâhil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere İHBİR ve/veya üyeleri ile ticari ilişki içinde olan her türlü üçüncü kişiler, İHBİR ve/veya üyeleri çalışanları hakkındaki kişisel veriler, belge ve bilgiler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, bilgisayar programları, alt programlar ve bilgisayar dosyaları, erişim hakları, şifreler, kripto anahtarları, hangi şekilde olursa olsun (yazılı, yazıcıdan dökümü alınmış belgeler, USB veri depolama cihazları, örnekler, çizimler, modeller ve diğer unsurlar) ve hangi şekilde aktarılmış olursa olsun (sözlü, yazılı, görsel, manyetik veya elektronik format dahil, posta, bilgisayar, e-posta ve ağ bağlantılarından yapılan aktarımlar) ve işbu sözleşme ile ilgili işlemler sırasında İHBİR ve/veya üyeleri ile YÜKLENİCİ arasında meydana gelen bilgi alışverişi de dahil fakat bununla sınırlı olmamak üzere İHBİR ve/veya üyeleri hakkında veya İHBİR ve/veya üyeleri ile ilgili yazılı veya sözlü açıklanan tüm ticari, mali, teknik bilgiler, ürün fiyatlandırması, müşteri bilgileri, iletişim bilgileri, mal alış fiyatları ve koşulları, borç alacak ve borçlanma, maliyetler, indirim ve koşulları, pazar bilgileri, tedarikçi bilgileri ve çalışma koşulları, taraflar arasındaki elektronik posta yazışmaları, toplantı notları, her türlü bilgi-veri paylaşımları ile bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri nitelikteki her türlü teknik, ekonomik, idari, ticari, finansal (mali) ve hukuki nitelikteki veriler aksi belirtilmedikçe gizli bilgi olarak kabul edilir. İster sözlü yapılsın, isterse elektronik ortamda veya yazılı ya da başka bir araçla yapılsın, İHBİR'in ve/veya üyelerinin gizli bilgi saydığı her türlü bilgiler bu kapsama dahildir. YÜKLENİCİ'ye ait bu maddede sayılan bilgi/veriler de gizli bilgi tanımına girecektir.

b. Gizli Bilgi Tanımına Girmeyen Bilgiler: Kamuya mal olmuş bilgiler, yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgilerdir.

c. KVKK: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'dur.

d. Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgidir.

e. Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

f. Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

g. Veri Sahibi: Kişisel verileri işlenen gerçek kişidir.

9.2.HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLER

a. Taraflar iş bu sözleşme ile gizli bilgi olduğu tanımlanan bilgiler ile kişisel verileri kendi gizli veya kişisel/özel bilgilerini korumakta gösterdiği özenden daha az seviyede olmayacak şekilde büyük bir gizlilikle koruyacak ve hiçbir durumda diğer tarafı hukuki, maddi, manevi olarak sıkıntıya sokmayacak şekilde gerekli özen derecesi ile basiretli ve öngörülü tacir sıfatı ile hareket edecektir.

b. Taraflar işbu sözleşme kapsamında veri sorumlusu oldukları veriler hakkında bu verilerin sahibi olan çalışanları, müşterileri başta olmak üzere her türlü ilgili kişiye verilerinin işlenmesi ve aktarılması hakkında aydınlatma ve açık rıza yükümlülüklerini yerine getirdiklerini, bu yükümlülüklerini yerine getirdiklerine ilişkin ispat yükümlülüğünün kendileri üzerinde olduğunu, herhangi bir ihtilaf halinde diğer tarafın üzerinde bir yükümlülük doğmayacağını ve doğan her türlü zararı karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

c. Taraflar işbu sözleşme kapsamında verilerin hukuka aykırı işlenmeyeceğini, işlenen kişisel verilere hukuka aykırı erişimlerin önleneceğini, işlenen kişisel verilerin muhafazasının sağlanacağını ve tüm bu taahhütlerin amacına uygun güvenlik düzeyinin temin edilmesine yönelik her türlü teknik ve idari tedbiri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

d. Taraflar işbu sözleşme ile öğrendikleri ve/veya işledikleri kişisel verileri KVKK'ya aykırı olarak başkasına açıklamayacağını ve işleme amacı dışında kullanmayacağını ve bu taahhüdün aralarındaki organik bağ dâhil her türlü ilişkinin bitiminden sonra da süresiz olarak devam edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

e. Taraflar, birbirlerinden temin edeceği yazılı teknik ticari vs. tüm bilgi ve sırların tümünü kilitli ve ulaşması zorunlu olan kişiler hariç üçüncü kişilerin ulaşamayacağı ortamlarda muhafaza edecek ve bunları sadece iş bu sözleşme süresince veya ticari ilişki süresince kullanacaktır. Bu süre sonunda veya ticari ilişkinin bitmesinden sonra tüm bu bilgileri diğer tarafa aynen geri verecektir. Geri verilmesi mümkün olmayan bilgi/verileri imha edecek ve imha ettiğine dair tutanağın aslını diğer tarafa verecektir.

f. Taraflar, birbirlerinden temin edeceği bilgi/verilere, gerekli personelinin ulaşmasına olanak sağlarken, tüm güvenlik önlemlerini alacak ve bilgilere ulaşımı kontrol altına alacaktır.

g. Taraflar, gizliliği olan teknik ve ticari bilgilerin saklanması konusunda, personelinin gerekli özeni göstermesini sağlayacak ve tüm personelinden sorumlu olacaktır. Taraflar ticari sırların işçilerini eğitmek için ve gerekli olan sınırlı ölçülerle kullanılması haricinde, birbirlerinin ticari sırlarını, gizli bilgi, kişisel veri kapsamına giren her türlü bilgi/veriyi ifşa etmeyecektir veya ifşa edilmesine izin vermeyecektir.

h. Taraflar, birbirlerinden temin edeceği yazılı dokümanları, gizli bilgi ve kişisel verileri ödünç aldığını, herhangi bir nedenle geri istediğinde kendisinde kopya kalmamasını sağlayacak şekilde orijinal kopyalar dahil tüm kopyaları iade edecektir.

i. Taraflar, aksi belirtilmediği sürece birbirlerinden temin edeceği yazılı dokümanları, gizli bilgi, ve kişisel verileri yazılı izin olmadan çoğaltamaz, 3. şahıslara veremez, devir veya temlik edemez, satamaz, yayınlayamaz, teşhir edemez. Taraflar, üçüncü kişilerin bu bilgilere erişimini de engellemek için özenli, basiretli, öngörülü tacir olarak her türlü idari, teknik, hukuki tedbir ve önlemleri alacaktır.

j. Taraflar, birbirlerinden temin edeceği bilgileri haksız rekabet edecek veya haksız kazanç sağlayacak şekilde, yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda hiçbir yönteme başvurmayacak ve diğer işlerinde kendisi için kullanmayacaktır.

k. Taraflar, birbirlerinden temin edeceği bilgiler ile gerçek ve tüzel kişilere hizmet tedariğinde bulunmayacak ve danışmanlık hizmeti vermeyecektir.

l. Taraflar, kişisel verilerin aktarımına dayanak teşkil eden sözleşme ilişkisi kapsamında birbirlerine aktardıkları veya birbirleri adına toplayabileceği kişisel verileri sözleşmede yer alan ve/veya taraflar arasında kurulan sözleşmesel ilişki kapsamındaki aktarım amaçları dışında hiçbir şekilde kullanmayacağını, işlemeyeceğini, muhafaza etmeyeceğini ve gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki üçüncü taraflara aktarmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Taraflar, KVKK'da yer alan usul ve esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları başta olmak üzere, kişisel verilerin korunmasına yönelik yürürlükteki mevzuata ve düzenleyici işlemlere uygun olarak faaliyetlerini yürütmek ve bu amaçla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik, hukuki ve idari tedbiri almak yükümlülüğü altındadır.

m. Taraflar, kişisel verilerin saklanması için mevzuatta öngörülmüş bir süre varsa bu süreye riayet edecektir. Aksi halde veri sorumlusu sıfatına haiz tarafın belirleyeceği süreye taraflar riayet edilecektir.

n. Verisi işlenen ilgili kişilerce işbu sözleşmenin taraflarından birine başvurulması halinde; ilgili veri hakkında veri sorumlusuna derhal ve en geç 3(üç) gün içerisinde yazılı bildirimde bulunulacak ve veri sorumlusu tarafça ilgili başvuru hakkında verilen kararın taraflara yazılı olarak bildirilmesinin ardından taraflar bu karara riayet edecektir.

o. Taraflar, kendisine aktarılan veya diğer taraf adına topladığı kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ise söz konusu kişisel verilerin kayıtlı bulunduğu her türlü ortamı imza karşılığı teslim ederek kendi nezdindeki kayıtları silecek veya yok edecektir. Taraflar, veri sorumlusu diğer tarafça kendisine iletilecek Kişisel Verilerin silinmesi, yok edilmesi, anonimleştirilmesi, düzeltilmesi talepleri dâhil her türlü talebin KVKK'ya aykırı olmamak şartı ile gecikmesizin karşılanacağını kabul ve beyan eder.

p. Taraflar, işbu sözleşmede söz konusu edilen iş ile ilgili gizli bilgi ve kişisel veri bilgilerin gizli olduğunu, bu nedenle sadece kendisinin ve çalışanlarının işi gereği bilmesi gerektiği kadarını bileceklerini ve bu bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde diğer tarafın yazılı izni olmaksızın 3. gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara çalışma amaçları dışında açıklanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

q. Taraflardan biri; kanun, yönetmelik, devlet kurumu ya da mahkeme kararı, keşif isteği ya da kamu soruşturması gerektirdiği için gizli bilgiyi ifşa etmesi istenmesi halinde, diğer tarafa ifşa edilen bu bilgiyi hukuki yükümlülüklerine uygun olarak, olabilecek en geniş şekilde sınırlayabilmek adına derhal ve yazılı olarak bildirecektir.

r. İşbu sözleşmede yer alan hükümler tarafların ilgili mevzuat, sözleşme veya diğer ilgili düzenlemeler ile öngörülen daha ağır ve farklı nitelikteki yükümlülük ve görevlerini bertaraf etmeyecektir.

s. Taraflar gizli bilgilerin herhangi bir şekilde izinsiz ifşasının işbu sözleşmeyi ihlal edeceğini ve diğer tarafa telafisi mümkün olmayacak şekilde zarar verebileceğini, söz konusu oluşacak zarar miktarının tespitinin ise güç olabileceğini kabul ve beyan eder.

t. Taraflar ve onların iştirakleri ve ayrı ayrı müdürleri, memurları, işçileri, avukatları, muhasebe, YMM, uzmanları ve diğer acente ve danışmanlar tarafların temsilcileridir. İşbu Sözleşme'nin amacı doğrultusunda iştirak; idare eden, idare edilen ya da taraflardan birinin idaresi altında bulunan bir teşebbüsü ifade edecektir. Taraflar, işbu Sözleşmenin temsilciler tarafından herhangi bir şekilde ihlal edilmesi halinde sorumlu olacak ve temsilcilerin gizli bilgiyi veya kişisel veriyi yetkisiz bir biçimde ifşa etmesi, kullanması, aktarması ya da kullanmasını önlemek adına gerekli makul her türlü önlemleri alacaktır.

 

9.3.CEZAİ ŞART-TAZMİN

a. YÜKLENİCİ, işbu sözleşme kapsamında öğrenmiş olduğu gizli bilgileri/kişisel verileri sözleşmenin amacı haricinde kullanması, iş bu sözleşme kapsamında üstlenmiş olduğu yükümlülüklerden herhangi birisini kısmen veya tamamen ihlal etmesi, gizli bilgileri gerek doğrudan veya gerekse dolaylı olarak açıklaması, herhangi bir özensiz davranış göstermesi, kendisinin veya personellerinin herhangi bir eylemi ile açıklanmasına sebep olması, gizli bilgileri/kişisel verileri kullanarak gerek kendi ve gerekse 3.kişiler için haksız kazanç temin etmesi, gizli bilgiler/kişisel veriler dolayısı ile öğrendiği veya buradan yola çıkarak geliştirdiği bilgiler ile kazanç elde etmesi, edindiği bilgiler ile diğer tarafın yazılı muvafakati olmaksızın ürün üretmesi, maddi veya manevi menfaat sağlaması halinde başkaca herhangi bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın 100.000 TL (Yüzbin Türk Lirası)tutarında cezai şart bedelini nakden ve defaten diğer tarafa ödemeyi, ayrıca bu sebeple birbirlerinin ve gizli bilginin ifşa edilmesi dolayısıyla etkilenen sair 3.şahısların uğradığı veya uğrayacağı her türlü menfi ve müsbet zarar ve ziyanı tazmin etmeyi gayri kabili rücu olarak kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

b. YÜKLENİCİ, kendi ortaklarının, yöneticilerinin, kendi çalışanlarının veya kendileri adına iş yapanların işbu sözleşmede öngörülen gizliliğe veya veri güvenliğine aykırı davranışlarından dolayı müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunu, ortaklarının, yöneticilerinin, çalışanlarının veya kendileri adına iş yapanların gizlilik ilkelerine ve veri güvenliğine riayet edeceğini, gizlilik ve kişisel verilerin korunması hükümlerine aykırı davranışları nedeniyle meydana gelebilecek zararlar için diğer tarafın hukuki, idari ve cezai sorumluluğuna gidilmesi veya tazminata hükmedilmesi halinde kendisine rücu edilmesini, ilk talep ile doğrudan veya dolaylı zararları derhal, nakden ve tamamen ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4.SAİR HUSUSLAR

a. Bildirim : Tarafların iş bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin her türlü bildirim ve işlem tarafların iş bu sözleşmede yazılı adres, KEP, elektronik posta iletişim araçları ile yapılacaktır. Bu iletişim araçları ile yapılan her türlü bildirim hukuken bağlayıcı ve hüküm doğurur niteliktedir. Taraflar, bu iletişim araçlarında meydana gelecek değişiklikleri diğer tarafa yazılı olarak bildirmediği taktirde bu adreslere yapılacak her türlü bildirim ilgili tarafı bağlayacaktır.

b. Devir : Taraflar, iş bu sözleşme ile üstlendiği yükümlülükleri diğer tarafın yazılı onayı olmaksızın kısmen veya tamamen 3.şahıslara devir ve temlik edemezler.

c. Delil : Taraflar, iş bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin her türlü hususta tarafların iletişim araçları vasıtası ile veya SGK'lı personelleri vesilesi ile yaptıkları her türlü bildirim ve yazışma hukuken geçerli ve bağlayıcı olduğunu, bu iletişim araçları ile yapılan bildirim ve yazışmalar ile tarafların ticari defter ve kayıtlarının HMK anlamında kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini kabul beyan ve taahhüt ederler.

d. Değişiklik : Taraflar, iş bu sözleşmeye ilişkin her türlü değişikliklerin yazılı olarak yapılacağını, yazılı olmayan uygulama ve değişikliklerin bağlayıcı, kesinlik ve ticari teamül arz etmeyeceğini kabul beyan ve taahhüt ederler. Taraflar, iş bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün iptali veya uygulanmaması diğer hükümlerin de geçersizliğini veya uygulanmayacağı anlamına gelmediğini kabul beyan ve taahhüt ederler.

e. Yetki-Görev-Hukuk : Taraflar, iş bu sözleşmeden doğan her türlü ihtilafların hallinde iyi niyetli olarak uzlaşma çabasında bulunacaklarını, dostane bir şekilde çözüm bulunamaması halinde Arabuluculuk, Mahkeme, İcra Müdürlüğü ve sair yasal işlemlerde İstanbul Çağlayan Arabuluculuk, Mahkeme, ve İcra Müdürlüklerinin yetkili ve görevli olduğunu, ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti Hukukunun uygulanacağını kabul beyan ve taahhüt ederler.

f. Mali Hususlar : İş bu sözleşmeden doğan damga vergisini taraflar eşit olarak paylaşarak ödeyeceklerdir.

g. Yürürlük : İşbu sözleşme tarafların gerçek ve hür iradelerine uygun olarak iki nüsha halinde tanzim ve imza edilmiş olup birer sureti taraflar uhdesinde kalmıştır.

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
IHBIR Tanitim Filmi Ihalesi sirkuler.pdf 407,37 KB İndir