Türkçe

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU

 1. Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne (İİB) Uzman Yardımcısı kadrosu için bir (1), İdari Memur kadrosu için iki (2), Engelli statüsünde İdari Memur kadrosu için bir (1) olmak üzere aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla personel alınacaktır. 

 2. Sınava Katılma Şartları Sınava girecek adayların aşağıdaki genel şartları sağlaması zorunludur.
  a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  b) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.
  c) 18 yaşını bitirmiş olmak,
  d) Uzman Yardımcısı için Üniversitelerin 4 yıllık Fakültelerinin aşağıdaki Tablo'da belirtilen bölümlerinden mezun olmak,
  e) Uzman Yardımcısı kadrosuna başvurmak için yabancı dil belgesinden 2016-2017-2018 yıllarına iat Yabancı Dil sınavlarından (YDS/e-YDS) en az 70 puan ve uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak (ikinci yabancı dil tercih sebebidir)
  f) Engelli Kadrosunda İdari Memur için lisans mezunu olmak, g) İdari Memur Kadrosu için Üniversitelerin 4 yıllık Fakültelerinin aşağıdaki Tablo'da belirtilen bölümlerinden mezun olmak,
  h) 01/01/2018 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1983 ve daha sonra doğanlar),
  i) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  j) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,
  k) TİM ve Birliklerde veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
  l) Engelli personel için; görme, işitme ve konuşma kaybı ile zihinsel, ruhsal ve duygusal hastalıklar dışında olmak kaydıyla en az %40 oranında engel raporuna sahip olmak,
  m) Uzman Yardımcısı ve İdari Memur için 22-29 Mayıs 2016 ve/veya 27-28 Mayıs 2017 yılı Kamu Personel Seçme Sınavlarından (KPSS) Tablo'da belirtilen puan türlerinden en az 70 puan ve yukarı almış olmak
  n) Engelli İdari Memur kadrosu için 24 Nisan 2016 Yılı Engelli Kamu Personel Seçme Sınavlarından (EKPSS) en az 70 puan ve yukarı almış olmak

 3. Başvurular, istenilen KPSS ve EKPSS puan türüne göre ayrı ayrı en yüksek puandan başlamak üzere puan sırasına konulacak olup, ilgili puan türünden aldıkları puana göre sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için on (10) adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört (4) katı kadar aday sınava çağırılır. Sınava başvuranların sayısının on (10)'dan az olması halinde sınava başvuranların tamamı sınava çağırılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava çağırılır. Adaylar TİM ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından açılmış olan ve başvuru veya değerlendirme süreci devam eden sınavlardan sadece birine başvurabilir, birden fazla başvuru durumunda adayın tüm başvuruları iptal edilecektir. Daha önce TİM veya Birlik sınavlarında 2 defa elenen adaylar sınava katılamaz. 


  ÖĞRENİM DURUMU

  ÖĞRENİM SÜRESİ

  KPSS ve EKPSS PUAN TÜRÜ

  ALINACAK PERSONEL SAYISI

  İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Mezunu Olmak

  4 YIL

  KPSS P23

  1 Uzman Yardımcısı

  Lisans Mezunu Olmak

  4 YIL

  EKPSS P3

  1 Engelli Statüsünde İdari Memur

  İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Mezunu Olmak

  4 YIL

  KPSS P3

  2 İdari Memur

  TOPLAM

  4 4. Başvuruda İstenilen Belgeler

  1- Genel Sekreterliğimiz web sitesinden (http://www.iib.org.tr/) temin edilecek İş Talep Formu,
  2- T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine "doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması)
  3- İki adet vesikalık fotoğraf,
  4- Öğrenim diploması veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte)
  5- KPSS / EKPSS Sınav Sonuç Belgesinin fotokopisi,
  6- Engelli adaylar için; en az %40 (yüzde kırk) engel durumunu gösterir resmi sağlık raporunun fotokopisi
  7- Güncel Özgeçmiş (CV) *Sınavı kazanan adaylardan belge asılları istenecektir.
 5. Başvuru Adresi
  Başvurular 4 üncü maddede belirtilen, sınavdan önce istenilen belgeler ile birlikte; Genel Sekreterliğimiz evrak kayıt birimine 5 Mart 2018 tarihi saat 17.00'a kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.
  Adaylar Genel Sekreterliğimizde sadece 1 (bir) kadroda görev almak için başvuruda bulunabilecekler; birden fazla kadroya başvuru yapan adayların hiçbir başvurusu işleme konulmayacak, sehven işleme konulsa ve sınavı kazansalar dahi sınavları sonradan iptal edilecektir.

 6. Sözlü Sınav
  Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri, 8 Mart 2018 tarihinden itibaren bilahare Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
  Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.
  Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

 7. Kimlik Belgesi
  Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vb.) bulunduracaklardır.

  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


  İLETİŞİM BİLGİLERİ:


  ADRES

  TELEFON

  İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

  ÇOBANÇEŞME MEVKİİ SANAYİ CADDESİ

  NO:3 DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ C-BLOK

  KAT:5 YENİBOSNA/İSTANBUL

  0 (212) 454 04 85

 

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Is Talep Formu.doc 59,50 KB İndir