Türkçe

İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ WINES OF TURKEY UR-GE PROJESİ İŞE ALIM DUYRUSU

"2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" kapsamında T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen ve İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İİB) bünyesinde yer alan İhracatçı Birliklerinden İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (İYMSİB) tarafından yürütülen UR-GE Projeleri kapsamında şarapçılık sektöründe ihraç ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve ürünlere rekabet gücü kazandırılması amacıyla Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme (UR-GE) projelerinde görev alacak, proje yönetimi, küme yönetimi, dış ticaret, iletişim ve organizasyon konularında bilgili ve deneyimli proje uzmanı aranmaktadır.

Birliğimizce proje süresince istihdam edilmek üzere (ilk 2 ay deneme süreli) belirli hizmet sözleşmesi personel alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi : 22 Mart 2019 mesai bitimine kadar (saat 17:30)

Genel nitelikler:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,
 • 18 yaşını bitirmiş olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,
 • TİM ve Birliklerden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak,
 • Türkiye'deki üniversitelerin veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun (Uluslararası ticaret ve ekonomi alanında master yapmış olmak tercih nedenidir),
 • Yazılı ve sözlü olarak çok iyi derecede İngilizce bilmek (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az C düzeyinde veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğeri yabancı dil belgesine sahip),
 • Özel sektör, kamu veya sivil toplum örgütlerinde en az 2 yıllık çalışma deneyimine sahip olmak,
 • Tercihen ikinci yabancı dil bilen,
 • Tercihen dış ticaret ve uluslararası pazarlama konusunda bilgi ve deneyime sahip olmak,
 • Koordinasyon becerisi yüksek, proje çalışmalarına ve takım çalışmasına yatkın,
 • İletişim yönü kuvvetli,
 • Proje yönetimi, kümelenme ve küme yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olan,
 • Araştırmacı ve raporlama yetenekleri olan,
 • İş takibi ve sonuçlandırması konusunda başarılı ve sorumluluk sahibi,
 • Sistemli ve düzenli çalışma yeteneği olan,
 • Kişisel motivasyonu üst seviyede, araştırmacı, sözlü ve yazılı ifade yeteneği gelişmiş,
 • MS Office programlarını çok iyi kullanabilen (Word, Excel, Powerpoint),
 • Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek,
 • Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli olmayan,
 • Tercihen İstanbul Avrupa yakasında ikamet eden,

İş tanımı:

 • UR-GE projesi kapsamında yer alan firmalar, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ve ilgili kamu kurumu için birincil iletişim noktası olmak ve gereken bilgileri taraflara zamanında ve tam olarak aktarmak,
 • Proje kapsamında gerçekleştirilecek ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti gibi faaliyetlerin organizasyonu ve uygulanması ve destek başvurusu için gereken tüm çalışmaları zamanında yürütmek ve koordine etmek,
 • Projenin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürütmek, işbirlikleri ve ortaklıklar geliştirmek üzere yazışmalar yapmak,

Proje destek mevzuatının takibi ve mevzuatın gerektirdiği belge ve raporların hazırlanması,

 • Sektöre yön veren kurum kuruluş ve derneklerle düzenli ilişkiler kurmak, firmaların ve projenin hedeflerine ulaşması için sektörel ilişkiler geliştirmek,
 • Sektörü yakından takip ederek, firmaları etkileyebilecek yenilik ve trendleri araştırmak ve takip etmek
 • Sektörün ihracat, tasarım ve tanıtımı için gereken işbirliği ortamını sağlamak,
 • Proje raporlamalarını, ilgili tüm bilgi ve belgenin toplanmasını ve projenin idari görev ve sorumluluklarını yerine getirmek.
 • Bu çerçevede Genel Sekreterlikçe verilecek görevleri yerine getirmek

Başvuru sırasında sunulması gerekli belgeler:

 • Kimlik fotokopisi
 • Diploma ya da Mezuniyet belgesinin fotokopisi
 • Yabancı dil seviyesini gösteren belgenin örneği (YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğeri kabul gören yabancı dil belgesi)
 • Güncel Özgeçmiş (cv)

SözlüSınav

 • Sözlü sınava kabul edilecek adaylara Genel Sekreterliğimiz tarafından bildirimde bulunulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 • Sözlü sınavda adayların genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat yapılacaktır. Sözlü sınav esnasında adayların projeye yönelik sunum yapmaları beklenecektir.
 • Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
 • Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır.

Sınavı kazanan adaylardan ayrıca aşağıdaki belgeler istenecektir.

 • 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı veya kurumca onaylı örneği
 • Yabancı dil sınav sonuç belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği
 • Sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,
 • Erkek adaylardan askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
 • Sabıka kaydının olmadığına ilişkin yazılı beyanı,
 • Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi,

Proje süresi en çok 3 yıl ile sınırlı olmakla birlikte, başarılı bulunan çalışanlara yeni projelerde de yer verilecektir.

Başvuru Bilgileri:

Başvurular için, emustafabayli@iib.org.tr e-posta adresine bilgi ve belgelerin gönderilmesi gerekmektedir.

Detaylı Bilgi İçin;

Elnur Mustafabaylı-Uzman, Tel: 0212 454 05 57