Türkçe

PERSONEL ALIMI DUYURUSU

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

PERSONEL ALIMI DUYURUSU

1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 (iki) Uzman Yardımcısı, 1 (bir) Bilgisayar Programcısı ve 1 (bir) İdari Memur kadrosuna atanmak üzere sınavla toplam 4 (dört) personel alınacaktır.

2- Sınava Katılma Şartları

Sınava girecek adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.

c) 18 yaşını bitirmiş olmak,

d) Uzman Yardımcısı ve Bilgisayar Programcısı kadrosuna başvuru için, dört yıllık eğitim veren Üniversitelerin Tablo 1'de belirtilen bölümlerinden yada bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak veya dört yıllık üniversite mezunu olmak kaydıyla Tablo 1'de belirtilen bölümlerden yüksek lisans derecesine sahip olmak; İdari Memur kadrosu için, üniversitelerin iki yıllık eğitim veren yüksekokullarının Tablo 1'de belirtilen bölümlerinden mezun olmak,

e) 01.01.2015 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1981 ve sonrası doğanlar)

f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

g) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,

h) Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,

ı) TİM ve İhracatçı Birliklerinden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

i) Uzman Yardımcısı ve Bilgisayar Programcısı kadrosuna başvurmak için, İngilizce Yabancı Dil Bilgisinden, 2014-2015 yıllarında gerçekleştirilen Yabancı Dil Sınavı'ndan (YDS) en az 70 puan almak veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak, (İkinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır.)

j) Uzman Yardımcısı ve Bilgisayar Programcısı kadrosuna başvurmak için, 05-06 Temmuz 2014 ve 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Tablo 1'de belirtilen puan türünden, İdari Memur kadrosuna yapılacak başvurularda ise ön lisans mezunları için 27.09.2014 tarihinde gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavından aşağıdaki tabloda belirtilen puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak, (Yabancı dil tercih sebebi olacaktır)

Tablo -1-

FAKÜLTE/BÖLÜM

ÖĞRENİM SÜRESİ

PUAN TÜRÜ

ALINACAK PERSONEL SAYISI

İSTENİLEN YABANCI DİL BİLGİSİ

SİYASAL BİLGİLER, HUKUK, İKTİSAT, İŞLETME, KAMU YÖNETİMİ, ULUSLARARASI TİCARET, ULUSLARARASI İLİŞKİLER, İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

4 YIL

KPSS P3

2 UZMAN YARDIMCISI

İNGİLİZCE

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMACILIĞI, BİLGİSAYAR, ELEKTRİK, ELEKTRONİK, BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ

4 YIL

KPSS P3

1 BİLGİSAYAR PROGRAMCISI

İNGİLİZCE

BÜRO YÖNETİMİ, BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK,

2 YIL

KPSS P93

1 İdari Memur

-

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI,

BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI, SEKRETERLİK BÖLÜMLERİ

3- Başvurular, istenilen KPSS puan türüne göre ayrı ayrı en yüksek puandan başlamak üzere puan sırasına konulacak olup, başvuru sayısı yeterli ise, her puan türü için ihtiyaç duyulan kadro sayısının en fazla 4 (dört) katı kadar aday yapılacak olan sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılabilecektir. Adaylar TİM ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından açılmış olan ve başvuru veya değerlendirme süreci devam eden sınavlardan sadece birine başvurabilir, birden fazla başvuru durumunda adayın tüm başvuruları iptal edilecektir. Daha önce TİM veya Birlik sınavlarında 2 defa elenen adaylar sınava katılamaz.

4- İstenilen Belgeler

1. iş talep formu,

2. T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı. (Nüfus cüzdan fotokopisi üzerine "doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması.)

3. İki adet vesikalık fotoğraf,

4. Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi

5. KPSS Sonuç Belgesi

6. Yabancı Dil sınavından asgari puanı aldığını gösterir belge

7. Güncel özgeçmiş (CV)

*Sınavı kazanan adaylardan belge asılları istenecektir.

5- Başvuru Adresi

Başvurular 4 üncü maddede belirtilen, sınavdan önce istenilen belgeler ile birlikte; İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği adresine en geç 10 Kasım 2015 tarihi saat 17.00'e kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

6- Sözlü Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri 13 Kasım 2015 tarihinden itibaren Genel Sekreterliğimiz internet adresinden (www.iib.org.tr) duyurulacaktır. Ayrıca Tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

7- Kimlik Belgesi

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

İLETİŞİM BİLGİLERİ

GENEL SEKRETERLİK

ADRES

TELEFON

WEB ADRESİ

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İİB)

Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi Dış Ticaret Kompleksi C Blok Kat:3 Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL

(212) 454 05 00

http://www.iib.org.tr/

 

 

 

 

 

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Is Talep Formu.pdf 644,43 KB İndir