Türkçe

Personel Alımı Duyurusu

"2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" kapsamında T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen ve İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İİB)bünyesinde yer alan İhracatçı Birliklerinden İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından yürütülmekte olan, Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme (UR-GE) projelerinde görev alacak, proje yönetimi, küme yönetimi, dış ticaret, iletişim ve organizasyon konularında bilgili ve deneyimli proje uzmanları aranmaktadır.

Son Başvuru Tarihi : 18 Ağustos 2015 Salı mesai bitimine kadar (saat 17:30)

Genel nitelikler:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,
 • 18 yaşını bitirmiş olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,
 • TİM ve Birliklerden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
 • Özel sektör, kamu veya sivil toplum örgütlerinde az 2 yıllık (GEREKLİLİKTİR) çalışma deneyimi olan ve bunu belgeleyebilen
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak,
 • Türkiye'deki üniversitelerin veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun,
 • Yabancı Dil Sınavı (YDS İngilizce) 70 veya denk puanda TOEFL (GEREKLİLİKTİR)
 • Tercihen ikinci yabancı dil bilen,
 • Koordinasyon becerisi yüksek, proje çalışmalarına ve takım çalışmasına yatkın,
 • İletişim yönü kuvvetli, Tercihen mobilya, ambalaj, matbaa sektörlerinde tecrübesi olan,
 • Proje yönetimi, kümelenme ve küme yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olan,
 • Araştırmacı ve raporlama yetenekleri olan,
 • MS Office programlarını çok iyi kullanabilen (Word, Excel, Powerpoint),
 • Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek
 • Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli olmayan,

Proje personeli alınacaktır.

İş tanımı:

· UR-GE projesi kapsamında yer alan firmalar, İstanbul İhracatçı Birlikleri ve ilgili kamu kurumu için birincil iletişim noktası olmak ve gereken bilgileri taraflara zamanında ve tam olarak aktarmak,

· Proje kapsamında gerçekleştirilecek ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti gibi faaliyetlerin organizasyonu ve uygulanması için gereken tüm çalışmaları yürütmek ve koordine etmek,

· Projenin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürütmek, işbirlikleri ve ortaklıklar geliştirmek üzere yazışmaları yapmak,

. Proje destek mevzuatının takibi ve mevzuatın gerektirdiği belge ve raporların hazırlanması,

· Sektöre yön veren kurum kuruluş ve derneklerle düzenli ilişkiler kurmak, firmaların ve projenin hedeflerine ulaşması için sektörel ilişkiler geliştirmek,

· Sektörü yakından takip ederek, firmaları etkileyebilecek yenilik ve trendleri araştırmak ve takip etmek

· Sektörün ihracat, tasarım ve tanıtımı için gereken işbirliği ortamını sağlamak,

· Proje raporlamalarını, ilgili tüm bilgi ve belgenin toplanmasını ve projenin idari görev ve sorumluluklarını yerine getirmek.

· Bu çerçevede Genel Sekreterlikçe verilecek görevleri yerine getirmek

Başvuru sırasında sunulması gerekli belgeler:

 • İş Talep Formu
 • Kimlik fotokopisi
 • Diploma ya da Mezuniyet belgesinin fotokopisi
 • Yabancı dil seviyesini gösteren belgenin örneği (YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğeri kabul gören yabancı dil belgesi)
 • Güncel Özgeçmiş (cv)

SözlüSınav

· Sınava kabul edilecek adaylara Genel Sekreterliğimiz tarafından yazılı bildirimde bulunulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

· Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır.

· Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

· Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır.

Sınavı kazanan adaylardan ayrıca aşağıdaki belgeler istenecektir.

  • 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf
  • Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı veya kurumca onaylı örneği
  • Yabancı dil sınav sonuç belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği
  • Sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,
  • Erkek adaylardan askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
  • Sabıka kaydının olmadığına ilişkin yazılı beyanı,
  • Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi,

Proje süresi en çok 3 yıl ile sınırlı olmakla birlikte, başarılı bulunan çalışanlara yeni projelerde de yer verilecektir.

Ek Bilgiler:

İş Alanı: Proje Yönetimi

Organizasyondaki Yeri: Uzman

Çalışma Şekli: Tam Zamanlı

Çalışma Yeri: İstanbul Avrupa Yakası

Eğitim Durumu: Lisans / Yüksek Lisans / Doktora Mezunu