Türkçe

Personel Alımı Hakkında Önemli Duyuru

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU

1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne (İİB)

Uzman Yardımcısı kadrosu için dokuz (9),

Bilgisayar Programcısı kadrosu için bir (1),

İdari Memur kadrosu için iki (2),

olmak üzere aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla personel alınacaktır.

2- Sınava Katılma Şartları

Sınava girecek adayların aşağıdaki genel şartları sağlaması zorunludur.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.

c) 18 yaşını bitirmiş olmak,

d) Uzman Yardımcısı için Üniversitelerin dört (4) yıllık Fakültelerinin aşağıda yer alan Tablo'da belirtilen bölümlerinden mezun olmak,

e) Bilgisayar Programcısı için, en az dört yıl eğitim veren fakülte veya yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümleri ile bilgisayar, elektrik, elektronik, bilişim mühendisliği ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak veya dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak kaydıyla yukarıda belirtilen alanlardan en az birinde yüksek lisans derecesi olmak,

f) Uzman Yardımcısı kadrosuna başvurmak için İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Arapça dillerinden birinden yabancı dil bilgisinden 2018-2019-2020 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS/e-YDS) en az 70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak (ikinci yabancı dil tercih sebebidir)

g) Bilgisayar Programcısı kadrosuna başvurmak için İngilizce yabancı dil bilgisinden 2018-2019-2020 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS/e-YDS) en az 70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak (ikinci yabancı dil tercih sebebidir)

h) İdari Memur kadrosu için Üniversitelerin 4 yıllık Fakültelerinin aşağıdaki Tablo'da belirtilen bölümünden mezun olmak,

i) 01/01/1986 tarihi ve daha sonra doğanlar,

j) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

k) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,

l) TİM ve Birliklerde veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

m) Temmuz 2019 ve/veya Eylül 2020 dönemi Kamu Personel Seçme Sınavlarından (KPSS) aşağıda yer alan Tablo'da belirtilen puan türlerinden en az 70 puan ve yukarı almış olmak

BAŞVURU ŞARTLARI

UNVAN

BÖLÜM

ÖĞRENİM SÜRESİ

KPSS PUAN TÜRÜ

ALINACAK PERSONEL SAYISI

YABANCI DİL BİLGİSİ

Uzman Yardımcısı

Uluslararası ticaret, Uluslararası ilişkiler, İstatistik, Çalışma ekonomisi, Endüstri mühendisliği, Matematik, Mimarlık ve Tasarım bölümlerinden birinden mezun olmak

4 Yıl

KPSS P3

6

İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Arapça dillerinden biri

Uzman Yardımcısı

Gemi makineleri işletme mühendisliği, Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği bölümlerinden birinden mezun olmak

4 Yıl

KPSS P1

1

İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Arapça dillerinden biri

Uzman Yardımcısı

Gıda mühendisliği bölümü mezunu olmak

4 Yıl

KPSS P2

2

İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Arapça dillerinden biri

İdari Memur

İşletme Bölümü mezunu olmak

4 Yıl

KPSS P24

2

-

Bilgisayar Programcısı

Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar- Elektrik - Elektronik Bilişim Mühendisliği bölümlerinden birinden mezun olmak

4 Yıl

KPSS P3

1

İngilizce

TOPLAM

12

3- Başvurular, istenilen KPSS puan türüne göre ayrı ayrı en yüksek puandan başlamak üzere puan sırasına konulacak olup, ilgili puan türünden aldıkları puana göre sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için on (10) adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört (4) katı kadar aday sınava çağırılır. Sınava başvuranların sayısının on (10)'dan az olması halinde sınava başvuranların tamamı sınava çağırılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava çağırılır. Adaylar TİM ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından açılmış olan ve başvuru veya değerlendirme süreci devam eden sınavlardan sadece birine başvurabilir, birden fazla başvuru durumunda adayın tüm başvuruları iptal edilecektir. Daha önce TİM veya Birlik sınavlarında 2 defa elenen adaylar sınava katılamaz.

4- Başvuruda İstenilen Belgeler*

1- Genel Sekreterliğimiz web sitesinden (http://www.iib.org.tr/) temin edilecek İş Talep Formu,

2- T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine "doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması)

3- İki adet vesikalık fotoğraf,

4- Öğrenim diploması veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte)

5- KPSS Sınav Sonuç Belgesinin fotokopisi,

6- Yabancı Dil Sınavından asgari puanı aldığını gösterir belge fotokopisi

7- Güncel Özgeçmiş (CV)

*Sınavı kazanan adaylardan belge asılları istenecektir.

5-Başvuru Adresi

Başvurular 4 üncü maddede belirtilen, sınavdan önce istenilen belgeler ile birlikte; Genel Sekreterliğimiz evrak kayıt birimine 25/12/2020 tarihi saat 16.00'ya kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

Adaylar Genel Sekreterliğimizde sadece 1 (bir) kadroda görev almak için başvuruda bulunabilecekler; birden fazla kadroya başvuru yapan adayların hiçbir başvurusu işleme konulmayacak, sehven işleme konulsa ve sınavı kazansalar dahi sınavları sonradan iptal edilecektir.

6- Sözlü Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri, bilahare Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınav, adayların genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

7- Kimlik Belgesi

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vb.) bulunduracaklardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ADRES

TELEFON

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ÇOBANÇEŞME MEVKİİ SANAYİ CADDESİ

NO:3 DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ C-BLOK

KAT:5 YENİBOSNA/İSTANBUL

0 (212) 454 04 85

 

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Is Talep Formu.pdf 201,86 KB İndir
Personel Ilani.pdf 136,62 KB İndir