Türkçe

Personel Alımı Hakkında Önemli Duyuru

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU

1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne 1 (Bir) Uzman Yardımcısı, 2 (İki) İdari Memur olmak üzere sınavla toplam 3 (Üç) adet personel alınacaktır.

2- Sınava Katılma Şartları

Sınava girecek adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.

c) 18 yaşını bitirmiş olmak,

d) Üniversite veya fakültelerin aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden veya yüksekokullarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak veya dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak kaydıyla aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden yüksek lisans derecesi olmak,.

e) 01.01.2014 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1979'dan sonra doğanlar)

f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

g) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,

h) Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,

i) TİM ve İhracatçı Birliklerinden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

j) Uzman Yardımcısı kadrosuna başvurmak için, İngilizce Yabancı Dil Bilgisinden ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 07-08 Temmuz 2012 Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda Yabancı Dil Testinden en az 42 soruya doğru cevap vermiş olmak veya 2011-2012-2013 yıllarına ait Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı'ndan (ÜDS) veya Yabancı Dilbilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 70 ve yukarı puan almış olmak veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından en az 70 puana karşılık gelen ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğer olan asgari puanı almış olmak, (İkinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır.)

k) 7-8 Temmuz 2012 ve 6-7 Temmuz 2013 Kamu Personeli Seçme Sınavlarında aşağıdaki tabloda belirtilen puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak,

 

BÖLÜMÜ

ÖĞRENİM SÜRESİ

PUAN TÜRÜ

ALINACAK PERSONEL SAYISI

İKTİSAT

4 YIL

(KPSS P28)

1 Uzman Yardımcısı

BÖLÜMÜ

ÖĞRENİM SÜRESİ

PUAN TÜRÜ

ALINACAK PERSONEL SAYISI

İKTİSAT

4 YIL

(KPSS P9)

2 İdari Memur

3- Başvurular istenilen KPSS puan türüne göre ayrı ayrı en yüksek puandan başlamak üzere puan sırasına konulacak olup, başvuru sayısı yeterli ise, her puan türü için ihtiyaç duyulan kadro sayısının en fazla 4 (dört) katı kadar aday yapılacak olan sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılabilecektir. Adaylar TİM ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinden sadece birine başvurabilir. Daha önce TİM veya Birlik sınavlarında 2 defa elenen adaylar sınava katılamaz.

4- İstenilen Belgeler

1. Genel sekreterlikten talep edilecek iş talep formu,

2. T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı

3. İki adet vesikalık fotoğraf,

4. Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi

5. KPSS Sonuç Belgesi

6. Yabancı Dil sınavından asgari puanı aldığını gösterir belge fotokopisi

Sınavı kazanan adaylardan ayrıca aşağıdaki belgeler istenecektir.

1. Nüfus Cüzdanının fotokopisi

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı veya kurumca onaylı örneği

3. Sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

4. Erkek adaylardan askerlikle ilişiği olamadığına dair yazılı beyanı,

5. Dört adet vesikalık fotoğraf,

6. Kendi el yazısıyla yazılmış kısa özgeçmişi,

7. Sabıka kaydının olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

8. Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi,

9. KPSS sonuç belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

10. Yabancı Dil Belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği.

5- Başvuru Adresi

Başvurular 4 üncü maddede belirtilen, sınavdan önce istenilen belgeler ile birlikte; İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği adresine en geç 17 Şubat 2014 tarihi saat 17.00'e kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

6- Sözlü Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri 19 Şubat 2014 tarihinden itibaren Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca Tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 60 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

7- Nihai Değerlendirme

Sözlü sınav sonucunda tespit edilen notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle adayların sınav nihai başarı dereceleri tespit edilerek ilanda ilgili Genel Sekreterlik ve ilgili Bölüm için alınması öngörülen kadro sayısı kadar ilk sırayı alan adaylar sınavı kazanmış olacaklardır.

Sınav sonuçları, Genel Sekreterlik internet adresinden duyurulacak, ayrıca Tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

8- Kimlik Belgesi

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

KURUM

ADRES

TELEFON

WEB ADRESİ

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İİB)

Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi Dış Ticaret Kompleksi C Blok Kat:3 Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL

(212) 454 05 00

http://www.iib.org.tr/

 

 

 

 

 

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Is Talep Formu.pdf 192,73 KB İndir
Personel Alim Duyurusu 2014.pdf 1.231,36 KB İndir