Türkçe

Sık Sorulan Sorular

Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) almak istiyorum, ne yapmalıyım?

- DİİB alacak firma, yetkili kuruluşlardan E-imza sertifikası temin eder. E-İmza Uygulamaları
- Firma, temin ettiği E-imzasının yetkilendirmesini Müsteşarlık web sayfasından gerçekleştirir.
- 2007/2 sayılı tebliğ eki EK-1`de yer alan evraklarla İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği`ne (İBGS) firma tanımlaması için müracaat eder.
- İlgili İBGS`ce firma tanımlaması yapıldıktan sonra, Müsteşarlığa, elektronik ortamda belge başvurusunda bulunulur.

DİİB müracaatım onaylandı, belgemin basılı nüshasını nereden ve nasıl alabilirim?


DİİB basımı için ilgili İBGS`ye dilekçe ile başvurulur (dilekçe, fax da çekilebilir).
İlgili DİİB basıldıktan sonra firmanın vekalet verdiği yetkili kişiler tarafından elden teslim alınabilir (dilekçede belirtmesi durumunda, firma adresine de kargo edilebilir)

DİİB süresi ne zaman başlar ne zaman biter ?


Sürenin başlangıcı, belgenin tarihidir. Süre sonu ise, belge süresi (ek süre, haklı ve mücbir sebep ile fevkalade hallere ilişkin süreler dahil) bitiminin rastladığı ayın son günüdür.

DİİB kapsamında ihracat taahhüdümü tamamlamak için ek süreye ihtiyacım var, ne yapmalıyım?


Belge süresi bitiminden itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde elektronik ortamda Müsteşarlığa müracaat (2006/12 Sayılı Tebliğ`in 2007/7 Tebliğle değişik 21. Maddesi) edilmesi şartıyla;

-Belge kapsamında ilk ithalatın / yurt içi alımın yapıldığı tarih esas alınmak suretiyle azami 3 (üç) ay süre kaydırımı (2006/12 Sayılı Tebliğ 22. Madde 1. Fıkra),

-Belge ihracat taahhüdünün %50`sinin gerçekleştirilmiş olması durumunda ise, belge süresinin yarısı kadar ek süre (2006/12 Sayılı Tebliğ 22. Madde 2. Fıkra) verilebilir.

DİİB kapsamında ithalatımı kısmen / tamamen gerçekleştiremedim, ne yapmalıyım?


Belge süresi bitiminden itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde elektronik ortamda Müsteşarlığa müracaat (2006/12 Sayılı Tebliğ`in 2007/7 Tebliğle değişik 23. Maddesi) edilmesi şartıyla,
- Belge süresi sonundan itibaren azami belge orijinal süresinin yarısı kadar haklı sebebe ilişkin ek süre verilebilir (2006/12 sayılı Tebliğ 24. Madde 1. Fıkra).

DİİB kapsamında ithalat ve ihracat işlemlerini tamamladım, gümrüklerdeki teminatlarımı nasıl geri alabilirim?


Belge süresi sonundan itibaren en geç 3 (üç) ay içerisinde gerekli bilgi ve belgelerle İBGS`ye ve elektronik ortamda Müsteşarlığa eş anlı müracaat edilmesi gerekmektedir (2006/12 sayılı Tebliğ 37. Madde, 2007/2 sayılı Tebliğ 12. Madde).

İBGS`ce, belgenin ihracat taahhüt hesabı kapatıldıktan sonra, firmaya gönderilen kapatma yazısının bir örneği teminatların iadesi için ilgili gümrük ve muhafaza başmüdürlüklerine de gönderilir.

Yetki belgemin süresi doldu, ne yapmalıyım ?


2007/2 sayılı tebliğ ekinde yer alan taahhütname noterden onaylatılarak, DİR Otomasyon sistemine tanıtılması için ilgili İBGS`ye iletilmelidir.

Aracı ihracatçı / temsilci ithalatçı kullanmak istiyorum, ne yapmalıyım ?


Ek`teki dilekçe örneğinin doldurularak ilgili İBGS`ye iletilmesi gerekmektedir (Fax çekilmesi yeterlidir).

Telafi Edici Vergi (TEV) nedir, ne zaman ödenir ?

DİİB kapsamında gerçekleştirilen ihracatın, A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğu`na (AT) üye ülkelere veya menşe ispat belgeleri eşliğinde (EUR.1 dolaşım sertifikası, fatura beyanı, EUR-MED dolaşım sertifikası veya EUR-MED fatura beyanı) AT`ye üye ülkelere, PAMK`ye taraf ülkelere, PAAMK`ye taraf ülkelere veya Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış bir ülkeye yapılması halinde, işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan 3.ülke menşeli ham madde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşyaya ilişkin gümrük vergisi ve toplu konut fonu üzerinden ihracat esnasında (belge kapsamında önceden ihracat işleminden sonra ithalat yapılması durumunda, önceden ihracata tekabül eden ithalatın yapılması esnasında) ödenen vergidir.

Tercihli vergi uygulamasına baz teşkil eden ATR dolaşım belgesi veya menşe ispat belgeleri DİİB sahibi ihracatçı tarafından talep edilmemişse, bu şekilde yapılan ihracatta TEV tahsilatı aranmaz.

TEV ile ilgili genel hususlar için lütfen tıklayınız


Onaylanmış Kişi Statü Belgesi nedir, nasıl alınır ?


Onaylanmış Kişi Statü Belgesi; Gümrük Yönetmeliği`nin 23. ve 24. maddesinde belirtilen genel ve özel koşulları taşıyan sahiplerine, adlarına düzenlenen belgenin sınıfına göre (A, B ve C sınıfı), eksik bilgi ve/veya belgeyle beyan, basitleştirilmiş kontrol, A.TR düzenleme, onaylama ve vize işlemleri, götürü teminat uygulaması, kısmi teminat uygulaması, tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usulden eşya sınırlaması olmaksızın yararlanma gibi hak ve uygulamalardan istifade edebilme imkanı tanıyan bir belgedir.

Belgeyle ilgili Uygulama Usul ve Esaslarına buradan ulaşabilirsiniz.